Strona główna

Czy mój syn powinien mieć już opiekę menedżera piłkarskiego? 17 maj 2016

Prawo Rodzinne, Rozwód Adwokat

Coraz częściej rodzice zawodników już w wieku 12-16 lat, trenujących w akademiach piłkarskich z całej Polski, zwracają się do mnie z prośbami o wsparcie prawne przy prowadzeniu kariery sportowej ich dzieci. Coraz więcej rodziców zawodników niepełnoletnich zadaje sobie pytanie, czy powinni już w tym wieku mieć profesjonalną opieką prawno-menedżerską?

Piłka nożna to biznes. Komplikacje prawne są coraz częstsze, a złożenie jednego podpisu na umowie, bez jej wcześniejszej analizy prawnej, może zahamować prawidłowy rozwój kariery takiego małoletniego zawodnika na wiele lat. Oddanie tych spraw w ręce różnego rodzaju nieprzygotowanych pod względem prawnym doradców, niejednokrotnie skutkuje również problemami finansowymi, dyscyplinarnymi, a nawet karnymi. Należy mieć na uwadze, że co do czynności prawnych, czyli np.: różnorakich umów, których stroną jest osoba niepełnoletnia będą miały zastosowanie przepisy kliku ustaw, które w różny sposób mogą się uzupełniać oraz krzyżować. Zastosowanie do tego typu czynności prawnych będą miały m.in. przepisy: Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinno-opiekuńczego, czyli przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Dodatkowo, w takich przypadkach znajdą również zastosowanie uregulowania wewnętrze stworzone przez Polski Związek Piłki Nożnej, a w szczególności te, które odnoszą się do tzw. Kontraktów U18. Wielość i różnorodność przepisów prawa wymaga zapewnienia sobie profesjonalnego doradztwa prawnego przy prowadzeniu kariery sportowej i to już od najmłodszych lat.

Moim zdaniem, profesjonalną opieką prawno-menedżerską powinny być objęci także młodzi zawodnicy, a w szczególności Ci którzy rozważają związanie się kontraktem z profesjonalnym klubem piłkarskim. Ma to uzasadnienie między innym w związku z zagrożeniami natury prawnej opisanymi powyżej. Profesjonalne zabezpieczenie interesów „pozasportowych” pozwoli zawodnikowi oraz jego rodzicom skupić się wyłączenie na rozwoju umiejętności piłkarskich i zapewni im tak potrzebny spokój.

Należy wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującą od 1 kwietnia 2015 roku uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, formalnie zniesiony został termin - menedżer ds. piłkarzy, który został zastąpiony właśnie przez tzw.: pośredników transakcyjnych. Można więc powiedzieć, że obecnie, zwyczajowo używana nazwa menedżer ds. piłkarzy, czy menedżer piłkarski to formalnie od 1 kwietnia 2015 roku pośrednik transakcyjny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pośrednik transakcyjny, czyli menedżer ds. piłkarzy  może zawrzeć umowę jedynie z zawodnikiem, który ukończył 15 lat. W związku z powyższym zawodnik poniżej 15 roku życia nie może mieć obecnie zawartej umowy z legalnie działającym pośrednikiem transakcyjnym.

Należy jednocześnie wskazać, że powyższy zakaz nie wyklucza zawarcia umowy z profesjonalnym pełnomocnikiem takim jak np.: radca prawny, który może reprezentować syna przy zawieraniu z klubem piłkarskim wszelkich umów. Radca prawny ma znacznie szersze uprawnienia niż pośrednik transakcyjny (menedżer piłkarski) oraz radca prawny jest profesjonalnie przygotowany do świadczenia kompleksowej obsługi prawnej z każdej dziedziny prawa, w tym prawa piłkarskiego.

Zachęcam więc do korzystania z profesjonalnej opieki prawnej, w szczególności w przypadku kiedy zawodnik zamierza związać się z profesjonalnym klubem piłkarskim.
Jak zrestrukturyzować biznes piłkarski? 10 maj 2016

Business

Co to w ogóle jest restrukturyzacja i po co ją przeprowadzać? Najprościej można powiedzieć, że restrukturyzacją są procesy prawne takie jak przekształcenia, łączenia oraz podziały biznesów, dokonywane tak, aby w ich wyniku uzyskać docelową formę prowadzenia działalności gospodarczej która pod względem prawno-podatkowym jest efektywniejsza od poprzedniej. Z punktu praktycznego należy zaznaczyć, że m.in. cały majątek, zezwolenia, umowy z bankami, czy zawarte umowy z kontrahentami w wyniku procesów restrukturyzacyjnych bezpośrednio przechodzą na podmiot przekształcony bez konieczności ich aneksowania. Jeśli np. prowadzimy akademie piłkarską w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a chcemy rozszerzyć biznes, działać na warunkach bardziej rynkowych, czy ograniczyć swoją odpowiedzialność za ewentualne długi, możemy przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną. W wyniku przekształcenia wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały nam jako przedsiębiorcy bezpośrednio przejdą do spółki przekształconej.

Jednocześnie należy odpowiedzieć na pytanie, czy każdą akademię piłkarską możemy zrestrukturyzować. Co do zasady tak, ale są różne drogi prawne do osiągnięcia tego rezultatu, w zależności właśnie od formy prawnej w jakiej ją aktualnie prowadzimy. Warto tylko przypomnieć, że spółki dzielimy na spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna. Natomiast spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w każdą inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Celowo pomijam spółkę partnerską ponieważ ustaliliśmy, że w tej formie prawnej nie można prowadzić akademii piłkarskiej.

Dalej - spółka cywilna może być przekształcona w każdą spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Jednoosobową działalność gospodarczą można natomiast przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną. Z dniem wpisu przekształcenia do sądu rejestrowego przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą. Jednocześnie organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Od tej pory taki przedsiębiorca staje się właścicielem spółki kapitałowej i może prowadzić akademie piłkarską w pełni na zasadach rynkowych. Jednocześnie przestaje on odpowiadać za długi takiej akademii swoim prywatnym majątkiem, a cała odpowiedzialność spoczywa jedynie na spółce.

 

Od strony prawnej proces przekształceniowy składa się z następujących etapów:

1) sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

2) powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;

3) powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;

4) zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej;

5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

 

Z mojej dotychczasowej praktyki wynika, że cały proces przekształceniowy trwa: w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową ok. 1-2,5 miesiąca, natomiast w przypadku przekształcenia jednej spółki w inną spółkę ok. 2-4 miesięcy. Terminy te uzależnione są w większości od sprawności działania konkretnego sądu rejestrowego oraz od prawidłowego współdziałania z biegłym rewidentem. 

Jeśli chodzi o proces łączenia biznesów to spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi, a spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej. Można więc np. połączyć dwie akademie piłkarskie działające przykładowo w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w jeden biznes i w ten sposób uzyskać lepsze rezultaty finansowe, szkoleniowe oraz marketingowe. Dodatkowo należy wskazać, że spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą łączyć się również ze spółką zagraniczną, co pozwala uzyskać dofinansowanie naszej akademii piłkarskiej z środków zagranicznych np.: z zagranicznego klubu piłkarskiego, który chce zainwestować w szkolenie zawodników w Polsce.

Co do podziału akademii piłkarskich to spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Spółka osobowa natomiast nie podlega podziałowi. Przeprowadzenie podziału akademii piłkarskiej będzie miało uzasadnienie np.: w sytuacji kiedy oprócz szkolenia zawodników, akademia zajmuje się również pobocznymi działalnościami takimi jak choćby: organizacja obozów, organizacja szkoleń, produkcja lub sprzedaż sprzętu sportowego czy doradztwo szkoleniowe. W takiej sytuacji warto podzielić działalność i wyłączyć do drugiej spółki jego część, tak aby móc skupić się wyłącznie na tej części działalności gospodarczej i ją rozwijać jako odrębny biznes.

Jeśli chodzi o akademie piłkarskie prowadzone w formie stowarzyszeń oraz fundacji to nie można ich przekształcić, natomiast można dokonywać procesów łączenia. W szczególności fundacja może łączyć się z innymi fundacjami np.: dla efektywnego realizowania swoich celów, a stowarzyszenia mogą łączyć się w związki stowarzyszeń. Stowarzyszenia mogą należeć również do organizacji międzynarodowych, co wprost wynika z przepisów prawa.

Z uwagi na obszerność problematyki nie będę dalej zagłębiał się w szczegóły prawne procesów restrukturyzacyjnych. Należy jedynie pamiętać, że nad procesem przekształcenia, podziału czy połączenia akademii piłkarskich warto zastanowić się w szczególności w takich przypadkach jak:

- wystąpienie zadłużenia,

- chęć pozyskania dodatkowych funduszy na działalność,

- chęć profesjonalizacji biznesu poprzez pozyskanie fachowej kadry menedżerskiej,

- kłopoty związane z nasileniem konkurencji na rynku,

- rozrost biznesu do stopnia który przekracza nasze obecne możliwości organizacyjne,

- prowadzenie wielu różnych rodzajów działalności gospodarczej w jednym podmiocie,

- chęć podjęcia nowych rodzajów działalności gospodarczej,

- chęć działania w pełni na zasadach rynkowych,

- planowanie przeorganizowania akademii w profesjonalny klub piłkarski,

- planowane sukcesji biznesu,

- chęć optymalizacji podatkowej,

- wzrost kosztów utrzymania akademii itd.
Reaktywacja klubu piłkarskiego - cz.1 27 kwiecień 2016

empty stadium

Reaktywacja klubu piłkarskiego. Od czego zacząć?

Brak prawidłowego zarządzania klubem, brak strategii rozwojowej, nadmierne zadłużanie, niewiedza o możliwościach i sposobach korzystania z zewnętrznego finansowania to tylko niektóre przyczyny prowadzące do upadłości lub likwidacji klubów piłkarskich. Przypadków takich w Polsce było i nadal jest sporo, ale coraz częściej podejmowane są także skuteczne próby reaktywacji klubów piłkarskich.

Od czego zacząć takie działania i jak przeprowadzić cały proces reaktywacji klubu piłkarskiego? Na te pytania odpowiem w serii kolejnych wpisów na Blogu. Dzisiaj wskaże tylko na podstawowe rozwiązania, które ułatwią rozpoczęcie procesu reaktywacji klubu piłkarskiego.

Najważniejszą rzeczą od której należy rozpocząć taki proces, jest ustalenie obecnego stanu prawnego klubu. Należy zatem w pierwszej kolejności sprawdzić, czy klub piłkarski jest w stanie upadłości, likwidacji, zawieszenia, a być może został już wykreślony z rejestru i z prawnego punktu widzenia już nie istnieje. Ustalenie aktualnego stanu prawnego pozwoli określić jakie czynności należy podjąć i jaką procedurę prawną wybrać, aby klub mógł występować w obrocie jako podmiot prawa.

Ważne jest również ustalenie w jakiej formie prawnej działał klub, jaki jest układ właścicielski oraz kto jest aktualnie we władzach klubu. Jest to o tyle ważne, że prawdopodobnie przez kilka ostatnich lat wszelka działalność takiego kluby była w uśpieniu i nikt nie aktualizował żadnych danych, w tym nie aktualizował dokumentacji prawnej, ani finansowej. W przypadku wszczętej upadłości klubu masą upadłości może zarządzać syndyk lub nadzorca sądowy. W przypadku rozpoczętego procesu likwidacji klubu sprawami klubu zajmują się likwidatorzy, którymi prawdopodobnie są członkowie zarządu klubu lub osoby wyznaczone przez Sąd. Jeśli działalność klubu została jedynie zawieszona to uprawnienia do zarządzania klubem nadal spoczywają w rękach aktualnego zarządu klubu. To wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za reprezentowanie klubu i to z nimi należy w pierwszej kolejności uzgadniać etapy ewentualnego procesu reaktywacji klubu.

Nowe możliwości w zakresie oddłużania klubów daje obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku nowatorska ustawa Prawo restrukturyzacyjne.  Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, w tym przypadku klubu piłkarskiego poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Możliwości restrukturyzacyjne jakie daje nowa ustawa będą miały głownie zastosowanie do klubów piłkarskich działających w formie  spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem nadzorcy, którym jest nadzorca układu albo nadzorca sądowy lub przy pomocy zarządcy.

W przypadku ustalenia, że klub został już wkreślony z rejestru i z punktu widzenia prawa nie istnieje, pozostaje założenie od podstaw nowego klubu. Następnie należy złożyć wniosek do Zarządu związku PZPN o przyjęcie klubu w poczet członków PZPN i przystąpić do rozgrywek.

Z punktu widzenia prawa istnieją również szerokie możliwości przeprowadzenia przekształceń klubów sportowych i przejmowania sekcji piłkarskich innych klubów, w tym klubów będących w likwidacji. Istnieje również możliwość łączenia klubów piłkarskich. Powyższe zagadnienia omówię w kolejnych wpisach z serii dotyczącej reaktywacji klubów piłkarskich.

W przypadku indywidualnych zapytań proszę o kontakt mailowy – biuro@kancelaria-laszczyk.pl
Piłkarzu - miałeś kontuzje? 22 kwiecień 2016

Agony

Piłkarzu, jeśli miałeś kontuzje możesz odzyskać odszkodowanie od ZUS i od klubu!

Zgłasza się do mnie coraz więcej zawodników, którzy w wyniku odniesionej kontuzji zostali postawieni przez klub sami sobie. Klub nie chce ponosić kosztów leczenia kontuzjowanego zawodnika, a często zdarza się że zawodnik taki nie został nawet ubezpieczony przez klub.

Takie postępowanie oczywiście jest podstawą do rozwiązania umowy z winy klubu, ale co zrobić kiedy zawodnik jest zmuszony do pokrycia kosztów leczenia kontuzji z własnych środków?

Otóż, istnieje możliwość uzyskania znacznego odszkodowania i to zarówno od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i odszkodowania uzupełniającego od klubu, o czym niewielu zawodników wie!

Podstawą prawną do żądania odszkodowania za odniesioną kontuzje jest m.in.: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odszkodowanie przysługuje jeśli zawodnik ma z klubem np.: umowę zlecenia, w tym kontrakt o profesjonalne uprawienie piłki nożnej, umowę o pracę lub gdy pobiera tylko stypendium sportowe. Kontuzja odniesiona podczas treningu lub zawodów sportowych (meczu) może być potraktowana jako zwykły wypadek przy pracy, a wtedy kontuzjowanemu zawodnikowi, w zależności od okoliczności, przysługuje m.in.:

 1. zasiłek chorobowy,

 2. świadczenie rehabilitacyjne,

 3. zasiłek wyrównawczy,

 4. jednorazowe odszkodowanie,

 5. renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,

 6. renta rodzinna,

 7. dodatek pielęgnacyjny,

 8. pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

 

Warto zaznaczyć, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku najczęstszych kontuzji piłkarskich, czyli np.: kontuzji kolana lub złamania - kwota należnego odszkodowania może wynieść kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Pamiętaj, że konieczne jest prawidłowe udokumentowanie kontuzji i przygotowanie odpowiedniego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dopilnuj zgłoszenia kontuzji klubowi, sporządzenia protokołu powypadkowego i karty wypadku oraz uzyskaj od lekarza pełną dokumentacje leczenia.

Niezależnie od świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, masz otwartą drogę sądową przeciwko klubowi o wypłatę dodatkowej kwoty, która uzupełni przyznane świadczenia.
Nowy numer Asystenta Trenera 21 kwiecień 2016

Najnowsze wydanie Asystenta Trenera (numer 14) już w sprzedaży.

W numerze m.in.: artykuł mojego autorstwa - Radca Prawny Dariusz Laszczyk - Akademie piłkarskie – podstawowe zagadnienia prawne Część 2. Restrukturyzacja, pozyskiwanie funduszy i optymalizacja zysków.

 

Fragmenty najnowszego artykułu, będą również publikowane w niedługim czasie na moim Blogu.
Ostatnie dni naboru wniosków na dofinansowanie z Programu "KLUB" 14 kwiecień 2016

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

 

Z programu mogą skorzystać akademie piłkarskie oraz kluby piłkarskie posiadające sekcje młodzieżowe.

Na realizację programu w roku 2016 przeznaczono kwotę 15 milionów złotych.

 

W ramach programu klub sportowy może skorzystać z dofinansowania na m.in.:
- wynagrodzenie dla trenerów (szkoleniowców) do 9000 złotych,
- organizację obozów sportowych i zakup sprzętu do 6000 złotych

Łączna kwota dotacji dla jednego klubu nie może przekroczyć 15.000 złotych.

 

Nabór wniosków trwa do dnia 15 kwietnia 2016 roku.
Chcesz prowadzić biznes piłkarski za granicą? 11 kwiecień 2016

Dominik S. worldwide

Piłka nożna to sport międzynarodowy, dlatego też prowadzenia biznesu piłkarskiego nie można ograniczać do działalności w jednym kraju. Od strony czysto biznesowej oczywistym jest, że przeniesienie biznesu lub jego części do innego kraju, w którym są lepsze warunki prawno-podatkowe do jego prowadzenia daje szerokie możliwości optymalizacyjne.

Z polskiej perspektywy jednym z najlepszych, pod wieloma względami krajów do tego typu optymalizacji wydaje się Republika Czeska.

Co ciekawe, potencjał piłkarski w Czechach jest podobny lub nawet większy od naszego, ale nie funkcjonują tam praktycznie żadne prywatne akademie piłkarskie. Rynek ten jest więc jeszcze na chwilę obecną w pełni otwarty i niezagospodarowany. Sytuacja taka obecnie stwarza duże możliwości na zakładanie w Czechach akademii piłkarskich lub otwieranie tam filii (oddziałów) polskich akademii piłkarskich. Można również zdecydować się na otwieranie tam firm outsourcingowych powiązanych z prowadzeniem biznesu sportowego.

Nadto kraj ten zlokalizowany jest tuż za polską południową granicą, co znacznie ułatwia przemieszczanie się pomiędzy krajami, a tamtejszy język i kultura nie powinny stanowić żadnej bariery w prowadzeniu biznesu.

Jeśli chodzi o czysto biznesowe korzyści prowadzenia biznesu w Republice Czeskiej to opisałem je m.in.: w artykule w gazecie Rzeczpospolita (Prawo i praktyka, 20.11.2014r.), pt.: „Zarejestrowanie spółki w Czechach może się opłacać

Korzyści optymalizacyjne biznesu pojawiają się m.in.: w możliwości płacenia niższych podatków dochodowych, płaceniu niższego podatku od towarów i usług (VAT), sferze zatrudnienia pracowników, czy outsourcingu usług.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość zakupu nowych samochodów z bonifikatą w łącznej wysokości ponad 40% ceny samochodu. Należy wskazać, że zarejestrowana w Czechach spółka, przy zakupie nowego samochodu w Polsce nie płaci VAT.

Ponadto, korzystanie z napraw samochodu, czy zakup benzyny lub oleju napędowego również zwolniony jest z VAT. Amortyzacja takiego samochodu trwa 5 lat. Co więcej, zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku akcyzowym, podmiot, który nabył nowy samochód w Polsce i rozporządza nim jak właściciel, po przekroczeniu przez ten samochód granicy kraju i zarejestrowaniu samochodu, w tym przypadku w Republice Czeskiej, może wystąpić do naczelnika urzędu celnego, z wnioskiem o zwrot kwoty akcyzy od zakupionego w Polsce samochodu. Oczywiście podmiot taki musi spełnić wszystkie wymagania ustawowe, w tym przedłożyć naczelnikowi urzędu celnego m.in.: dokumenty przewozowe, fakturę zakupową ze wskazaną kwotą akcyzy, specyfikacje dostawy samochodu oraz dokumenty potwierdzające przewiezienie samochodu przez granice państwa, w tym przypadku do Republiki Czeskiej. Co do zasady zwrot zapłaconej przy zakupie samochodu akcyzy następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia takiego wniosku u naczelnika urzędu celnego.

Cała procedura optymalizacji jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a wielu przedsiębiorców na skutek wystąpienia z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych (zarówno ze strony podmiotów polskich, jak i ze strony podmiotów zagranicznych, np.: spółek czeskich), obecnie posiada już zabezpieczenie prawne przyjętych przez nich rozwiązań.

Ministerstwo Finansów w wydanych już interpretacjach indywidualnych potwierdziło m.in.: że prawidłowa i zgodna z obowiązującymi przepisami jest metoda optymalizacyjna polegająca na zakupie w Polsce nowych (niezarejestrowanych wcześniej w Polsce) samochodów przez spółki czeskie, które to samochody przemieszczane są na terytorium Republiki Czeskiej i tam rejestrowane, a spółki czeskie następnie występują o zwrot akcyzy do polskiego urzędu celnego, po czym dokonują wynajmu długoterminowego takiego samochodu do podmiotu mającego siedzibę w Polsce bez konieczności oddawania kwoty zwróconej akcyzy.

Analogiczne interpretacje indywidualne zostały wydane również w zakresie leasingu operacyjnego samochodów, gdzie spółka czeska jest finansującym, a pomiot mający siedzibą w Polsce korzystającym z samochodu. Ministerstwo Finansów potwierdziło również zgodność z prawem ubiegania się przez spółki czeskie o zwrot kwoty akcyzy od nowych, zakupionych w Polsce samochodów osobowych, które następnie zostały przetransportowane na terytorium Republiki Czeskiej i tam zarejestrowane.

Jak już wskazano, optymalizacja na samochodach z wykorzystaniem spółek czeskich jest tylko jedną z wielu możliwości dalszej optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. Forma, metoda i zbudowana struktura optymalizacji każdorazowo zależy od potrzeb i efektów jakie chce osiągnąć dany przedsiębiorca.

Niezależnie od opisanych powyżej udogodnień podatkowych w prowadzeniu biznesu w Republice Czeskiej, z dotychczasowej praktyki wynika, że tamtejsze organy podatkowe są znacznie przyjaźniejsze przedsiębiorcy, a przepisy mniej restrykcyjne i nastawione na pomoc oraz wsparcie dla zarejestrowanych w tym kraju firm.

Biorąc te wszystkie korzyści pod uwagę, być może warto zastanowić się nad przeniesieniem całości lub części biznesu piłkarskiego do republiki Czeskiej lub otwarcie tam całkowicie nowej spółki.

Jeśli potrzebujesz pomocy w założeniu biznesu w Republice Czeskiej lub zdobyciu kontaktów biznesowych w tym kraju napisz do nas – biuro@kancelaria-laszczyk.pl 
Już niedługo kolejne wydanie Asystenta Trenera 08 kwiecień 2016

Już niedługo kolejne (14) wydanie czasopisma Asystent Trenera, a w nim 2 część mojego artykułu nt.: podstawowych zagadnień prawnych dotyczących funkcjonowania Akademii Piłkarskich.

Z artykułu dowiecie się m.in.: jak można przeprowadzić proces restrukturyzacji akademii piłkarskiej oraz w jaki sposób pozyskać zewnętrzne dofinansowanie.

Zachęcam do zamawiania kolejnego numeru czasopisma Asystent Trenera, zapowiada się bardzo ciekawe wydanie.
Pro Junior System PZPN szansą na dodatkowe fundusze 01 kwiecień 2016

W dniu 30 kwietnia 2016 roku Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował projekt pod nazwą Pro Junior System. Projekt ten ma wejść w życie od sezonu piłkarskiego 2016/2017. Pro Junior System adresowany jest dla klubów Ekstraklasy, I i II ligi, ale przy wprowadzeniu odpowiednich umów prawnych daje on szanse na dodatkowe fundusze również dla klubów piłkarskich z niższych lig oraz dla akademii i szkółek piłkarskich. W jaki sposób pozyskać te fundusze? O tym dowiecie się w dalszej części artykułu.

W czym rzecz – otóż od sezonu piłkarskiego 2016/2017 kluby będą nagradzane za udział swoich wychowanków i młodzieżowców w rozgrywkach ligowych i reprezentacyjnych. Punkty w systemie Pro Junior System będą przydzielane według czasu gry i rangi rozgrywek, a drużyny, które zgromadzą najwięcej punktów w danej lidze, otrzymają nagrody finansowe. Warunkiem zaliczenia punktów dla zawodnika jest rozegranie co najmniej 5 meczów i 270 minut gry. Przy podziale nagród finansowych nie będą uczestniczyć kluby, które spadły z ligi.

Łącznie PZPN w sezonie 2016/2017 przeznaczy na nagrody dla klubów, aż 10 milionów złotych. Podział tej kwoty będzie wyglądał w następujący sposób:

 1. 3 Kluby Ekstraklasy z najwyższą punktacją wychowanków i młodzieżowców otrzymają do podziału kwotę 3 milionów złotych (I miejsce w klasyfikacji - 1,4 mln zł, II miejsce w klasyfikacji - 1 mln złotych, III miejsce w klasyfikacji - 600 tyś. złotych),

 2. 5 Klubów I Ligi otrzyma do podziału kwotę 4,5 miliona złotych (I miejsce w klasyfikacji - 1,3 mln zł, II miejsce w klasyfikacji - 1,1 mln złotych, III miejsce w klasyfikacji - 900 tyś. złotych, IV miejsce w klasyfikacji - 700 tyś. złotych i V miejsce w klasyfikacji - 500 tyś. złotych),

 3. 5 Klubów II Ligi otrzyma do podziału kwotę 2,5 miliona złotych (I miejsce w klasyfikacji - 700 tyś. zł, II miejsce w klasyfikacji - 625 tyś. złotych, III miejsce w klasyfikacji - 500 tyś. złotych, IV miejsce w klasyfikacji - 375 tyś. złotych i V miejsce w klasyfikacji - 250 tyś. złotych).

 

Projekt Pro Junior System idzie w prawidłowym kierunku i gratyfikuje finansowo te kluby, które stawiają na wprowadzenie do pierwszej drużyny jak najwięcej wartościowych wychowanków i młodzieżowców. Przy tym, co ważne, nie ma żadnego znaczenia, które miejsce zespół zajmie w lidze, ważne tylko żeby nie spadł z ligi.

Mimo to, że Pro Junior System skierowany jest jedynie do klubów z Ekstraklasy, I i II ligi - to tak jak wspomniałem powyżej - stwarza on również duże możliwości uzyskania dodatkowych funduszy przez kluby z niższych lig oraz akademie i szkółki piłkarskie. W jaki sposób to osiągnąć?

Chodzi mianowicie o zawieranie umów, w których kluby z niższych lig lub akademie i szkółki piłkarskie w przypadku wypożyczenia lub transferu definitywnego młodzieżowca zapewnią sobie dodatkowe wynagrodzenie w przypadku otrzymania przez klub z Ekstraklasy, I lub II ligi gratyfikacji z systemu Pro Junior System. Np.: akademia piłkarskie sprzedaje uzdolnionego zawodnika do klubu I Ligi, a ten jest regularnie wystawiany przez klub w rozgrywkach ligowych, dzięki czemu na koniec sezonu w klasyfikacji Pro Junior System klub ten zajmuje V miejsce i otrzymuje od PZPN kwotę 500 złotych. W umowie transferowej akademia zagwarantowała sobie 25% przyznanej kwoty z Pro Junior System, dzięki czemu na koniec sezonu na konto akademii wpłynie kwota 125.000 złotych. Opisana sytuacja to tylko przykład, ale niewątpliwie projekt Pro Junior System otwiera nowe możliwości biznesowe przed klubami z niższych lig oraz akademiami i szkółkami, które rzeczywiście szkolą wartościowych zawodników. Z drugiej strony - - biorąc pod uwagę roczne budżety klubów z I i II ligi - to właśnie tym klubom powinno najbardziej zależeć żeby ściągać do siebie, coraz więcej wartościowych zawodników i regularnie wystawiać ich w rozgrywkach ligowych. Dodatkowa kwota ma poziomie 1,3 miliona złotych dla klubu z I ligi, czy dodatkowa kwota 700 tyś. złotych dla klubu z II ligi, jedynie za wystawianie wychowanków lub młodzieżowców powinna być dobrą zachętą do nawiązywania stałej współpracy z innymi klubami oraz akademiami i szkółkami piłkarskimi szkolącymi wartościowych zawodników.

Oczywistym jest, że współpraca pomiędzy klubami oraz akademiami i szkółkami, a w szczególności umowy transferowe (czasowe i definitywne) powinny być odpowiednio zabezpieczone od strony prawnej oraz podatkowej. Umowy takie powinny z jednej strony minimalizować ryzyko braku zapłaty funduszy z systemu Pro Junior System, a z drugiej - odpowiednio zoptymalizować takie przychody.

Prawidłowe zabezpieczenie prawne oraz racjonalna strategia wykorzystania systemu Pro Junior System, pozwoli także, na ujęcie tych funduszy w budżecie na kolejny sezon rozgrywkowy (jako stałego przychodu).
W jakiej formie prawnej najlepiej założyć akademię piłkarską? 08 marzec 2016

Money

Dostaję od Klientów coraz więcej maili z zapytaniem "w jakiej formie prawnej mam założyć akademię piłkarską?" Cieszy mnie, że coraz więcej osób zadaje sobie sprawę z konieczności legalizacji i prawnego uregulowania działalności akademii piłkarskich. Dobrze wybrana forma prawna działalności akademii piłkarskiej pozwala w przyszłości na czerpanie dodatkowych profitów finansowych z takiej działalności gospodarczej. Inwestycja włożona w stworzenie  i rejestrację akademii piłkarskiej zwraca się już kilkukrotnie po pierwszych miesiącach działalności. Dobrze przygotowane prawne i podatkowe podstawy funkcjonowania akademii oraz zabezpieczenie interesów finansowych umowami o współpracę z kontrahentami to podstawa takiego biznesu.

Poniżej omówiłem wady i zalety możliwych form prawnych funkcjonowania akademii piłkarskich w Polsce. Cały artykuł został opublikowany również w ostatnim wydaniu Asystenta Trenera.

 

Akademia piłkarska może funkcjonować w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółek prawa handlowego (np.: spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, w tym sportowej spółki akcyjnej) - z wyłączeniem jednak spółki partnerskiej - oraz w formie stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia kultury fizycznej i uczniowskiego klubu sportowego) oraz w formie fundacji.

Każda z powyżej wskazanych form prawnych została odrębnie uregulowana w przepisach prawa. Każda forma ma swoje wady i zalety i to zarówno biorąc pod uwagę aspekty prawne, jak i podatkowe.

Nie wchodząc w szczegóły należy jedynie wskazać, że np.: prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkę cywilną właściciele odpowiadają całym swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania. W przypadku osobowych spółek prawa handlowego, a więc spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej odpowiedzialność ta jest subsydiarna, co oznacza, że spłata zobowiązań dobywa się najpierw z majątku spółki, a jeśli nie wystarcza on do pełnej spłaty, możliwe jest podjęcie działań egzekucyjnych z majątku prywatnego wspólników.

Odmiennie sprawa ta wygląda w przypadku spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. W tych przypadkach wspólnicy – akcjonariusze (właściciele), co do zasady nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania.  Odpowiedzialność ta spoczywa jedynie na majątku spółki, a pod pewnymi warunkami może być przeniesiona na członków zarządu spółek kapitałowych. Patrząc więc na to zagadnienie od strony odpowiedzialności cywilnoprawnej za ewentualne długi powstałe w wyniku działalności akademii piłkarskiej to spółki kapitałowe są jedną z najlepszych form prowadzenia biznesu.

Pewną barierę przy zakładaniu spółek kapitałowych może stanowić jedynie konieczność wniesienia przez założycieli kapitału zakładowego do majątku spółki. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał początkowy wynosi obecnie 5.000 złotych, natomiast w przypadku spółki akcyjnej minimalna wysokość kapitału zakładowego to 100.000 złotych.

Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, we wskazanych powyżej formach prawnych, to przede wszystkim należy mieć na uwadze, że w przypadku spółek kapitałowych będziemy mieli do czynienia z podwójnym opodatkowaniem.  Właściciel akademii piłkarskiej która funkcjonuje w formie spółki kapitałowej, chcąc wypłacić zysk musi liczyć się z tym, że zysk ten najpierw będzie opodatkowany podatkiem CIT w spółce, a następnie tak umniejszony zysk będzie opodatkowany podatkiem PIT w momencie wypłaty środków ze spółki na rachunek bankowy wspólnika. Możliwe są oczywiście konstrukcje prawne, które pozwolą na wypłacenie osiągniętego zysku w sposób zapewniający optymalizację podatkową.

Kontynuując omawianie zalet i wad możliwych form prawnych funkcjonowania akademii piłkarskich, warto przy tej okazji przyjrzeć się procedurą i opłatom związanym z rejestrowaniem takich działalności.

Pod tym względem najbardziej optymalną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Założenie firmy odbywa się obecnie w ciągu jednego dnia i co ważne następuje w ramach tzw.: „jednego okienka” w urzędzie miasta właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorca składając jeden formularz CEIDG-1 w urzędzie miasta rejestrowany jest automatycznie w ewidencji działalności gospodarczej, urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym oraz w ZUSie. Już od dnia rejestracji można rozpocząć faktyczne prowadzenia działalności. Rejestracja oraz dokonywanie zmiany danych jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatne.

Inaczej wygląda rejestracja spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń. Po pierwsze podmioty te podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sądy rejonowe.  W przypadku spółek prawa handlowego konieczne jest sporządzenie odpowiedniej umowy spółki pomiędzy wspólnikami, która w przypadku spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dodatkowo należy sporządzić szereg oświadczeń wspólników mających prawo do reprezentowania spółki osobowej lub członków zarządu spółki kapitałowej oraz przygotować wniosek o rejestrację na urzędowych formularzach KRS. Komplet tak przygotowanych dokumentów należy złożyć we właściwym ze względu na siedzibę spółki sądzie rejonowym Krajowego Rejestru Sądowego. Do wniosku o rejestrację spółki należy dołączyć umowę najmu lokalu pod siedzibę spółki lub dokument potwierdzający prawo własności lokalu.

Tak, jak w przypadku rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej obecnie i przy rejestracji spółek obowiązuje zasada tzw.: „jednego okienka”. Łączna opłata za rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym i ogłoszenie o rejestracji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi obecnie 600 złotych. Każda zmiana danych ujawnionych w rejestrze to koszt 350 złotych (250 złotych opłata sądowa i 100 złotych za ogłoszenie w MSiG).

Uzyskanie wpisu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zależności od sądu rejestrowego zwyczajowo trwa ok. od 2 tygodni, nawet do 2-3 miesięcy. Warto jednak wskazać, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, już od dnia podpisania umowy spółki stają się spółkami „w organizacji” co uprawnia je do prowadzenia już od tego dnia działalności gospodarczej, bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz obecnie również w przypadku niektórych spółek możliwe jest zarejestrowanie ich za pomocą systemu teleinformatycznego, co przyśpiesza czas rejestracji oraz zmniejsza opłatę sądową. Wadą rejestracji spółek w systemie teleinformatycznym jest konieczność skorzystania ze standardowego wzorca umownego, którego nie można modyfikować do własnych celów biznesowych. Organizacja akademii piłkarskiej moim zdaniem wymaga wprowadzenia do umów odpowiednich zapisów, czasem dalece niestandardowych, które  zagwarantują lepsze funkcjonowanie takiego biznesu piłkarskiego i przyczynią się również do uzyskania lepszych wyników finansowych. W związku z powyższym nie polecam zakładania akademii piłkarskich przy wykorzystaniu wzorca umownego dostępnego w systemie teleinformatycznym.

Warto również zaznaczyć, że w celu rejestracji podmiotów jako podatników podatku VAT należy odrębnie złożyć w urzędzie skarbowym dodatkowy formularz VAT-R. Co zrozumiałe odrębnie należy uruchomić także w wybranym banku rachunek firmowy dla akademii.

Jeśli chodzi o założenie fundacji to podstawowymi dokumentami są statut fundacji, który można sporządzić w zwykłej formie pisemnej oraz oświadczenie fundatora o ustanowieniu fundacji, które powinno mieć formę aktu notarialnego. Wyjątkiem jest oświadczenie o ustanowieniu fundacji, które znajduje się w testamencie. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać przede wszystkim cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Należy zwrócić uwagę, że aby fundacja mogła prowadzić działalność gospodarczą zapis taki musi znaleźć się w statucie. Dodatkowo w statucie należy zapisać, że wartość środków majątkowych fundacji  przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi co najmniej 1000 złotych. Bez takich zapisów statutowych sąd rejestrowy nie wpisze fundacji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Tak jak w przypadku rejestracji spółek prawa handlowego, należy przygotować wniosek o rejestrację fundacji na odpowiednim formularzu KRS i wraz z załącznikami oraz opłatami złożyć go we właściwym sądzie rejestrowym.

Najmniej efektywnym biznesowo jest funkcjonowanie akademii piłkarskiej w formie stowarzyszenia. Odnotować jedynie należy, że do założenia stowarzyszenia potrzeba co najmniej 15 osób (a w przypadku stowarzyszeń zwykłych co najmniej 3 osób), które uchwalą statut i wybiorą komitet założycielski. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służyć może jedynie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie ma dość ograniczone możliwości prawne w zakresie pozyskiwania kapitału rynkowego oraz praktycznie brak możliwości restrukturyzacji prowadzonego biznesu.

Moim zdaniem, pod względem wymierności biznesowej najlepszymi formami funkcjonowania akademii piłkarskich są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz fundacja mająca możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w założeniu akadmeii piłkarskiej oraz prowadzeniu spraw administracyjnych - skontaktuj się ze mną: biuro@kancelaria-laszczyk.pl
PrawoPilkarskie.pl oficjalnym partnerem a7b CUP 2016 02 marzec 2016

Informujemy, że portal PrawoPiłkarskie.pl został jednym z oficjalnych partnerów ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej a7b CUP 2016.

 

 

Ogólnopolski turniej piłki nożnej a7bcup2016, rozgrywany będzie w 12 Polskich miastach, a zwycięzcy każdego z nich, zmierzą się w finale głównym w Krakowie. Wydarzenie skierowane jest do amatorskich zespołów 6-osobowych. W turniej mogą wziąć udział osoby od 16 do 70 roku życia. 

Atrakcje:

Mecze komentowane na żywo.
Wywiady z zawodnikami.
Pizza dla uczestników.
Puchary, medale, statuetki. 
Wspaniałe nagrody.

Zapisy do turnieju na stronie www.a7bcup.pl

 

Partnerstwo projektom mającym na celu popularyzację i profesjonalizację piłki nożnej w Polsce wpisuje się w ramy naszej działalności. Zachęcamy również uczestników turnieju oraz ich rodziców, a także pozostałych Partnerów i Sponsorów turnieju do korzystania z naszych usług doradztwa prawnego i podatkowego. 
Piłkarzu odzyskaj swoje wynagrodzenie od klubu! 24 luty 2016

Money

Jeśli jesteś piłkarzem i Twój obecny lub wcześniejszy Klub nie wypłacił Ci całości należnego wynagrodzenia, nie czekaj tylko natychmiast podejmij działania egzekucyjne.

Pamiętaj, że każdy dług się przedawnia, a po upływie terminu przedawnienia nie będziesz miał już żadnej prawnej możliwości na odzyskanie zaległego wynagrodzenia.

W zależności od rodzaju umowy jaką masz lub miałeś zawartą w Klubem piłkarskim tj.: profesjonalny kontrakt o uprawianie piłki nożnej, umowa zlecenia, czy umowa o pracę - inny będzie termin przedawnienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia oraz inny będzie Sąd, do którego należy złożyć pozew o zapłatę.

Szanse na polubowne odzyskanie wynagrodzenia wzrastają kiedy jesteś reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika np.: radcę prawnego. W większości przypadków na skutek wysłania do Klubu przez Twojego pełnomocnika kancelaryjnego przedsądowego wezwania do zapłaty, Klub dobrowolnie zapłaci Ci wynagrodzenie, tak aby nie narażać się na dodatkowe koszty sądowe oraz sankcje sportowe.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w odzyskaniu zaległego wynagrodzenia od Klubu - skontaktuj się ze mną: biuro@kancelaria-laszczyk.pl
Akademie piłkarskie – regulacje prawne 22 luty 2016

Człowiek, Twarz, Pieczęć, Panika, Strach, Lęk, Emocje

Coraz więcej moich Klientów wyraża zainteresowanie założeniem biznesu piłkarskiego jakim jest profesjonalna akademia piłkarska. Pytają mnie oni w jaki sposób od strony prawnej i podatkowej najlepiej zorganizować taki biznes, tak aby przynosił im duże profity finansowe.

Większość z tych Klientów, dzięki naszej stałej współpracy, posiada już ugruntowaną świadomość, że do prowadzenia profesjonalnej akademii piłkarskiej niezbędna jest specjalistyczna wiedza prawna i podatkowa.

Do założenia i prowadzenia profesjonalnej akademii piłkarskiej niezbędna jest wiedza z zakresu m.in.: wyboru najlepszej formy prawnej funkcjonowania akademii, odpowiedniego ułożenia struktury prawnej firmy, możliwości wprowadzenia optymalizacji podatkowej, czy sposobów na pozyskanie dodatkowych funduszy na prowadzenie takiej działalności gospodarczej.

Tematykę funkcjonowania i organizacji akademii piłkarskich szeroko omówiłem w ostatnim wydaniu czasopisma Asystent Trenera. Na blogu przedstawiam fragmenty mojej publikacji.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że podmiot jakim jest akademia piłkarska, nie został w przepisach prawa uregulowany w sposób odrębny. Oznacza to, że nie ma żadnych szczegółowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących zakładania, organizacji i funkcjonowania akademii piłkarskich. Pewne wytyczne dotyczące akademii piłkarskich pojawiają się natomiast w uchwałach Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, o czym w dalszej części artykułu. Należy więc przyjąć, że akademia piłkarska to nazwa zwyczajowo przyjęta przez którą należy rozumieć, najogólniej mówiąc, podmiot który zajmuje się szkoleniem młodych zawodników uprawiających piłkę nożną.

W języku potocznym funkcjonuje również nazwa „szkółka piłkarska”, która najczęściej jest zamiennie stosowana z nazwą „akademia piłkarska”. Należy przyjąć, że obie nazwy w obecnym stanie prawnym mogą być używane zamiennie i żadna z tych nazw nie jest zastrzeżona prawnie dla działalności polegającej na szkoleniu zawodników. Trzeba natomiast odnotować, że pojawiają się poglądy mówiące o tym, że nazwa „akademia piłkarska” powinna być używana dla akademii działających przy klubach piłkarskich, natomiast „szkółka piłkarska” to nazwa zastrzeżona dla działalności prowadzonej przez prywatne podmioty, formalnie nie powiązane z klubami piłkarskimi.

Jeśli chodzi o przedział wiekowy zawodników szkolonych w akademiach piłkarskich to również i tu nie ma formalnych przepisów wyznaczających dolny i górny przedział wiekowy piłkarzy. Biorąc jednak pod uwagę cel do którego została powołana akademia piłkarska, a więc szkolenie młodzieży, słusznym wydaje się określenie górnej granicy wiekowej zawodników do zakończenia wieku juniorskiego.

Dodatkowo mając na uwadze, iż akademia piłkarska to również jeden z rodzajów biznesu piłkarskiego, którego jednym z celów jest przecież osiąganie zysków dla właścicieli akademii, to racjonalnym jest szkolenie zawodników w grupach wiekowych co najmniej do 15, a najlepiej do 18 roku życia. Szkolenie zawodników w wyższych grupach wiekowych daje akademiom piłkarskim dodatkowe profity finansowe m.in.: z ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników, z tzw.: opłaty solidarnościowej oraz co zrozumiałe z comiesięcznych opłat za bieżące członkostwo zawodnika w akademii.

Omawiając kwestie dotyczące zakładania i funkcjonowania akademii piłkarskiej, należy wrócić do wspomnianych już powyżej wytycznych zawartych w uchwałach Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z regulacjami związkowymi, w rozgrywkach organizowanych przez Związki Piłki Nożnej mogą w szczególności uczestniczyć akademie piłkarskie mające inną formę prawną niż kluby piłkarskie, w tym akademie występujące jako fundacje.

W tym miejscu należy wskazać, że kluby piłkarskie, ale co również wynika z powyższej regulacji – akademie piłkarskie, mogą działać pod postacią: stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego. Wskazana regulacja prawa związkowego nie zabrania jednak prowadzenia akademii piłkarskiej również w innych dozwolonych przez powszechnie obowiązuje przepisy prawa formach prawnych. W związku z powyższym należy przyjąć, że akademie piłkarskie mogą co do zasady funkcjonować w każdej formie przewidzianej przez przepisy prawa. Taka regulacja stwarza ogromne możliwości optymalizacji prawno – podatkowej prowadzonego biznesu piłkarskiego.

W kolejnym artykule pokażę, która forma prawna prowadzenia działalności jest obecnie najlepsza dla funkcjonowania akademii piłkarskich w Polsce.

W przypadku chęci uzyskania wsparcia prawnego i podatkowego przy zakładaniu i prowadzeniu akademii piłkarskich zachęcam do kontaktu – biuro@kancelaria-laszczyk.pl
Współpraca z psychologiem sportu 17 luty 2016

Znalezione obrazy dla zapytania topwyszkoleni

Miło mi poinformować, że nawiązałem współprace z psychologiem sportu - Panią Sandrą Kalinowską - założycielką firmy TopWySZKOLENI z Warszawy.

Firma TopWySZKOLENI zajmuje się współpracą z zawodnikami różnych dziedzin sportu. Konsultacjami obejmuje również trenerów i rodziców. Wszystkie zajęcia odbywają się zarówno indywidualnie jak i w formie warsztatów w grupie. Pracujemy nad koncentracją, stresem, przygotowaniem startowym, pewnością siebie, budowaniem zespołu komunikacją. Jako psycholog sportu współpracuje też z portalem juniorsport.pl oraz psychologiasportu.pl

Założycielka firmy - Pani Sandra Kalinowska jest absolwentką SWPS, ekspertem portalu juniorsport.pl oraz psychologiasportu.pl. Prowadziła prelekcje w Warszawskich uczelniach: AWF, SGH, UW.

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą TopWySZKOLENI mogę zaoferować stałym Klientom, w szczególności zawodnikom, w tym zawodnikom niepełnoletnim, rodzicom zawodników oraz trenerom piłki nożnej konsultacje z psychologiem sportu.
Nowe usługi podatkowe i księgowe 08 luty 2016

 

Z przyjemnością informuje, że do grona moich stałych Partnerów dołączyła firma Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe z siedzibą w Warszawie. Dzięki nawiązaniu współpracy z Doradcą Podatkowym mogę rozszerzyć dotychczas świadczone usługi prawo-menedżerskie, o specjalistyczne usługi podatkowe i księgowe m.in.:

 • Optymalizację podatkową, w tym z wykorzystaniem zagranicznych jurysdykcji prawnopodatkowych i struktur opartych o zagraniczne fundacje

 • Bieżącą obsługę podatkową (tax hotline) w zakresie aktualnych potrzeb Klienta uwzgledniającą podatek VAT, CIT, PIT, PCC oraz podatki lokalne

 • Ceny transferowe – identyfikowanie powiązań pomiędzy podmiotami i sporządzanie dokumentacji uzasadniającej rynkowość stosowanych cen transakcyjnych

 • Audyt podatkowy polegający na badaniu ksiąg rachunkowych i podatkowych w celu zidentyfikowania nieprawidłowości umożliwiając jednocześnie dostrzeżenie obszarów optymalizacyjnych

 • Reprezentację Klienta przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych

 • Pozostałe usługi o charakterze incydentalnym w odpowiedzi na Państwa specyficzne zapotrzebowanie

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) oraz PKPiR wraz ze stosownymi rejestrami i ewidencjami

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie prowadzonej dokumentacji

 • Controlling w oparciu o analizy finansowe, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i środowisk finansowych

 • Bieżące wsparcie dla biur rachunkowych – usługa polegająca na regularnym świadczeniu bieżącej pomocy podatkowo-rachunkowej w biurach rachunkowych

 • Bieżące konsultacje, analizy, incydentalne usługi.

 

Dodatkowo na życzenie Klientów istnieje możliwość zorganizowania szkoleń o tematyce prawo-podatkowej.

 

Zapraszamy do korzystania z nowych usług podatkowych i księgowych.
Ekwiwalent za wyszkolenie dla klubu – problemy drużyn kobiecych 02 luty 2016

Soccer - Army Youth Sports and Fitness - CYSS - Camp Humphreys, South Korea - 111001

Poniżej przedstawiam fragment mojego artykułu, który ukazał się w całości w ostatnim numerze Asystenta Trenera.

Jeden z czytelników zadał następujące pytanie - będąc trenerem kobiecych drużyn młodzieżowych często spotykam się z sytuacją kiedy dziewczyny kończą wiek w którym mogą grać z chłopcami, a w związku z tym, że klub nie posiada seniorskiej sekcji kobiecej to stają się one wolnymi zawodniczkami. W takiej sytuacji klub macierzysty nie otrzymuje ekwiwalentu za wyszkolenie dziewczyn. Czy można ustrzec się takich sytuacji?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że ekwiwalent za wyszkolenie oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika wolnego, jakie klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu. Powyższe uregulowanie oznacza, że zawodniczka, która kończy reprezentowanie danego klubu w związku z tym, że klub nie posiada odpowiedniej sekcji wiekowej, w której mogłaby ona kontynuować karierę powinien wcześniej zadbać o to aby umożliwić zawodniczce przejście to klubu który dysponuje odpowiednią sekcja kobiecą.

W sytuacji zmiany przynależności klubowej klub pozyskujący będzie miał obowiązek zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie wyliczonego zgodnie z regulacjami związkowymi dotyczącymi ekwiwalentu za wyszkolenie kobiet. Jeśli natomiast klub macierzysty w odpowiednim czasie sam nie zadba o zmianę przynależności klubowej takiej zawodniczki, czyli rozumiem że tak jak w opisanej w pytaniu sytuacji, to dalsze postępowanie zależy od podjętych działań samej zawodniczki.

Może być tak, że dziewczyna taka uzyskuje status wolnego zawodnika, czyli nie jest związana z klubem kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub deklaracją gry amatora. Jeśli znajdzie ona nowy klub w ciągu 12 miesięcy, a przed ukończeniem 23 lat to klub macierzysty będzie miał roszczenie o wypłatę ekwiwalentu do nowego klubu.

Może być też tak, że po odejściu z klubu zawodniczka zdecyduje o zakończeniu kariery, ale po pewnym czasie np.: po znalezieniu innego klubu postanowi wznowić karierę. Należy wyjaśnić, że w sytuacji kiedy zawodnik zdecydował o zakończeniu kariery przed ukończeniem 23 roku życia, następnie zdecyduje się na kontynuowanie kariery, to klub do którego przynależy będzie uprawniony do ekwiwalentu za jego wyszkolenie.

Sytuacja z ustalaniem ekwiwalentu za wyszkolenie nie jest prosta i jednoznaczna, ponieważ każdy przypadek zawodnika należy badać odrębnie. Ważne, jest że, co do zasady ekwiwalent przysługuje wyłącznie w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika przed ukończeniem 23 roku życia.

Ekwiwalent natomiast nie przysługuje w sytuacji gdy zawodnik nie grał 12 miesięcy i rozpoczyna grę w nowym klubie jako amator.

Odpowiadając na zadane pytanie, najlepszym rozwiązaniem dla klubu macierzystego byłoby wcześniejsze zadbanie o rozwój zawodniczki i pomoc w zmianie przynależności klubowej do innego klubu, który posiadałby odpowiednią sekcję piłkarską.
Zwolnienie trenera za złe wyniki sportowe, a przepisy prawa 27 styczeń 2016

 Coach

Czy stosunek zatrudnienia trenera jest rzeczywiście stosunkiem starannego wykonywania i czy w związku z tym klub może zwolnić trenera za złe wyniki sportowe? Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od kilku okoliczności.

Mianowicie to zależy od rodzaju stosunku zatrudnienia oraz od samej treści umowy jaka łączy klub i trenera piłki nożnej. Jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne to co do zasady strony nie mają obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia umowy, chyba że takie zapisy zostaną do umowy wprowadzone. Wobec powyższego, jeżeli faktycznie wypowiedzenie umowy następuje w związku ze złymi wynikami sportowymi to w takim przypadku nie jest to jakaś szczególna przyczyna wypowiedzenia i tutaj mają zastosowanie ogólne przepisu Kodeksu Cywilnego co do formy i terminów wypowiedzenia, najczęściej dotyczące umów zlecenia.

Wyjaśniając kwestię tzw.: „starannego działania” należy tylko wskazać, że to właśnie umowa zlecenia jest umową starannego działania. Oznacza to, że co do zasady określone w umowie wynagrodzenie należy się za sam fakt wykonywania pracy (czyli za sam fakt świadczenia usług trenerskich), bez względu na osiągnięty wynik sportowy. Oczywiście, umowa taka może zawierać dodatkowe zapisy określające dodatkowe wynagrodzenie za określony wynik, ale co do zasady wynagrodzenie należy się już za sam fakt wykonywania usług trenerskich niezależnie od rezultatu sportowego.

Na marginesie należy wskazać, że możliwe są umowy zlecenia, na podstawie których zleceniobiorca wykonuje pracę bez żadnego wynagrodzenia, ale taki zapis powinien znaleźć się w treści umowy. Natomiast jeśli mamy do czynienia z umową o dzieło to jest to umowa, od której wypłata wynagrodzenia uzależniona jest od wykonania konkretnego dzieła (zadania).

Można wyobrazić sobie umowę, w której przyjmujący zamówienie, czyli trener zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnego rezultatu sportowego i dopiero po jego osiągnięciu wypłacane jest mu wynagrodzenie. Takie umowy są jednak niekorzystne dla trenerów i przestrzegam przed ich zawieraniem.

Jeśli chodzi natomiast o umowy o pracę to zgodnie z definicją ustawową przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wobec powyższego - wynagrodzenie z umowy o pracę również nie może być uzależnione od osiągniętego rezultatu sportowego, natomiast możliwe są oczywiście np.: dodatkowe nagrody.

Co więcej, jeśli chodzi o umowy o pracę to oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Ponadto w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

W przypadku wskazania przez pracodawcę – czyli klubu, nieprawidłowej, tj. niezgodnej z przepisami Kodeksu Pracy przyczyny wypowiedzenia umowy, pracownik – trener ma możliwość odwołania się do sądu pracy, gdzie może domagać się m.in.: przywrócenia go do pracy na dotychczasowych warunkach zatrudnienia.
Stała współpraca z Asystentem Trenera 25 styczeń 2016

Jakiś czas temu w czasopiśmie Asystent Trenera opublikowany został mój pierwszy artykuł pt.: „Zabezpieczenie prawne środowiska pracy trenerów” Miło mi poinformować, że współpraca z Asystentem Trenera będzie kontynuowana. Dodatkowo, Asystent Trenera dołącza do grona oficjalnych Partnerów mojej Kancelarii.

W kolejnych wydaniach Asystenta Trenera, a także Asystenta Trenera Dzieci będą publikowane moje nowe artykuły dotyczące prawa sportowego. Już w najbliższym wydaniu pierwsza część artykułu pt.: „Sposoby zakładania i funkcjonowania akademii piłkarskich”

 

 

"Asystent Trenera” to dwumiesięcznik o tematyce szeroko pojętego szkolenia w piłce nożnej, w skład którego wchodzi również magazyn Polskiego Związku Piłki Nożnej – „Trener”. Jest skierowany do otwartych na wiedzę trenerów i kandydatów na trenerów, którzy nie zawsze mają możliwość skorzystania z drogich staży zagranicznych lub podpatrywania rodzimych najlepszych szkoleniowców. Fundamentem czasopisma są dokładnie opisane przez trenerów, znanych nie tylko z polskiej Ekstraklasy, ćwiczenia i zagadnienia treningowe. W środku znajdują się również materiały dotyczące odżywiania, psychologii, fizjologii, przygotowania motorycznego, suplementacji, piłki nożnej dziecięcej i młodzieżowej, a także zagadnienia prawa sportowego.

Forma dwumiesięcznika to atrakcyjny i poręczny format A4. Czasopismo wydawane jest na papierze kredowym o bardzo wysokiej jakości.

Wiele ćwiczeń i schematów zostało zarejestrowanych na filmie lub stworzono dla nich animacje, dzięki czemu ich przebieg stanie się jasny dla każdego. Aby je obejrzeć wystarczy zeskanować QR kod zamieszczony obok grafiki lub zdjęcia z danym ćwiczeniem lub schematem. Program do skanowania QR kodów jest bezpłatny.

 

Odbiorcami „Asystenta Trenera” są m.in.:

 • Trenerzy wszystkich poziomów rozgrywkowych w Polsce

 • Trenerzy grup młodzieżowych i dziecięcych

 • Trenerzy zatrudnieni w szkółkach, akademiach, UKS-ach, szkołach, itp.

 • Studenci AWF

 • Nauczyciele wychowania fizycznego

 • Piłkarze

 • Wszystkie osoby interesujące się tematyką szkolenia w piłce nożnej, zdrowego odżywiania, suplementacji, diety, psychologii i fizjologii w sporcie.

 

Serdecznie zachęcam do nabywania czasopisma Asystent Trenera.
Wypłata wynagrodzenia, a upadłość klubu 19 styczeń 2016

Torn & Cut One Dollar Note Floating Away in Small $ Pieces

Coraz częściej dostaję zapytania od zawodników, co mają zrobić w sytuacji, w której klub nie wypłacił mi należnego z umowy o pracę wynagrodzenia, a właśnie dowiedzieli się że klub ogłosił upadłość?

W takich sytuacjach trzeba działać bardzo szybko. W przypadku wydania przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości klubu należy we wskazanym w postanowieniu terminie (zazwyczaj 2 lub 3 miesiące od dnia ogłoszenia postanowienia przez sąd upadłościowy) zgłosić wszystkie swoje wierzytelności do postępowania upadłościowego. W tym celu należy sporządzić pismo do sądu upadłościowego - tzw.: zgłoszenie wierzytelności i złożyć je w sądzie osobiście lub wysłać za pisemnym potwierdzeniem nadania.

Do zgłoszenia wierzytelności warto załączyć dokumenty potwierdzające istnienie naszej wierzytelności, czyli m.in.: umowy, wezwania do zapłaty, ugody, czy inne porozumienia z klubem. Po zgłoszeniu wierzytelności zostanie sporządzona tzw.: lista wierzytelności według której będą spłacane kolejno wierzytelności z pozostałego majątku upadłego klubu.

Warto zaznaczyć, że wierzytelności z umów o pracę są traktowane priorytetowo i podlegają zaspokojeniu z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami.
Rozszerzenie współpracy z marką TrainerPRO 14 styczeń 2016

 

Miło mi poinformować, że rozszerzam współprace z marką TrainerPRO. Na stronie internetowej marki TrainerPRO, będą publikowane moje artykuły o tematyce prawa piłkarskiego. Już niebawem ukaże się pierwszy artykuł dotyczący "Zabezpieczenia prawnego środowiska pracy trenerów piłki nożnej".

Zachęcam do odwiedzania strony internetowej marki TrainerPRO i korzystania z ich profesjonalnych usług.
Kolejna Akademia Piłkarska zarejestrowana 04 styczeń 2016

adidas soccer ball

Wraz z nowym rokiem zarejestrowana została kolejna akademia piłkarska, którą tworzyliśmy od podstaw. Akademia działać będzie w formie fundacji, ale uprawniona jest także do prowadzenia rynkowej działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie umożliwia jej generowanie dodatkowych dochodów z różnych rodzajów działalności gospodarczej. Stworzyliśmy statut fundacji, przygotowaliśmy komplet dokumentów rejestrowych, złożyliśmy i monitorowaliśmy szybkie rozpoznanie wniosku o rejestracje fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnie przygotowaliśmy regulaminy wewnętrzne dla akademii piłkarskiej oraz umowy o świadczenie usług sportowych. Po uzyskaniu numerów Regon i NIP przygotowaliśmy szereg umów handlowych z pozyskanymi kontrahentami. W ramach stałej obsługi zapewniliśmy również Klientowi usługi współpracującego z nami doradcy podatkowego oraz księgowego.

Kolejnym krokiem jest stworzenie kompleksowej Strategii Rozwoju na najbliższe lata. W ramach przygotowanej Strategii Rozwoju planowane jest m.in.: podjęcie negocjacji z wyselekcjonowanymi kontrahentami/sponsorami dotyczącymi zawiązania stałej współpracy z akademią. Konsekwencją powyższego procesu ma być podpisanie już w pierwszym roku funkcjonowania akademii - umowy o organizację obozów sportowych, umów o współpracę z klubami piłkarskimi oraz umowy z prywatnym, strategicznym sponsorem dla akademii.

Równolegle ze wskazanymi powyżej działaniami Kancelaria będzie monitorowała możliwość uzyskania dofinansowania z środków publicznych w roku 2016, a następnie będzie opracowywała wnioski m.in. o: dotacje z środków Unii Europejskiej, dotacje celowe z budżetu samorządowego oraz dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Oczywistym jest, że w związku ze stałą współpracą z naszą Kancelarią - na rzecz akademii świadczona będzie bieżąca, kompleksowa obsługa prawna i podatkowa.

Przestawiony tu opis czynności to jedynie przykład usług jakie Kancelaria świadczy na rzecz swoich stałych Klientów. Zachęcamy do stałej współpracy z nami, co ułatwi rozpoczęcie realizacji Waszych celów wraz z początkiem Nowego Roku.
Podsumowanie roku 2015 28 grudzień 2015

Bonne Année ! Happy New Year !

Rok 2015 był pierwszym rokiem, w którym wprowadziliśmy do profilu działania naszej Kancelarii Prawnej również kompleksową obsługę prawną podmiotów z branży piłkarskiej, w tym: zawodników, trenerów piłki nożnej, akademii i szkółek piłkarskich oraz klubów piłkarskich z niższyh lig. Zakres usług poszerzony został również o doradztwo menedżerskie dla zawodników, w tym zawodników niepełnoletnich.

W mijającym roku braliśmy udział m.in.: w zakładaniu, organizacji i restrukturyzacji akademii piłkarskich działających na terenie całego kraju, windykacji zaległych wynagrodzeń kontraktowych należnych zawodnikom i trenerom piłki nożnej, czy doradztwie prawnym przy transferach zawodników.

Warto wspomnieć, że w ostatnich miesiącach rozpoczeliśmy również stałą współpracę z kilkoma profesjonalnymi podmiotami działającymi na rynku piłkarskim. W tym czasie podjęliśmy współpracę z: marką TrainerPRO, czasopismem ASYSTENT TRENERA oraz portalem internetowym BAZA PIŁKARZY.PL. Dzięki nawiązaniu współpracy docieramy do coraz większej liczby osób zainteresowanych naszymi usługami prawno-menedżerskimi.

W roku 2016 planujemy poszerzyć zakres naszych usług m.in.: o zapewnianie naszym stałym Klientom profesjonalnych usług doradztwa podatkowego i księgowego oraz doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy na prowadzenie biznesu piłkarskiego. Rozszerzenie zakresu usług umożliwi nam świadczenie całkowicie kompleksowego doradztwa dla wszystkich podmiotów związanych z branżą piłkarską.

Warto wskazać, że dostajemy coraz więcej zapytań od kolejnych, potencjalnych Klientów w sprawie możliwości powierzenia nam pełnej obsługi prawno-menedżerskiej akademii i klubów piłkarskich z całego kraju, co zapewne wkrótce zaowocuje poszerzeniem portfolio naszych stałych Klientów.

Wszystko to sprawia, że zbliżający się rok 2016 może być jeszcze lepszy od mijającego, a przede wszystkim biznesowo efektywniejszy dla nas i dla naszych stałych Klientów.

Serdecznie dziękujemy naszym Klientom za okazane nam zaufanie i życzmy w Nowym Roku samych sukcesów zarówno tych sportowych, jak i biznesowych.
Portal BAZAPILKARZY.PL został naszym kolejnym Partnerem 20 grudzień 2015

Informujemy, że naszym kolejnym Partnerem został portal BAZAPILKARZY.PL

Poniżej krótka prezentacja naszego nowego Partnera - "Portal www.bazapilkarzy.pl to miejsce gdzie spotyka się piłkarz, menadżer oraz klub. Jeśli jesteś na początku swojej kariery piłkarskiej – stwórz swoje CV i daj się poznać. Chcemy aby młodzi piłkarze zwiększali swoje szanse, żeby mogli rozwijać swoją karierę a nie tylko czekać aż ktoś ich znajdzie.  BAZAPIŁKARZY to również dedykowane treści pisane przez specjalistów aby młodzi zawodnicy mogli odnaleźć się w świecie piłki. Jeśli jesteś menedżerem piłkarskim albo prowadzisz szkółkę lub klub tu znajdziesz piłkarzy i zaoszczędzisz czas."

Nasza współpraca z portalem BAZAPILKARZY.PL w początkowej fazie koncentrować się będzie na udostępnianiu na tym portalu wybranych artykułów z naszego Bloga oraz na możliwości skorzystania z naszych specjalistycznych usług prawno-menedżerskich przez użytkowników portalu.

 

Cieszymy się, że nasze usługi prawno-menedżerskie skierowane dla branży piłkarskiej cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Konsekwencją rosnącego zapotrzebowania na nasze usługi jest również systematyczne poszerzanie kręgu stałych Partnerów, z którymi współpracujemy.

Kooperacja z Partnerami związanymi z branżą piłkarską pozwala nam z jednej strony na dotarcie z usługami prawnymi do "środowiska piłkarskiego", a z drugiej na ciągły rozwój i doskonalenie świadczonych usług.

Obecnie prowadzimy rozmowy z kolejnymi podmiotami na temat kooperacji i partnerstwa przy realizacji ciekawych projektów. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami lub masz ciekawy projekt który może wpłynąć na profesjonalizacje biznesu piłkarskiego w Polsce zapraszamy do kontaktu mailowego. Odpowiemy na każdą propozycje współpracy.
„Karuzela trenerska”, a przepisy prawa 11 grudzień 2015

10509070-037

W ostatnim wydaniu Asystenta Trenera (nr 5/2015) poruszyłem między innymi zagadnienie odnoszące się do prawnych możliwości zabezpieczenia trenerów piłki nożnej przed tzw. „karuzelą trenerską”. Poniżej obszerny fragment z tego artykułu.

Na wstępie należy wyjaśnić, że nikogo, i to zarówno klub, jak i trenera, nie można zmusić do zawierania umów, których nie będzie można w żaden sposób rozwiązać przed końcem okresu, na który zostały zawarte. Nie można również zmusić klubu, żeby zagwarantował trenerowi pracę na określony czas bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy bez względu na zaistniałe okoliczności, np.: mimo naruszania przez trenera zapisów umowy, przepisów związkowych czy prawa powszechnego.

W związku z zasadą swobody umów istnieją jednak pewne możliwości prawne, które w większym stopniu są w stanie zabezpieczyć „ciągłość” wykonywania pracy przez trenerów.

Odnośnie do tzw. karuzeli trenerskiej, to zgodnie z przyjętymi regulacjami związkowymi trener może w trakcie jednej rundy sezonu piłkarskiego świadczyć usługi trenerskie tylko w jednym klubie występującym w tej samej klasie rozgrywkowej, chyba że rozwiązanie z nim kontraktu nastąpiło przed pierwszym meczem ligowym w danej rundzie. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi rażące naruszenie prawa związkowego i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także skutkuje wstrzymaniem licencji trenerskiej. Regulacja ta, co zrozumiałe, nie chroni dostatecznie trenerów, po zwolnieniu bowiem, szczególnie na początku rundy, trener taki nie może od razu podjąć kolejnego zatrudnienia.

Ważne jest również to, że jeżeli wypowiedzenie dotyczy trenera pierwszego zespołu, to klub może zatrudnić kolejnego trenera dopiero po uregulowaniu całości wynagrodzenia na rzecz dotychczasowego szkoleniowca, co dotychczasowy trener powinien potwierdzić w formie pisemnej.

Odnośnie do samych możliwości zabezpieczenia trenerów przed nagłym zwolnieniem to jednym ze sposobów zabezpieczenia jest zawieranie umów z dłuższym okresem wypowiedzenia. Można np. wprowadzić zapis w umowie mówiący o tym, że okres wypowiedzenia kończy się na koniec rundy, w której umowa została wypowiedziana, oraz dodatkowo zapis, że klub nie może zwolnić trenera z możliwości świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia. Taka konstrukcja prawna zagwarantuje możliwość wykonywania pracy zawsze do końca rundy, w której trener odebrałby od klubu oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

Kolejnym sposobem zabezpieczenia trenera, ale również samego klubu mógłby być zapis mówiący o tym, że w przypadku chęci zakończenia przez klub współpracy z trenerem jako trenerem I drużyny do końca okresu obowiązywania umowy będzie on wykonywał pracę, np. w drużynie rezerw na tych samych warunkach zatrudnienia, czyli m.in.: z tym samym wynagrodzeniem.

Dopuszczalne są również zapisy umowne o dodatkowych karach umownych lub jednorazowym odszkodowaniu, które należałoby się trenerowi w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez klub. W związku z powszechną zasadą prawa kontraktowego, tj. zasadą swobody kształtowania umów – możliwości uzgadniania szczegółowych zapisów umowy i zabezpieczenia przed wcześniejszym zwolnieniem jest sporo. W niektórych przypadkach dla bezpieczeństwa warto skorzystać z pomocy prawnika zarówno przy negocjacji, jak i zawieraniu umów z klubem.

Na koniec warto zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku zawodników, również trener, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez klub kontraktu może, w niektórych przypadkach, wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z wnioskiem o uznanie rozwiązania kontraktu za sprzeczne z prawem oraz o wypłatę wynagrodzenia kontraktowego za czas pozostały do jego wygaśnięcia. W przypadku umów niezawierających zapisu odnośnie do poddania sporów pod jurysdykcję Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, możliwe jest dochodzenie swoich praw przed sądami powszechnymi.
LECH CONFERENCE 2015 – subiektywne podsumowanie okiem prawnika 05 grudzień 2015

Bezpośredni odnośnik do obrazka

Za nami VI edycja LECH CONFERENCE w Poznaniu, pierwsza w której brałem udział. Konferencja skierowana jest głównie do trenerów piłki nożnej oraz właścicieli akademii piłkarskich, czyli osób które potencjalnie powinny być zainteresowane naszymi usługami doradztwa z zakresu prawa piłkarskiego

Oprócz prezentacji przygotowanych stricte pod trenerów piłki nożnej, przez takich prelegentów jak: Sam Hurrel z Chelsea FC, Massimiliano Marchio z Juventusu FC, czy przez trenerów z akademii piłkarskiej Lecha Poznań - moje największe zainteresowanie wzbudziły wykłady dyrektora akademii Liverpool FC oraz trenera akademii Schalke 04 Gelsekirchen - Tomasza Wałdocha.

W tych dwóch ostatnich wykładach można było znaleźć kilka wątków dotyczących bliskich mi dziedzin tj.: zarządzania organizacją sportową (klubem lub akademią piłkarską) oraz  stricte prawem piłkarskim. Wyłapałem sporo takich elementów, ale pewnie tylko dlatego, że szukałem w wystąpieniach prelegentów odniesienia właśnie do spraw prawno-organizacyjnych dotyczących akademii piłkarskich i klubów.

Bezpośredni odnośnik do obrazka

Wystąpienie Tomasza Wałdocha uważam za najlepsze tego dnia. Zaprezentował on świetny wykład, w którym poruszył m.in.: tematy organizacji i funkcjonowania akademii piłkarskiej Schalke 04 Gelsekirchen.

Tematy te mają ścisły związek z zagadnieniami, które poruszałem już na Blogu. W swoim wystąpieniu Tomasz Wałdoch zwrócił uwagę na takie ciekawe zagadnienia jak:

1) partnerstwo akademii piłkarskiej z lokalnymi klubami piłkarskimi, którego zasady zapewne dokładnie opisane są w umowach o współprace zawierających m.in.: dokładną listę praw i obowiązków każdej ze stron (np.: udział trenerów klubów partnerskich w szkoleniach organizowanych przez klub macierzysty, czy wyszukiwanie zawodników z regionu), o czym wspominał prelegent w swoim wystąpieniu,

2) partnerstwo akademii ze szkołami, które regulować powinny pisemne umowy o współprace oraz odrębne umowy zlecenia z trenerami i nauczycielami oddelegowanymi do utrzymywania ścisłych kontaktów w relacji: szkoła-akademia-rodzice,

3) wypożyczanie zawodników z akademii (Tomasz Wałdoch wspomniał o rocznikach U23 i U19) do klubów z III i II niemieckiej ligi zawodowej, odbywające się na podstawie umów transferu czasowego, które zapewne opatrzone są dodatkowymi opcjami takimi jak: minimalna liczba występów zawodnika w klubie wypożyczającym, czy możliwość szybszego powrotu zawodnika z wypożyczenia do klubu macierzystego,

4) projekt rozbudowy infrastruktury szkoleniowej akademii piłkarskiej, któremu pomóc mogą stosowne umowy sponsorskie oraz umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zawarcie takich umów umożliwia pozyskanie dodatkowych funduszy na inwestycje od pomiotów zewnętrznych, bez udziału własnego akademii, o czym niedawno pisałem na Blogu.

Wszystkie te zagadnienia, łącznie z kwestiami odpowiedniej organizacji, funkcjonowania i zarządzania akademiami piłkarskimi - mieszczą się w naszym doradztwie z zakresu prawa piłkarskiego. Zachęcamy do regularnego odwiedzania Bloga, bo jak pokazała VI edycja LECH CONFERENCE odpowiednie funkcjonowanie akademii piłkarskich oraz klubów sportowych zależy również, a może przede wszystkim, od odpowiedniego ułożenia spraw prawno-organizacyjnych.

Jak wynika z powyższego podsumowania - oprócz fachowej kadry trenerskiej - to kadra zarządzająca posiadająca dodatkowo wiedzę prawno-organizacyjną powinna stanowić podstawę prawidłowego funkcjonowania każdego profesjonalnego klubu piłkarskiego oraz każdej akademii piłkarskiej.Na jakim etapie rozwoju jest polski biznes piłkarski? 01 grudzień 2015

Panoramica 002 - Estadio Santiago Benabeu

Na jakim etapie rozwoju jest polski biznes piłkarski? Czy w naszych, krajowych warunkach jest to już sport w pełni profesjonalny, a może już w pełni komercyjny? Pytania takie zadają sobie w szczególności potencjalni inwestorzy zastanawiający się nad przeznaczeniem środków finansowych na rozwój klubów i akademii piłkarskich w Polsce.

Odpowiedź na no to pytanie zależy m.in.: od czynników jakie przyjmiemy do przyporządkowania obecnego stanu biznesu piłkarskiego w Polsce do konkretnego etapu rozwoju tego sportu.  

Istnieją różne modele i kategorie pokazujące etapy rozwoju sportu. Jedną z najciekawszych teorii z jaką się zetknąłem jest teoria Simona Chadwicka opisana w publikacji The Business of Sport Management, w której wyróżnił on 7 etapów rozwoju sportu (w naszym przypadku - piłki nożnej) jako biznesu:

 1. etap 1 – etap początkowy - wyłonienie się piłki nożnej z dawnych tradycji ludowych,

 2. etap 2 – kodyfikacja – ustala się podstawowe zasady gry w piłkę nożną,

 3. etap 3 – stratyfikacja - wprowadza się zmiany w przepisach i organizacji gry. Początek ma promocja piłki nożnej,

 4. etap 4 – profesjonalizacja piłki nożnej – piłka nożna staje się  sportem coraz bardziej popularnym, wzrasta zainteresowanie kibiców, którzy są skłonni płacić za oglądanie meczów piłkarskich, pojawiają się pierwsi inwestorzy, chcący finansować kluby w celach komercyjnych, w konsekwencji czego czołowi zawodnicy mogą uzyskiwać wynagrodzenie za występy i traktują je jako podstawowe źródło utrzymania. Na tym etapie piłka nożną zaczyna przechodzić z fazy sportu amatorskiego w sport półzawodowy,

 5. etap 5 – postprofesjonalizacja – jest to etap gdzie w lidze zawodowej seniorzy są już w pełni opłacani za występy i stają się zawodowymi piłkarzami, natomiast rozgrywki młodzieżowe mają nadal charakter amatorski,

 6. etap 6 – komercjalizacja piłki nożnej – w tym etapie następuje jeszcze większy rozwój i wzrost popularności piłki nożnej w konsekwencji czego inwestorzy dostrzegają znaczenie tego sportu dla rozwoju własnego biznesu oraz widzą okazję pełnego wykorzystania piłki nożnej w celach komercyjnych, dodatkowo następuje rozwój marketingu i sponsoringu piłki nożnej. Co ciekawe - w tym etapie występuje konkurencja pomiędzy klubami nie tylko w zakresie rywalizacji sportowej, ale również w zakresie rozwoju biznesu tj.: pozyskiwania inwestorów, rozbudowy struktur klubowych, profesjonalizacji kadr itd.. Konsekwencją wprowadzenia zasad biznesowych mogą być procesy restrukturyzacyjne klubów sportowych, a także ich bankructwa,

 7. etap 7 – postkomercjalizacja – najwyższy etap rozwoju, którego najwidoczniejszym przykładem jest przekształcanie się klubów piłkarskich ze stowarzyszeń lub innych organizacji niemających charakteru komercyjnego w spółki kapitałowe, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, działające na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uważa się, że ten etap rozwoju został w pełni osiągnięty przez tzw. Wielką Czwórkę amerykańskich lig, czyli NHL (National Hockey League), NBA (National Basketball Association), NFL (National Football League) i MLB (Major League Baseball) oraz Formułe 1. W Europie coraz bliżej pełnej postkomercjalizacji jest piłkarska liga angielska - Premier League.

 

Wracając do odpowiedzi na pytanie na jakim etapie rozwoju jest obecnie polski biznes piłkarski, należy wskazać, że wszystkie kluby Ekstraklasy są zobowiązane do funkcjonowania w formie spółki akcyjnej, co wskazywałoby, że biorąc pod uwagę jedynie ten czynnik zbliżamy się do etapu postkomercjalizacji. W pozostałych ligach kluby piłkarskie działają najczęściej jeszcze w formie stowarzyszeń, co nie przekłada się na ich profesjonalizację i hamuje rozwój biznesowy. Biorąc pod uwagę pozostałe czynniki, w szczególności takie jak: skłonność inwestorów do przeznaczania środków finansowych na piłkę nożną, budowa struktur klubowych, profesjonalizację kadr, czy zawodowstwo piłkarzy oraz rozwój piłki młodzieżowej, należy przyjąć że obecnie - w powyższej hierarchii - polska piłka nożna jest na 5 etapie rozwoju.

Ta krótka analiza obecnej sytuacji pokazuje także duże perspektywy rozwoju piłki nożnej w Polsce. Jak wynika z powyższego zestawienia, rozwój ten powinien rozpocząć się w pierwszej kolejności od przekształcenia wszystkich klubów piłkarskich z lig ogólnokrajowych w spółki prawa handlowego, przy jednoczesnej profesjonalizacji kadr zarządzających. Następnie kluby powinny przygotować długoterminową strategię rozwoju firmy i wdrożyć profesjonalne działania mające za zadanie pozyskanie zewnętrznych inwestorów, którzy co oczywiste chętniej zwiążą się ze spółką kapitałową, niż z nierentownym stowarzyszeniem sportowym.
Publikacje artykułów prawno-sportowych w Asystencie Trenera 27 listopad 2015

Miło mi poinformować, że począwszy od aktualnego wydania ASYSTENTA TRENERA (nr 5/2015) zaczynam stałą współpracę z tym ogólnopolskim Czasopismem, poprzez regularną redakcję artykułów o tematyce prawa piłkarskiego.

W najnowszym wydaniu mój pierwszy artykuł - "Zabezpieczenie prawne środowiska pracy trenerów". W dzisiejszych czasach możliwość profesjonalnego wykonywania pracy przez trenerów uwarunkowana jest oprócz, rzecz jasna, merytorycznego przygotowania również odpowiednim zabezpieczeniem prawnym „środowiska pracy”. Powyższa uwaga dotyczy również wykonywania pracy przez inne osoby związane z branża piłkarską, w szczególności zawodników, w tym zawodników niepełnoletnich, działaczy piłkarskich czy osoby zajmujące sią zarządzaniem klubami i akademiami piłkarskimi. Osoby te powinny być w pełni skupione wyłącznie na wykonywanej pracy, bez zaprzątania sobie głowy innymi aspektami związanymi z wykonywaną profesją. Całość artykułu znajdą Państwo na 76 stronie Asystenta Trenera.

Zachęcam do zapoznania się z całością publikacji w Asystencie Trenera (nr 5/2015).

 

Już w kolejnych wydaniach Asystenta Trenera opublikowane zostaną moje artykuły dotyczące m.in.: zakładania i funkcjonowania akademii piłkarskich, restrukturyzacji prowadzonego biznesu oraz sposobów na pozyskiwanie dodatkowych funduszy i optymalizację zysków akademii piłkarskich.
10 sposobów na zwiększenie zysków akademii piłkarskiej – cz. 3/3 20 listopad 2015

Money

Dzisiaj ostatnia cześć artykułu nt.: możliwości zdobycia dodatkowych środków finansowych na prowadzenie akademii piłkarskiej. Poniżej kolejne, ostatnie już 4 sposoby pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności.

 

7. Pozyskuj sponsorów lokalnych

Stwórz profesjonalną ofertę sponsorsko-marketingową dla małych i średnich przedsiębiorców z Twojego regionu. Podziel ofertę na zróżnicowane cenowo pakiety korzyści. Dodatkowo, podziel ofertę ze względu na rodzaj sponsora np.: Sponsor Medialny, Sponsor Techniczny, czy Partner Wspierający oraz stwórz konkretną hierarchię sponsorów dopasowaną do zakresu prowadzonej działalności. Pokaż wszystkie możliwości reklamowe jakie da przedsiębiorcy współpraca z Twoją akademią piłkarską.

Pamiętaj, że możesz zaproponować podpisanie kliku rodzajów umów sponsoringu np.: umowy sponsoringu reklamy, umowy sponsoringu wyposażenia, umowy sponsoringu pracy lub umowę sponsoringu licencyjnego. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów sponsoringu znajdziesz na moim Blogu we wcześniejszych wpisach.

 

8. Pozyskuj środki z funduszy Unii Europejskiej

W okresie finansowania 2014-2020 Unia Europejska planuje zainwestować w Polsce 82,5 mld euro na nowe projekty biznesowe. Pamiętaj, że prowadząc akademie piłkarską możesz także stać się beneficjatem tych środków finansowych.

Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważony rozwój, równość szans oraz społeczeństwo informacyjne.

Beneficjenci środków finansowych podzielenie zostali na 3 grupy: osoby fizyczne, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy, organizacje i inne pomioty. W związku z powyższym, ważne jest jaką formę prawną ma prowadzona przez Ciebie akademia piłkarska.

 

9. Wnioskuj o dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki

W ramach środków państwowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in.: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Funduszu Zajęć Sportowych. Śledź aktualne informacje o nowych naborach i sporządzaj wnioski o dofinansowanie prowadzonej działalności.

Przykładowo, jeszcze niedawno możliwe było np.: uzyskanie dofinansowania na zadanie: „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” realizowane w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, gdzie różne podmioty - w tym akademie sportowe - otrzymały dofinansowanie w kwotach od 10.000 zł do 140.000 zł.

 

10. Zabiegaj o przekazywanie 1% podatku przy rocznych rozliczeniach

Do dnia 30 kwietnia każdy podatnik może przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku. Podatnik samodzielnie  wybiera na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego, w związku z czym ważne jest abyś np.: na swojej stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych umieścił informację o takiej możliwości. Koniecznie w informacji zamieść dane rejestrowe akademii piłkarskiej, w tym numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co ważne, przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

 

Przedstawione w 3-częściowym artykule - 10 sposobów na zwiększenie zysków akademii piłkarskiej - to jedynie wybrane przekłady. Dobrze zaplanowany i zorganizowany pod względem prawnym i podatkowym biznes piłkarski stwarza nieograniczone możliwości uzyskiwania wymiernych korzyści finansowych - z czego powinieneś i Ty skorzystać.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej przy zarządzaniu lub administrowaniu akademią piłkarską zachęcam Cię do Kontaktu biuro@kancelaria-laszczyk.pl
Warsztaty marki TrainerPRO w Poznaniu 17 listopad 2015

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w XI edycji warsztatów piłkarskich "Piłka nożna - poznaj ją od nowa" organizowanych przez naszego Partnera - markę TrainerPRO. Tym razem warsztaty odbędą się w naszym mieście, czyli w Poznaniu w dniach 14-15 grudnia.

 

 

 

Poniżej opis warsztatów organizowanych przez markę TrainerPRO.

W piłce nożnej wszystko rozpoczyna się na poziomie świadomości. Sposób postrzegania podstawowych prawideł futbolu determinuje liczebność oraz jakość stosownych obszarów merytorycznych, kształtuje hierarchię ważności interesujących aspektów, buduje sieć połączeń pomiędzy istotnymi zagadnieniami oraz wpływa na rodzaj poszukiwanych rozwiązań problemowych. Modelowanie wiedzy na bazie błędnej, niepełnej lub jednopłaszczyznowej świadomości prowadzi donikąd. Dlatego warto wybrać się na warsztaty piłkarskie Marcina Gabora pod nazwą "Piłka nożna - poznaj ją od nowa", by zyskać nową perspektywę, poszerzyć horyzonty i zgłębić wiele niuansów.

Przed nami już XI edycja szkolenia, na którą - tradycyjnie zapraszamy trenerów (wszystkich klas rozgrywkowych, kategorii wiekowych, a także specjalizacji - choćby Trenerów Bramkarzy), dyrektorów sportowych, klubowych oficjeli, scoutów, piłkarzy, menedżerów, dziennikarzy oraz wszystkie osoby, chcące poszerzyć prawdziwie merytoryczną wiedzę. Prowadzący wskazuje podczas niestandardowych warsztatów największe bolączki rodzimego futbolu. W pierwszym rzędzie należy wymienić niezrozumienie piłki nożnej, postrzeganie futbolu przez pryzmat żałosnych ogólników, uproszczeń nie przystających do poziomu skomplikowania materii, jak również stereotypów - będących lekarstwem na wszystkie wątpliwości. Marcin Gabor absolutnie nie zgadza się z lansowanymi powszechnie "prawdami", prezentując autorską filozofię piłki nożnej. Prelegent koncentruje się także na dokładnym klarowaniu tematu strategii, taktyki oraz organizacji gry. Sporo czasu zajmują też problemy analizy taktycznej, sposobu interpretacji sytuacji boiskowych i następstw pojedynczych zdarzeń na murawie.

Zapowiadane warsztaty piłkarskie pozwalają zmienić podejście do futbolu, umożliwiają pełne i - przede wszystkim - właściwe zrozumienie, stwarzają szansę spojrzenia na piłkę nożną z całkowicie innej perspektywy. Fachowej, czyli powszechnie niespotykanej. Autorski program Marcina Gabora charakteryzuje się kompleksowością omawianych zagadnień, wyróżnia "praktyczną teorią" - opartą na latach analiz - oraz niesłychaną funkcjonalnością konceptu.

Podczas poznawania piłki nożnej od nowa Uczestnicy spotykają się z nowatorskim zapatrywaniem na futbol, bardzo rozbudowanym zasobem wiedzy, wysoką jakością merytoryczną tłumaczonych zagadnień oraz skomplikowanymi treściami, wymagającymi nieustannego skupienia. Wspomniane czynniki wyposażają Uczestników w bogaty materiał do refleksji, jednocześnie skłaniając nierzadko do ponownych odwiedzin. Cieszymy się, że wielu Słuchaczy wzięło udział w dwóch spotkaniach, a kilku gościliśmy nawet trzykrotnie. Wszystko w celu lepszego zrozumienia i utrwalenia zdobytej wiedzy. Wiedzy nietuzinkowej.

XI odsłona szkoleń ponownie zawiera w sobie I oraz II stopień warsztatowy. Dwudniowa sesja prelekcyjna zostanie - zgodnie z tradycją - oparta o prezentację multimedialną. Tezy przedstawiane przez Marcina Gabora zyskają potwierdzenie w postaci animacji komputerowych, materiałów filmowych oraz pracy przy tablicy taktycznej. Scenariusz spotkania przewiduje również ćwiczenia warsztatowe, dowodzące istnieniu stereotypowych mechanizmów. Wysokie tempo przekazywanej wiedzy zmusza Uczestników do ciągłej koncentracji i bieżącej analizy argumentów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, istnieje możliwość swobodnego postawienia pytania prowadzącemu, a także uzyskania indywidualnego wyjaśnienia. Niespotykany podczas innych szkoleń stopień
interakcji wynika z dbałości o kameralny charakter grupy. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach szkoleniowych.
10 sposobów na zwiększenie zysków akademii piłkarskiej – cz. 2/3 13 listopad 2015

Money

W poprzedniej części artykułu omówiono dodatkowe możliwości finansowe jakie dają: zwiększenie zakresu wiekowego szkolonych zawodników w akademiach piłkarskich, stworzenie klubu partnerskiego dla akademii oraz uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W dzisiejszym artykule opisałem kolejne 3 sposoby na zwiększenie zysków akademii piłkarskich.

 

4. Rozszerz zakres prowadzonej działalności gospodarczej

Zwiększ przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej przez akademie piłkarską. Uzyskuj dodatkowe zyski z takich obszarów działalności jak np.:

- organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów o tematyce sportowej,

- sprzedaż franczyzy i know-how na prowadzenie akademii piłkarskiej,

- organizowanie i prowadzenie obozów sportowych dla swoich zawodników,

- organizowanie i prowadzenie obozów sportowych dla innych podmiotów np.: dla innych akademii piłkarskich, dla wychowanków domów dziecka lub dla innych fundacji zajmujących się wychowywaniem i pomocą dla dzieci i młodzieży,

- organizowanie i prowadzenie kursów językowych dla zawodników, z naciskiem na naukę słownictwa sportowego,

- tworzenie pod indywidualne zamówienia zawodników i sprzedawanie opracowań nt.: żywienia sportowców i dostosowania dietetycznego,

- opracowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu relacji z mediami i wizerunku,

- usługi transportowe polegających na dowozie zawodników na mecze, turnieje i obozy sportowe,

- organizowanie i prowadzenie innych imprez sportowych np.: meczów pokazowych,

- organizowanie i prowadzenie kursów trenerskich,

- prowadzenie działalności wydawniczej np.: sprzedaż informatorów lub czasopism o tematyce sportowej,

- usługi wynajmu, podwynajmu lub dzierżawy obiektów sportowych, jeśli Ty lub Twoja akademia jesteście posiadaczem takich nieruchomości,

- usługi doradztwa sportowego np.: w zakresie zarządzania akademiami piłkarskimi,

- usługi marketingu sportowego,

- produkcja i sprzedaż sprzętu sportowego oraz gadżetów sportowych itd..

 

Istnieje mnóstwo biznesów związanych ze szkoleniem zawodników w akademiach piłkarskich, które można samemu prowadzić i czerpać z nich dodatkowe zyski. Nie zawsze musisz być uzależniony od zewnętrznych dostawców wyżej wymienionych usług.  Dodatkowe biznesy możesz prowadzić w ramach już istniejącej akademii piłkarskich lub możesz zakładać nowe podmioty gospodarcze, które będą świadczyły te usługi jako podmioty trzecie względem Twojej akademii. Koncepcja budowy strategii biznesowej zależy przede wszystkim od skali i ilości prowadzonych przez Ciebie działalności gospodarczych. Istnienie kilku odrębnych podmiotów gospodarczych może dodatkowo pomóc Ci w uzyskaniu jeszcze lepszej optymalizacji prawo – podatkowej, co przyczyni się do maksymalizacji zysków i ograniczy koszty zewnętrzne.

 

5. Zawieraj umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym są obecnie zbyt rzadko wykorzystywane w prowadzeniu akademii piłkarskich. Trzeba podkreślić, że działalność którą prowadzą akademie piłkarskie, a więc przede wszystkim: szkolenie i wychowywanie dzieci i młodzieży jest działalnością która znakomicie wpisuje się w partnerstwo publiczno-prywatne. Gminy mają zarezerwowane środki finansowe w budżetach samorządowych m.in.: właśnie na takie cele. Możliwym jest skorzystanie z tych środków finansowych również przez prywatne akademie piłkarskie.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym to umowa która polega na tym, że partner prywatny, czyli np.: akademia piłkarska, zobowiązuje się do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości lub w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez o osobę trzecią (np.: sponsorów akademii). Z drugiej strony pomiot publiczny, czyli Urząd Miasta i Gminy zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

Dzięki zawarciu takiej umowy z Urzędem Miasta i Gminy, akademia piłkarska będzie mogła sfinansować bez udziału środków własnych lub z minimalnym własnym wkładem różne przedsięwzięcia np.: budowę nowego boiska, remont boiska lub szatni, dowozy zawodników na mecze i turnieje, czy zakup sprzętu sportowego.

Formalności prawne dotyczące umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zostaną w przyszłości opisane na moim Blogu, w odrębnym artykule.

 

6. Wnioskuj o dotacje celowe z budżetu samorządowego

Oprócz partnerstwa publiczno-prywatnego możliwe jest uzyskanie z budżetu samorządowego odrębnych środków finansowych np.: w postaci dotacji celowych. Gminy często organizują konkursy na realizację zadań publicznych, których zakres pokrywa się z działalnością akademii piłkarskich. Możliwe jest pozyskanie funduszy z budżetu samorządowego np.: na szkolenie sportowe grup piłki nożnej. Warto więc zainteresować się i tą formą pozyskania dodatkowych środków finansowych.

 

Kolejne 4 sposobów na zwiększenie zysku z prowadzenia akademii piłkarskich przedstawię już niebawem.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej przy zarządzaniu lub administrowaniu akademią piłkarską zachęcam Cię do kontaktu mailowego: biuro@kancelaria-laszczyk.pl
Spotkajmy się na LECH CONFERENCE 10 listopad 2015

lech-conference-1.png

W dniu 4 grudnia 2015 roku będę uczestnikiem LECH CONFERENCE w Poznaniu. Konferencja będzie jednocześnie okazją do nawiązania nowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować stałą współpracą. W szczególności zachęcam do spotkania: właścicieli akademii piłkarskich, trenerów piłki nożnej, zawodników oraz rodziców zawodników niepełnoletnich.

W przypadku chęci umówienia się na spotkanie podczas LECH CONFERENCE, serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego: biuro@kancelaria-laszczyk.pl
10 sposobów na zwiększenie zysków akademii piłkarskiej – cz. 1/3 06 listopad 2015

W jaki sposób można zwiększyć zyski uzyskiwane z prowadzenia akademii piłkarskiej? W jaki sposób pozyskać dodatkowe fundusze dla akademii piłkarskiej?

Poniżej przedstawiam 10 prostych sposobów na zwiększenie zysków i uzyskanie dodatkowych funduszy dla akademii piłkarskich. Cały artykuł zostanie opublikowany na moim Blogu w 3 częściach.

Coins

 

1. Zwiększ zakres wiekowy szkolonych zawodników

 

Powiększ szkolenie zawodników o kolejne grupy wiekowe. Pamiętaj, że z każdym rokiem szkolenia zawodnika, w przypadku jego transferu, akademii należny będzie większy ekwiwalent pieniężny za wyszkolenie.

Dodatkowo, w przypadku przyszłego transferu zagranicznego zawodnika wychowanego w akademii pomiędzy 12, a 23 rokiem życia, za każdy rok szkolenia zawodnika - Twojej akademii należna będzie tzw. "opłata solidarnościowa" od zagranicznego klubu pozyskującego zawodnika.

Niezależnie od powyższych profitów finansowych z transferów, akademia piłkarska uzyskuje zwiększony zysk z tytułu comiesięcznych opłat za szkolenie dodatkowych zawodników.

 

 

2. Stwórz klub partnerski dla swojej akademii piłkarskiej lub podpisz umowę o współpracę z istniejącym już klubem piłkarskim

 

Zarejestruj drugi podmiot np.: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą jako klub piłkarski, który będzie partnerem Twojej akademii. Po zakończeniu szkolenia zawodników w akademii transferuj zawodników do Twojego klubu piłkarskiego. W ten sposób automatycznie rozszerz możliwość uzyskania profitów z ekwiwalentu pieniężnego za wyszkolenie zawodnika tj.: zsumują się okresy szkolenia zawodnika w akademii oraz w klubie piłkarskim.

Dodatkowo, w przypadku zainteresowania Twoimi zawodnikami ze strony innych klubów, możesz za wynagrodzeniem wypożyczać lub dokonywać transferów definitywnych ukształtowanych już piłkarzy w wieku 18-23 lat.

Możesz również podpisać umowę o współpracę z istniejącym już klubem piłkarskim i transferować tam zawodników z akademii. Pamiętaj, aby w umowie transferowej zastrzec dla akademii procent wynagrodzenia od kolejnego albo od dwóch kolejnych transferów zawodnika.

 

 

3. Wpisz akademie piłkarską do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Jeśli prowadzisz akademie piłkarską w formie fundacji, zarejestruj ją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i działaj jak przedsiębiorca.

Pamiętaj przy tym o 3 zasadach. Po pierwsze - zamiar prowadzenia działalności gospodarczej, musi być określony w statucie fundacji. Po drugie - działalność gospodarcza musi być realizowana wyłącznie w rozmiarach służących celom fundacji, ale tutaj przy zastosowaniu odpowiednich konstrukcji prawnych masz możliwość prowadzenia  w zasadzie nieograniczonej działalności gospodarczej. Na koniec pamiętaj, że wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą, która jest zapisana w statucie fundacji, nie może być mniejsza niż 1000 złotych.

Być może będziesz musiał dokonać zmiany statutu fundacji i zarejestrować zmianę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ale warto to zrobić aby zapewnić sobie dodatkowe zyski z prowadzenia rynkowej działalności gospodarczej.

 

Kolejne 7 sposobów na zwiększenie zysku z prowadzenia akademii piłkarskich przedstawię już niebawem w następnych wpisach na moim Blogu.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej przy zarządzaniu lub administrowaniu akademią piłkarską zachęcam Cię do Kontaktu. Odwiedź również nasz FanPage na Facebooku.
7 pytań i odpowiedzi dotyczących umowy sponsoringu sportowego 04 listopad 2015

Money in Hand

Czym jest umowa sponsoringu i na co zwrócić uwagę podpisując umowę sponsoringu sportowego? W artykule zwracamy uwagę na zapisy jakie mogą znaleźć się w umowie sponsoringu sportowego.

 

1. Jaki charakter prawny ma umowa sponsoringu sportowego?

Umowa sponsoringu sportowego jest umową nienazwaną, co oznacza, że w przepisach prawa cywilnego nie znajdziemy regulacji odnoszących się wprost to tego typu umowy. Umowa sponsoringu może składać się z elementów innych umów takich jak np.: umowa zlecenia, najmu, dzierżawy, darowizny, umowy o dzieło, czy umowy licencyjnej. Dodatkowo w umowie sponsoringu mogą znaleźć się całkowicie dowolne konstrukcje prawne, wynegocjowane przez strony takiej umowy.

 

2. Kto może być stroną umowy sponsoringu?

Jeśli chodzi o strony umowy sponsoringu sportowego to po jednej stronie mamy sponsora, a po drugiej sponsorowanego. Sponsorem może być co do zasady każdy podmiot prawa, a więc: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (sponsor prywatny), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) oraz osoby prawne (spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia itd.). Sponsorowanym najczęściej będzie klub piłkarski, akademia piłkarska lub konkretny zawodnik.

 

3. Jakie mogą być typy umów sponsoringu?

Możemy wyróżnić 5 rodzajów umów sponsoringu ze względu na rodzaj usług sponsoringowych:

a) umowa sponsoringu reklamy, w której regulujemy warunki informowania o sponsorze lub o konkretnych produktach lub działaniach sponsora,

b) umowa sponsoringu wyposażenia, to umowa w której sponsor zobowiązuje się do przekazania np.: strojów piłkarskich lub innego sprzętu piłkarskiego, a sponsorowany zobowiązuje się do korzystania z tego sprzętu podczas treningów i meczów,

c) umowa sponsoringu pracy, w której określone są świadczenia pieniężne sponsora na rzecz sponsorowanego w zamian za zapisane w umowie osiągane wyniki sportowe (np.: za awans klubu piłkarskiego do Ekstraklasy) lub za wykonanie konkretnych działań przez sponsorowanego (np.: wystąpienie zawodnika w koszulce z logo sponsora w 5 wywiadach telewizyjnych),

d) umowa sponsoringu licencyjnego, to umowa w której uregulowane są zasady wykorzystania nazwiska, nazwy, wizerunku, znaku towarowego sponsora przez sponsorowanego na wskazanych w umowie polach eksploatacji (np.: na koszulkach meczowych lub treningowych, banerach reklamowych, autokarze klubowym, czy papierze firmowym),

e) mowa sponsoringu mieszanego, czyli umowa wykorzystująca elementy sponsoringu reklamy, wyposażenia, pracy oraz licencji.

 

4. Co może być przedmiotem umowy sponsoringu?

Przyjmuje się, że przedmiotem umowy mogą być 3 rodzaje świadczeń sponsora na rzecz sponsorowanego:

a) świadczenia pieniężne, które mogą być jednorazowe lub okresowe (np.: opłacanie rachunków za dostawy energii do klubu piłkarskiego, czy opłacanie zakwaterowania dla zawodników i sztabu szkoleniowego podczas meczów wyjazdowych),

b) świadczenia rzeczowe (np.: przekazanie strojów piłkarskich),

c) świadczenia usługowe (np.: udostępnianie kadry menedżerskiej lub innych specjalistów przez sponsora, czy zezwolenie na korzystanie z jego praw do własności intelektualnej lub przemysłowej).

 

5. Jakie są obowiązki sponsorowanego?

W umowie sponsoringu obowiązki stron mogą zostać uregulowane w sposób dowolny. Oprócz standardowych zapisów do umowy sponsoringu można wprowadzić również poniżej wymienione obowiązki sponsorowanego:

- upowszechnianie znaku towarowego lub nazwy sponsora na rynku piłkarskim,

- zachowanie w tajemnicy informacji handlowych o sponsorze,

- dopuszczenie sponsora do współdziałania przy wykonywaniu czynności sponsorowanych,

- informowanie o przebiegu wykonywania umowy sponsorskiej,

- zakaz zawierania umów sponsorskich z podmiotami konkurencyjnymi do sponsora,

- zagwarantowanie funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej dla przedstawiciela sponsora w sponsorowanym klubie piłkarskim,

- umożliwienie udziału sponsora w doborze osób trzecich (firm lub sepcjalistów zewnętrznych) współpracujących ze sponsorowanym,

- osobiste wykonywanie określonych w umowie czynności,

- przeznaczanie uzyskanego zysku na cele wskazane w umowie sponsoringu,

- rozpowszechnianie nazwiska, nazwy, wizerunku lub znaku towarowego sponsora na sprzęcie sportowym, stronach internetowych, stadionie i w innych źródłach przekazu,

- zagwarantowanie udziału zawodników klubu piłkarskiego w przedsięwzięciach sponsora,

- obowiązek lojalności i dbania o dobre imię sponsora itd..

 

6. Na jaki czas można zawrzeć umowę sponsoringu sportowego?

Umowę sponsoringu można zawrzeć albo na czas nieokreślony albo na czas określony np.: na 2 lata, do zakończenia sezony piłkarskiego lub do zakończenia terminu realizacji określonego w umowie projektu sponsorskiego.

 

7. W jaki sposób można rozwiązać umowę sponsoringu?

Umowa sponsoringu zawarta w formie pisemnej powinna zostać rozwiązana również w formie pisemnej. Możliwe jest rozwiązanie umowy:

a) za porozumieniem stron w każdym czasie,

b) za wypowiedzeniem z okresem wypowiedzenia określonym w umowie,

c) bez zachowania okresu wypowiedzenia, ale w przypadkach wyraźnie określonych w umowie sponsoringu, np.: w przypadku prowadzenia działalności konkurencyjnej, naruszenia przez sponsorowanego zasad korzystania z praw udostępnionych przez sponsora, opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych lub sprzętu piłkarskiego, czy w przypadku naruszenia przez sponsorowanego lub przez zawodnika sponsorowanego klubu piłkarskiego dobrego imienia sponsora.
Komentarz ekspercki do artykułu w "Rzeczpospolitej" 26 październik 2015

W dniu 26.10.2015r. w gazecie "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł dot. dochodów menedżera piłkarskiego Cezarego Kucharskiego, do którego o komentarz ekspercki został poproszony Mec. Dariusz Laszczyk.  Oto fragment artykułu:

"Dariusz Laszczyk, radca prawny, konsultant biznesu piłkarskiego i autor blogu PrawoPilkarskie.pl, potwierdza, że średnie wynagrodzenie menedżera to 10 proc. – W kwietniu PZPN wprowadził wytyczne FIFA, w których zaleca, by kwota ta była na poziomie 3 proc. W rzeczywistości menedżerowie oferują swoje usługi za wynagrodzenie między 3 a 15 proc. Kucharski mógł dostać te pieniądze z opóźnieniem lub w ratach, co tłumaczy, dlaczego nie wykazał ich w oświadczeniu za 2013 rok – zaznacza."

Poniżej podajemy link do całej publikacji w "Rzeczpospolitej" - http://www4.rp.pl/Kraj/310259921-Posel-PO-ukryl-dochody.html
Stan konkurencji akademii piłkarskich na rynku polskim – statystyki z Raportu 21 październik 2015

data slide

Jaki jest stan konkurencji akademii piłkarskich na rynku polskim? Od kliku lat można zaobserwować dynamiczny rozwój systemu kształcenia młodych piłkarzy w nowopowstających w całym kraju akademiach piłkarskich, inaczej zwanych szkółkami piłkarskimi. Początkowo akademie piłkarskie były zakładane jedynie przez znanych zawodników, którzy zakończyli już profesjonalne kariery piłkarskie. Obecnie można zaobserwować wzrost zainteresowania prowadzeniem akademii piłkarskich przez zwykłych pasjonatów tego sportu, którzy do tej pory nie mieli żadnych związków z zawodowym futbolem. Prowadzenie akademii piłkarskiej to oprócz pasji również, a może przede wszystkich biznes.


Statystyki pokazują dość dynamiczny wzrost w rejestracji nowych podmiotów zajmujących się branżą piłkarską. Poniżej przedstawiamy porównanie danych statystycznych z dnia 7 kwietnia 2014 roku z danymi statystycznymi z dnia 21 października 2015 roku. Dane pochodzą z wewnętrznego Raportu opracowanego przez naszą Kancelarię Prawną dotyczącego nasycenia rynku przez akademie piłkarskiego oraz trendów rozwojowych.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki - na dzień 7 kwietnia 2014 roku zarejestrowanych było:

- 39 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „akademia piłkarska”,

-  35 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „szkółka piłkarska”,

- 28 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „soccer”,

- 48 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „football” [CEDIG 2014].


Natomiast, zgodnie z informacjami uzyskanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości [Krajowy Rejestr Sądowy 2014] - na dzień 7 kwietnia 2014 roku zarejestrowanych było:

- 54 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „akademia piłkarska”,

- 14 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „szkółka piłkarska

- 13 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „soccer

- 26 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „football”.


Stan na dzień obecny tj.: na dzień 21 października 2015 roku wygląda następująco:

- 55 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „akademia piłkarska” – wzrost o 16 podmiotów

-  54 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „szkółka piłkarska”  - wzrost o 19 podmiotów

- 30 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „soccer” – wzrost o 2 pomioty

- 60 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „football” – wzrost o 12 podmiotów.

 

Liczba podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 21 października 2015r. wygląda tak:

- 68 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „akademia piłkarska” – wzrost o 14 podmiotów,

- 15 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „szkółka piłkarska” – wzrost o 1 podmiot,

- 14 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „soccer” – wzrost o 1 podmiot,

- 40 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „football” – wzrost o 14 podmiotów.

 

Należy zauważyć, że akademie piłkarskie w większości mają utworzonych poza główną siedzibą kilka oddziałów, w których prowadzą również zajęcia szkoleniowe. Niektóre akademie posiadają już sieć kilkuset lokalizacji na terenie całego kraju - działających także na zasadzie franczyzy.

Inne ciekawe wnioski z naszego Raportu to m.in. to, że ważnym elementem konkurencji na polskim rynku są coraz prężniej rozwijające się akademie piłkarskie działające przy profesjonalnych klubach piłkarskich.

Ciekawym zjawiskiem jest powstawanie w Polsce akademii piłkarskich działających jako placówki franczyzowe zagranicznych klubów piłkarskich. Przykładem tego typu działalności, może być akademia piłkarska o nazwie FCBEscola Varsovia, należąca do międzynarodowej sieci akademii piłkarskich stworzonych przez hiszpański klub FC Barcelona.

Zauważalnym trendem jest również powstawanie akademii piłkarskich specjalizujących się w szkoleniu poszczególnych formacji np.: wyłącznie bramkarzy.

 

Wnioski jakie można wyciągną z Raportu na przyszłość są następujące - mimo dynamicznego powstawania akademii piłkarskich na usługi tego typu wciąż jest duży popyt, a poszczególne akademie piłkarskie mogą ze sobą konkurować na kliku polach m.in.: poprzez cenę usług, profesjonalizm kadry trenerskiej, zakres proponowanych usług, budowanie marki np: poprzez współprace z rozpoznawalnymi zawodnikami, czy poprzez związki partnerskie i współprace z profesjonalnymi klubami piłkarskimi zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

 

Co ważne, przy rosnącym nasyceniu rynku coraz większą rolę będą odgrywały optymalizacje prawo – podatkowe akademii piłkarskich, które będą przyczyniały się do uzyskiwania większych zysków przy tej samej liczbie trenujących zawodników. Możliwość działania akademii piłkarskich w tak wielu formach prawnych (m.in.: jednoosobowe działalności gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) może być również okazją do restrukturyzacji prowadzonych biznesów, a tym samym okazją do pozyskiwania nowych źródeł finansowania poprzez przeprowadzenie takich procesów prawnych jak choćby: przekształcenia, łączenia, czy podziały akademii piłkarskich i wyodrębnianie z nich innych podmiotów gospodarczych maksymalizujacych zyski z dodatkowych działalności.
W jakiej formie prawnej może działać klub piłkarski w Polsce? 19 październik 2015

W jakiej formie prawnej może działać klub piłkarski w Polsce? Podstawowym wymogiem działalności klubu sportowego jest posiadanie osobowości prawnej. Najprościej mówiąc posiadanie osobowości prawnej oznacza, że klub piłkarski może być podmiotem praw i obowiązków, czyli że może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych takich jak np.: zawieranie umów z zawodnikami i sponsorami. Posiadanie osobowości prawnej uprawnia również do występowania w obrocie gospodarczym, dokonywania procesów łączenia, podziału, przekształcania klubu, czy daje w końcu możliwość występowania w postępowaniach sądowych.

Regulacje prawne nie dopuszczają jednak działalności klubów piłkarskich we wszystkich formach prawnych, które na podstawie przepisów posiadają osobność prawną, np.: klubem piłkarskim nie może być spółdzielnia.

Reasumując powyższe - według obecnych regulacji prawnych klub piłkarski może działać pod postacią: stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.


Biorąc pod uwagę, że uczniowski klub sportowy funkcjonuje na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, z tym że członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele - to można stwierdzić, że obecnie wyróżniamy 3 podstawowe grupy – formy prawne działania klubów piłkarskich w Polsce. Są to:

a) stowarzyszenia

b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

c) spółki akcyjne

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób o celach niezarobkowych. Co do zasady stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Do założenia stowarzyszenia potrzeba co najmniej 15 osób mających obywatelstwo polskie oraz mających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Istnieje również możliwość zrzeszania się cudzoziemców, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce. Jeśli chodzi o kwestie uzyskiwania dochodów, to majątek stowarzyszenia stanowią głównie: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Należy podkreślić, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, ale dochody z działalności gospodarczej stowarzyszenia mogą być wykorzystywane jedynie do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków. Między innymi z tego względu nie jest to optymalna forma prowadzenia klubu piłkarskiego, o czym będzie więcej w kolejnych wpisach na Blogu.


Natomiast, co do spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej - to są to podmioty kapitałowe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, a więc m.in.: również w celu prowadzenia klubu piłkarskiego i uzykiwania z tego tytułu zysku finansowego. Co ciekawe, wspólnicy spółki (założyciele) nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy spółki, a więc wkład wniesiony przez wspólników - założycieli - powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych. Nie jest to więc duża bariera finansowa dla osób chcących założyć klub piłkarski. Rejestracja spółki następuje poprzez uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co ważne, każdy ze wspólników ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego w proporcji określonej w przepisach lub w proporcji określonej przez samych wspólników w umowie spółki. 

Podobnie jak spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – spółkę akcyjną zawiązać może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. I w tym przypadku wspólnicy spółki czyli akcjonariusze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej jest dużo większy niż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wynosi co najmniej 100.000 złotych. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych przez danego wspólnika akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.


Szczegółowe zasady tworzenia, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej – reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Kluczowym pytaniem jest to, która z powyższych form działania klubu piłkarskiego jest najbardziej wymierna i efektywna dla założycieli i to zarówno pod względem prawnym, jak i finansowym. O tym w kolejnych wpisach na blogu.


W przypadku zainteresowania tematyką tego artykułu, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawnąbiuro@kancelaria-laszczyk.pl
Przychód zawodnika jako przychód z działalności gospodarczej 14 październik 2015

Money and Tax Return

Czy sportowiec może zaliczyć uzyskiwane ze sportu przychody do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej? Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (22.06.2015r.) odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Oznacza to, że co do zasady przychody sportowców, w tym zawodników piłki nożnej mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ma to duże znaczenie w zakresie opodatkowania sportowców na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunkiem zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez zawodnika do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Dodatkowo należy podkreślić, że nie uznaje się za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

b) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

c) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.


Wobec powyższego - zaliczając dany przychód do konkretnego źródła przychodów wskazanego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy za każdym razem szczegółowo przeanalizować konkretny stosunek prawny łączący zawodnika z klubem piłkarskim. Należy zwrócić uwagę, że w większości przypadków „usługi” sportowców na rzecz klubu wykonywane są pod kierownictwem klubu.

Uprzednia analiza prawno-podatkowa konkretnego stanu faktycznego uchroni w przyszłości przed sankcjami ze strony organów skarbowych.
Wynagrodzenie trenera piłki nożnej podczas choroby 12 październik 2015

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa związkowego PZPN, w przypadku choroby uniemożliwiającej świadczenie usług trenerskich trenerowi przysługuje nadal pełne wynagrodzenie określone w kontrakcie trenerskim. Choroba trenera powinna być stwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Wynagrodzenie płatne jest już od pierwszego dnia niezdolności do świadczenia usług trenerskich.

 

Inna sytuacja wystąpi w przypadku niemożności świadczenia usług trenerskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W takim przypadku klub może rozwiązać kontrakt trenerski lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia nawet do kwoty 50% wynagrodzenia kontraktowego. Ograniczona kwota wynagrodzenia kontraktowego płatna jest jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia tego kontraktu.

 

Podczas choroby prowadzenie zespołu, który dotychczas prowadził trener korzystający ze zwolnienia lekarskiego – może przejąć, na czas jego nieobecności, jego asystent lub inny trener mający ważną licencję trenerską, wymaganą w danej klasie rozgrywkowej.

 

Należy wskazać, że wszelkie kwestie sporne powstające w związku z zapłatą wynagrodzenia trenera piłki nożnej podczas choroby, rozstrzyga podmiot prowadzący rozgrywki piłkarskie, w których uczestniczy zespół, na rzecz którego świadczył ostatnio usługi trener korzystający ze zwolnienia lekarskiego.

 

Powyższa regulacja odnosi się jedynie do zapłaty wynagrodzeń określonych w tzw. kontraktach trenerskich. Przy ocenie prawidłowości wypłacanej kwoty wynagrodzenia podczas choroby, należy uwzględniać również powszechnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy i innych norm prawa pracy regulujących te kwestie prawne.
3 kluczowe zapisy w kontrakcie zawodnika niepełnoletniego 07 październik 2015

Contract

O czym należy pamiętać konstruując kontrakt zawodnika niepełnoletniego? Oto 3 kluczowe zapisy.

Po pierwsze w Kontrakcie U18 należy precyzyjnie określić zasadnicze miesięcznie wynagrodzenia zawodnika w wysokości nie mniejszej niż 500 złotych miesięcznie brutto. Kwota wynagrodzenia miesięcznie nie może być mniejsza od kwoty 500 złotych miesięcznie brutto i to przez cały okres obowiązywania kontraktu. Oczywiste jest, że możliwe jest wynegocjowanie znacznie wyższej kwoty wynagrodzenia miesięcznego.

Po drugie, należy wprowadzić zapis który nakłada na Klub obowiązek zapewnienia Zawodnikowi podlegającemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania kontraktu, którego miejsce stałego pobytu znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego, w bliskim jej sąsiedztwie. Taki zapis w kontrakcie ułatwi Zawodnikowi pogodzenie nauki z codziennymi treningami w Klubie.

Po trzecie, należ wprowadzić zapis nakładający na Klub obowiązek zwrotu kosztów podróży poniesionych przez Zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zwrotu kosztów na wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie. Klub piłkarski kontraktując zawodnika niepełnoletniego powinien wziąć na siebie wszystkie zobowiązania związane w szczególności z zapewnieniem podstawowych wydatków uczestnictwa w treningach i meczach. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości zapisów kontraktowych, warto skorzystać z konsutacji radcy prawnego.
Rozwój akademii piłkarskich na świecie 05 październik 2015

Soccer - Army Youth Sports and Fitness - CYSS - Camp Humphreys, South Korea - 111001

W Europie, jak i na całym świecie inwestowanie w akademie piłkarskie ma miejsce nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. Sytuacja taka spowodowana jest oczywiście korzyściami finansowymi jakie przynosi wychowywanie przez kluby piłkarskie zawodników, a następnie sprzedawanie ich do innych klubów za znacznym wynagrodzeniem.

Szczególnie w takich krajach europejskich jak Holandia, Hiszpania, Włochy, Francja, czy Anglia największe kluby piłkarskie od wielu lat inwestują znaczne środki finansowe w rozwój akademii piłkarskich działających bezpośrednio przy macierzystych klubach, jak i otwierają akademie piłkarskie w innych krajach europejskich, jak również m.in.: w krajach Ameryki Południowej, południowej Afryce, czy Azji, korzystając z potencjału piłkarskiego tamtejszej młodzieży.

Przykładem ekspansji europejskich klubów piłkarskich jest międzynarodowa sieć akademii piłkarskich stworzonych przez hiszpański klub FC Barcelona o nazwie International Schools, FCBEscola worlwide. Międzynarodowe szkółki piłkarskie tego klubu mieszczą się w takich lokalizacjach jak Fukuoka, Seul, Dubaj, Egipt, Kuwejt, Lima, Delhi, Santo Domingo, Singapur, Rio de Janeiro, Floryda oraz Warszawa. W międzynarodowych szkółkach piłkarskich stworzonych przez klub FC Barcelona trenuje obecnie ok. 3000 dzieci z całego świata w wieku od 6 do 12 lat [FC Barcelona 2014].

Należy podkreślić, że coroczne budżety akademii piłkarskich funkcjonujących przy największych europejskich klubach osiągają kwoty kilku milionów euro. Przykładowo, coroczny budżet akademii piłkarskiej holenderskiego klubu Ajaxu Amsterdam wynosi ok. 4,5 miliona euro.

Najpopularniejsze akademie piłkarskie w Europie prowadzą takie kluby jak właśnie: Ajax Amsterdam, Sportnig Lisbona, czy najbardziej rozpoznawalna w ostatnich latach akademia piłkarska świata, czyli „La Masia” prowadzona przez wspomniany już hiszpański klub piłkarski FC Barcelona. Najlepsi grający obecnie wychowankowie „La Masii” to m.in.: Leo Messi, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Victor Valdes, Sergio Busquets, Jeffren, Bojan Krkić, Gerard Pique, Cesc Fabregas, Jose Manuel Reina, Mikel Arteta, Oleguer, Ivan de la Pena, Thiago Motta, czy Fernando Nawarro [La Masia 2014].

Zgodnie natomiast z danymi Międzynarodowego Centrum Studiów Sportowych w Szwajcarii - akademia piłkarska Ajaksu Amsterdam została uznana za najefektywniejszą w Europie. Wśród najlepszych 31 lig w Europie, aż 69 piłkarzy zostało wyszkolonych w zespole z Amsterdam Arena. Drugie miejsce zajął Partizan Belgrad, trzeci był Hajduk Split, czwarta FC Barcelona, a piąte miejsce ex aequo przypadło Sportingowi Lizbona i MTK Budapeszt [Międzynarodowe Centrum Studiów nad Sportem w Szwajcarii 2014].

Niezależnie od akademii piłkarskich prowadzonych przez profesjonalne kluby piłkarskie, duże znaczenie mają również akademie piłkarskie prowadzone bezpośrednio przez znanych w przeszłości zawodników lub pod ich patronatem. Przykładem takiej działalności może być akademia piłkarska założona przez byłego angielskiego zawodnika Davida Beckhama - o nazwie The David Beckham Academy.

Obecnym trendem w Europie, jak i na świecie jest nie tyle powstawanie nowych akademii piłkarskich - ponieważ istnieją one już od kilkudziesięciu lat w większości europejskich klubów piłkarskich - ale doskonalenie procesów i metod treningowych, specjalizacja treningów oraz poszerzenie obszaru poszukiwania i pozyskiwania do akademii piłkarskich uzdolnionych zawodników.

W 2014 roku nasza Kancelaria przygotowała Raport nt.: stanu  prawnego akademii piłkarskich w Polsce. Dane statystyczne z Raportu zostaną opublikowane w kolejnych wpisach.
Zawarcie Kontraktu U18 przez zawodnika niepełnoletniego 29 wrzesień 2015

Zgłaszają się do nas rodzice niepełnoletnich zawodników z prośbą o pomoc  prawną przy zawarciu pierwszego profesjonalnego kontraktu z klubem piłkarskim. Najczęstsze wątpliwości jakie pojawiają się u rodziców to, czy ich dziecko może już podpisać kontrakt z klubem i na co należy zwrócić szczególną uwagę przy negocjacjach warunków takiego kontraktu z klubem.  

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami Zawodnik niepełnoletni może podpisać kontrakt z klubem piłkarskim. Jest to tzw.: „Kontrakt U18”. Kontrakt U18 może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia.

Kontrakt U18 może być zawarty na okres nie dłuższy niż 3 lata, gdzie standardowy kontrakt zawodnika może być zawarty na 5 lat.

Każdy Kontrakt U18 z Zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia może być zawarty wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których podpisy powinny znajdować się na Kontrakcie U18, obok podpisu Zawodnika. Oznacza to, że na Kontrakcie U18 musi znaleźć się podpis samego Zawodnika oraz najczęściej podpisy obojga rodziców.

Zgoda rodziców może zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia z poświadczonymi notarialnie podpisami. Oznacza to, że na Kontrakcie znajduje się podpis Zawodnika, a załącznikiem do Kontraktu jest odrębna pisemna zgoda rodziców na zawarcie tego Kontraktu, którą rodzice podpisali wcześniej u notariusza.

Co się dzieje w przypadku kiedy Zawodnik niepełnoletni jest zdecydowany na podpisanie Kontraktu z klubem, a rodzice nie wyrażają na to zgody? Zawodnik taki jest uprawniony do wystąpienia do sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie Kontraktu U18 z konkretnym klubem piłkarskim. Zezwolenie wydane przez sąd opiekuńczy zastępuje zgodę rodziców lub innych opiekunów prawnych i powinno stanowić załącznik do Kontraktu U18.

Należy pamiętać, że zarówno sam Zawodnik jak i rodzice mogą udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu do negocjacji i zawarcia Kontraktu z klubem piłkarskim. Nasza Kancelaria świadczy również usługi prawne skierowane dla zawodników oraz ich rodziców, w tym doradza w obsłudze prawnej transferów.  
Wstrzymanie wypłat wynagrodzenia – konsekwencje prawne 17 wrzesień 2015

Money

W związku ze słabymi wynikami sportowymi, zdarza się że kluby wstrzymują, „zamrażają” wypłatę wynagrodzeń zasadniczych dla zawodników. Taka sytuacja często potrafi trwać kilka miesięcy, zazwyczaj do zakończenia danej rundy rozgrywkowej. Czy takie działania klubu rodzą jakieś szczególne konsekwencje prawne w stosunkach klub – zawodnik?

Jeśli chodzi wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, to jeżeli taka sytuacja ma miejsce przez okres co najmniej dwóch miesięcy to zawodnik uzyskuje uprawnienia do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu.

Aby formalnie wszcząć taką procedurę zawodnik powinien wystosować do klubu wezwanie do zapłaty, wyznaczając klubowi dodatkowy, ostateczny termin do uregulowania należnego wynagrodzenia, nie krótszy jednak niż 14 dni.

Wezwanie do zapłaty może przybrać następującą formę: „w związku z brakiem uregulowania wynagrodzenia indywidualnego za miesiące sierpień i wrzesień 2015 roku wzywam do zapłatę całości wskazanej należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania”. Dodatkowo, w piśmie powinna znaleźć się informacje, że jeżeli zaległość nie zostanie uregulowania w zakreślonym terminie, tj.: należne wynagrodzenie w pełnej wysokości nie znajdzie się w wyznaczonym terminie na rachunku bankowym zawodnika, to zawodnik skorzysta z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu”.

Wezwanie takie należy wysłać na adres siedziby klubu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pomoże nam to w ustaleniu daty odbioru pisma przez klub, a tym samym w ustaleniu terminu do którego klub mógł dobrowolnie uregulować należne zawodnikowi wynagrodzenie.
Incydent w Szkole Trenerów, a rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika 14 wrzesień 2015

Jak podają ogólnokrajowe media na początku września 2015 roku przed Szkołą Trenerów w Białej Podlaskiej miał miejsce incydent, podczas którego trzej zawodnicy mieli zdemolować mercedesa swojego byłego, klubowego kolegi. Nie roztrząsając szczegółów tego zdarzania można przeanalizować na tym przykładzie czy kluby których zawodnikami są Ci zawodnicy mogą rozwiązać na tej podstawie kontrakty z winy tych zawodników? Otóż mogą, ale muszą wstrzymać się, aż do wydania przez sąd powszechny prawomocnego wyroku skazującego lub do wydania przez organ dyscyplinarny PZPN prawomocnej kary dyskwalifikacji nie krótszej niż 3 miesiące.

3D Judges Gavel

Należy pamiętać, że aby doszło do postępowania karnego, najpierw organy ścigania muszą zebrać materiał dowodowy m.in.: nagrania z monitoringu parkingu, dokonać oględzin zniszczonego samochodu oraz przesłuchać pokrzywdzonego, podejrzanych i świadków, przedstawić podejrzanym konkretne zarzuty, a następnie sporządzić zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa i wnieść je do sądu. Dopiero przed sądem powszechnym może dojść do wydania wyroku, od którego oskarżeni będą mieli możliwość odwołania się w postępowaniu apelacyjnym. Należy przypomnieć, że tylko skazujący wyrok prawomocny daje możliwość rozwiązania kontraktu z winy zawodnika. Co więcej, kluby mogą na tej podstawie rozwiązać kontrakty tylko wtedy kiedy oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone zawodnikowi w terminie 1 miesiąca od daty uzyskania przez klub informacji o wydaniu przez sąd takiego orzeczenia. Po tym terminie, mimo skazania zawodnika prawomocnym wyrokiem sądowym, klub nie miałby na tej podstawie możliwości rozwiązania kontraktu z winy zawodnika, a złożenie zawodnikowi takiego oświadczenia mogłoby skutkować narażeniem się przez klub na sankcje ze strony organów dyscyplinarnych PZPN.

Drugą możliwość rozwiązania przez klub kontraktu z winy zawodnika, w związku z opisanym incydentem w Szkole Trenerów w Białej Podlaskiej, daje ukaranie zawodnika karą dyskwalifikacji przez organ dyscyplinarny PZPN. Należy jednak pamiętać, że nie każda kara organu dyscyplinarnego daje klubowi możliwość rozwiązania kontraktu z zawodnikiem, a jedynie kara  dyskwalifikacji nie krótsza niż 3 miesiące. Polski Związek Piłki Nożnej wydał już komunikat, w którym poinformował, że "w związku z incydentem, jaki miał miejsce na początku września z udziałem uczestników kursu trenerskiego w Szkole Trenerów w Białej Podlaskiej skierował sprawę do organów dyscyplinarnych PZPN w celu wyjaśnienia i ewentualnego ukarania osób, które brały udział w przedmiotowym zajściu." Droga wydania przez organ dyscyplinarny PZPN kary dyskwalifikacji wydaje się być drogą szybszą niż wydanie przez sąd powszechny skazującego wyroku. I tutaj należy jednak pamiętać, że w przypadku  prawomocnego skazania zawodników przez organ dyscyplinarny PZPN na karę dyskwalifikacji nie krótszą niż 3 miesiące, klub ma tylko 1 miesiąc od dnia uprawomocnienia się takiej kary na złożenie zawodnikowi oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z jego winy.
Stosunki prawne pomiędzy klubem, a trenerem 07 wrzesień 2015

Dostajemy coraz więcej maili z prośbą o wyjaśnienie, czy prawo związkowe Polskiego Związku Piłki Nożnej reguluje kwestie zatrudniania trenerów? Otóż, od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowa uchwała zarządu PZPN dotycząca zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a trenerami piłki nożnej. Uchwała rozróżnia profesjonalne i amatorskie kontrakty trenerskie. Zasady wskazane w tej uchwale powinny być stosowane w kontraktach trenerskich zawieranych pomiędzy klubami i trenerami zarówno na szczeblu rozgrywek krajowych, jak i wojewódzkich. Zapisy uchwały powinny być również odpowiednio stosowane do umów zawieranych między wojewódzkimi związkami piłki nożnej, a trenerami świadczącymi usługi trenerskie na rzecz ich reprezentacji. Regulacja prawa związkowego PZPN określa również m.in.: wymogi prawne jakie powinien zawierać każdy kontrakt trenerski, obowiązki klubu piłkarskiego wobec trenera, oraz prawa i obowiązki trenera.  Należy podkreślić, że dla bezpieczeństwa obrotu prawnego i odpowiedniego zabezpieczenia swojego kontraktu warto skorzystać z pomocy prawnika zarówno przy negocjacji jak i zawieraniu umów z klubem. W przypadku chęci skorzystania z usług naszej Kancelarii Prawnej zachęcamy do Kontaktu.
Usługi prawne dla trenerów piłki nożnej 28 sierpień 2015

W związku z coraz większym zainteresowaniem naszymi usługami prawnymi ze strony trenerów piłki nożnej i rosnącą liczbą trenerów wśród naszych stałych Klientów, Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk rozszerza zakres usług prawnych skierowanych właśnie do tej grupy Klientów. Profesjonalne wykonywanie pracy przez trenerów piłki nożnej uwarunkowane jest odpowiednim zabezpieczeniem prawnym „środowiska pracy”, które dzięki współpracy z naszą Kancelarią może być w pełni zrealizowane. Kancelaria świadczy obsługę prawną dla trenerów piłki nożnej z całego kraju i z różnych klas rozgrywkowych z zakresie m.in.:

 • windykacji zaległego wynagrodzenia
 • tworzenia, zmiany i analizy wszelkich umów
 • wsparcia prawnego przy zawieraniu umów
 • doradztwa prawnego w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego
 • reprezentacji we wszelkich sporach z klubami
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed organami egzekucyjnymi
 • reprezentacji przed Piłkarskim Sądem Polubownym oraz przed innymi organami PZPN
 • wsparcia prawnego w sprawach osobistych dla trenera oraz członków jego rodziny
 • pozostałego doradztwa prawnego we wszystkich dziedzinach prawa

Jednocześnie na blogu PrawoPilkarskie.pl utworzona zostaje nowa kategoria artykułów prawnych dedykowanych wyłącznie dla trenerów piłki nożnej.

Rekomendacją profesjonalizmu świadczonych przez Kancelarię usług prawnych skierowanych dla branży piłkarskiej jest m.in.: partnerstwo z marką TrainerPRO.
Urlop wypoczynkowy piłkarzy 14 sierpień 2015

W okresie urlopowym (w zależności od klasy rozgrywkowej, tj.: czerwiec-sierpień i grudzień-luty), coraz częście pojawiają się spory prawne na lini zawodnik - klub piłkarski o udzielenie oraz o czas trwania urlopu wypoczynkowego. Takie spory prawne w ostateczności mogą znaleźć swoje ujście w postępowaniu przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN lub przed sądem powszechnym.

Należy wyjaśnić, że w przypadku zawodowych kotraktów piłkarskich obowiązkiem klubu jest zagwarantowanie zawdonikowi urlopu nie krótszego niż 4 tygodnie w każdym 12 miesięcznym okresie obowiązywania kontraktu. Ponadto, zawodnik musi mieć zagwarantowany urlop ciągły przez przynajmniej 14-dni kalendarzowych. Oczywiste jest, że podczas urlopu wypoczynkowego zawodnik zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości.

W przypadku umów o pracę zawieranych pomiędzy zawodnikiem, a klubem kwestie urlopów reguluje Kodeks Pracy. Zgodnie z uregulowaniem kodeksowym pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od okresu zatrudnienia. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, jednak najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (mamy więc tutaj analogiczne uregulowanie jak w prawie związkowym). Ważne jest również, że zgodnie z Kodeksem Pracy nie można zrzec się prawa do urlopu.

Odnośnie zawodników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia lub w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej kwestia udzielnia oraz czasu trwania urlopu nie jest wprost gwarantowana przez prawo, dlatego tacy zawodnicy nie podlegają ochronie prawa związkowego, ani prawa powszechnego.
TrainerPRO naszym nowym Partnerem 01 sierpień 2015

Miło nam poinformować, że nasze specjalistyczne usługi prawne skierowane dla Klubów Piłkarskich, Trenerów Piłki Nożnej oraz Zawodników cieszą się coraz większą renomą, zaufaniem i rozpoznawalnością na rynku piłkarskim. Efektem ciągłego rozwoju naszej Kancelarii jest dołączenie do grona naszych stałych Partnerów - marki TrainerPRO. Jednocześnie z dniem 1 sierpnia 2015 roku Portal PrawoPiłkarskie.pl został Partnerem Merytorycznym marki TrainerPRO, a Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk została Partnerem Wspierającym marki TrainerPRO. Dołożymy wszelkich starań, aby nasza współpraca przyczyniała się do dalszego rozwoju oraz profesjonalizacji branży piłkarskiej w Polsce.

 

 

 

Marka TrainerPRO funkcjonuje od 2014 roku. Cel agencji analityczno-doradczej definiuje się poprzez dwa główne aspekty. Pierwszy to wprowadzenie autorskiego projektu piłkarskiej edukacji, drugi zaś przewiduje szeroką profesjonalizację polskiej piłki nożnej. Zamiar ten marka realizuje poprzez współpracę z Trenerami oraz Klubami. Agencja analityczno-doradcza została założona przez Marcina Gabora http://www.trainerpro.pl/index.php?id=o-nas , trenera i analityka taktycznego. W przyszłości firma zamierza także świadczyć usługi w innych krajach Europy.

Zgodnie z powyższymi słowami, niezwykle ważny przymiot działalności marki TrainerPRO stanowi czynnik edukacyjny. Przedstawianie prawidłowego rozumienia i postrzegania piłki nożnej, prezentowanie właściwego pojmowania skomplikowanych zależności futbolowych, jak również analityczne podejście do tej dyscypliny sportu, należą do kanonu ideowego agencji http://www.trainerpro.pl/index.php?id=idea. Traktowanie strategii, taktyki oraz organizacji gry jako najważniejszych aspektów piłki nożnej to kolejne wartości, uznawane przez markę TrainerPRO za najwyższe z możliwych w futbolu.

Kompleksowa oferta agencji wspiera wielostopniowy rozwój Trenerów http://www.trainerpro.pl/index.php?id=o-nas – wszystkich klas rozgrywkowych oraz grup wiekowych. Specjalnie dla szkoleniowców został przygotowany autorski program pod nazwą „Edukacja według TrainerPRO” http://www.trainerpro.pl/index.php?id=edukacja_trener--w_wed--ug_trainerpro, cechujący się licznymi systemowymi rozwiązaniami, służącymi poszerzaniu wiedzy oraz profesjonalizacji pracy szkoleniowej. Prócz motywu przewodniego pod nazwą „edukacja oraz profesjonalizacja pracy Trenerów”, marka TrainerPRO wspiera szkoleniowców w znalezieniu odpowiedniego Klubu (a także Akademii czy Szkółki piłkarskiej), poszukującego Trenera o profilu dopasowanym do charakterystyki konkretnego szkoleniowca. Agencja analityczno-doradcza zbudowała ofertę na zasadzie komplementarności. Z tego powodu, świadczenia właściwe zostały poszerzone o „Usługi Partnerskie”, wpływające na podniesienie poziomu szkoleniowych działań oraz dbające o interesy osób wykonujących tę profesję. Na bazie współpracy, Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk zyskała status oficjalnego Partnera marki TrainerPRO i znalazła się w gronie podmiotów świadczących wspomniane „Usługi Partnerskie”.

Jednym z ważniejszych kroków, rozpoczynających współpracę Trenera z marką TrainerPRO, jest rejestracja w bazie danych agencji. Proces ten opiera się na wypełnieniu szczegółowego Arkusza Informacyjnego. Dzięki obecności w bazie danych, szkoleniowcy mogą korzystać ze wszystkich usług agencji, przystąpić do programu „Edukacja Trenerów według TrainerPRO”,  istnieje w przyszłości szansa na polecenie Trenera do Klubu szukającego szkoleniowca o określonym profilu, zyskują mnóstwo przywilejów oraz rabaty na pełen zakres świadczeń.

Marka TrainerPRO pomaga także w pełnej profesjonalizacji oraz wielopłaszczyznowym rozwoju Klubów http://www.trainerpro.pl/index.php?id=kluby. Niezależnie od szczebla rozgrywkowego. Wyznaczenie filozofii oraz Profilu Klubu to najważniejsze działania, zmierzające w kierunku opracowania długofalowej koncepcji, realizowanej na podstawie precyzyjnie zaprojektowanej strategii. Budowa struktur klubowych, z pionem sportowym na czele, stanowi następny niezwykle istotny krok na drodze do stworzenia silnego podmiotu. Prócz odpowiednich struktur oraz procedur, agencja TrainerPRO może przedstawić propozycje konkretnych projektów, które w szerokiej perspektywie wpłyną na trzy kluczowe obszary funkcjonowania Klubu – standardy organizacyjne, harmonijny i szeroko rozumiany rozwój sportowy, a także poprawę fundamentów ekonomicznych. Marka oferuje także „Kompleksową profesjonalizację Klubu”, polegającą na wdrożeniu strategicznego przedsięwzięcia o charakterze długofalowym, zbudowanym według systemu naczyń połączonych.

Agencja może wykonać też szereg ekspertyz. Mowa o analizie taktycznej oraz personalnej. Istotne miejsce w kooperacji z Klubami zajmuje procedura wyszukiwania, weryfikacji, zatrudniania szkoleniowca oraz oceny pracy od chwili podpisania umowy. Stworzenie Profilu Trenera, Zdefiniowanie Kryteriów Wyszukiwania, Polecanie Trenerów z bazy danych TrainerPRO, Weryfikacja zewnętrznych kandydatur, Ewaluacja pracy Trenera oraz inne świadczenia, połączone z czynnikami koncepcyjno-strukturalnymi, mają za zadanie zmieniać Kluby piłkarskie.

Jeden z nadrzędnych celów marki TrainerPRO przewiduje wprowadzenie do polskiego słownika piłkarskiego terminu „Planowego doboru Trenerów”. Planowego, czyli według ściśle określonych kryteriów, skorelowany z Profilem Klubu i pomysłem na długoletni sportowy rozwój. Obecnie, niestety, angażowanie szkoleniowców odbywa się w 90% sytuacji absolutnie nieprofesjonalnie, na zasadzie przypadku, polecenia, względnie ostatnich wyników. A Trener to nie wyniki, tylko kilkadziesiąt innych aspektów. Agencja chce przekonywać Kluby, aby wyszukiwały szkoleniowców na podstawie konkretnych, detalicznych wymogów, ale również weryfikowały szkoleniowca w sposób merytoryczny. W tym celu oferta „Dla Klubów” zawiera wiele punktów, służących właśnie dokładnej ocenie kandydatów. Postępując zgodnie z zasadami marki TrainerPRO, Kluby zyskają pomysł na drużynę, na aspekt sportowy, a do tego otrzymają świetnie dopasowanego Trenera. Agencja analityczno-doradcza zamierza również edukować włodarzy klubowych w kontekście odpowiedniego rozumienia pracy szkoleniowej, jej specyfiki, długofalowego charakteru oraz modelu oceny Trenera i jego działań. Wtedy szkoleniowcy będą mieli większy komfort pracy, wydłuży się średni czas spędzony w jednym Klubie, co stanowi podstawę kompleksowego rozwoju zespołu. A w Klubach nastąpi szansa na progres drużyn, doraźny oraz perspektywiczny, zaś niewątpliwie zostanie zachowana ciągłość szkoleniowa.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia, założycielem firmy oraz osobą zarządzającą jest Marcin Gabor – Trener, analityk piłkarski, który w kilku klubach pracował również jako Dyrektor Sportowy. Na początku związany w roli Trenera i Dyrektora Sportowego ze Skrą Częstochowa. Wkrótce został Drugim Trenerem GKS-u Katowice, będąc także człowiekiem odpowiedzialnym za wprowadzenie jednolitego systemu szkolenia w pierwszym i drugim zespole, jak również twórcą działu scoutingu. Potem przyszedł czas na funkcję Drugiego Trenera Cracovii, łączoną ponownie z wdrażaniem jednorodnego systemu gry w drużynie rezerw. Trener Gabor opuścił „Pasy” po awansie do Ekstraklasy, zaś niebawem został mianowany na Pierwszego Trenera oraz Dyrektora Sportowego Stali Sanok. W rejestrze klubów widnieje jeszcze Miedź Legnica, w której to wypełniał zadania drugiego szkoleniowca. Trener Gabor przez wiele lat współpracował także jako analityk taktyczny i scout z niemieckimi klubami. Swego czasu, prowadził pierwszą w Polsce agencję scoutingowo-analityczną o nazwie ScoutingPRO. Od wielu lat prowadzi unikatowe warsztaty piłkarskie pod hasłem „Piłka nożna – poznaj ją od nowa”, podczas których przedstawia swoją filozofię piłkarską, objaśniając też szczegółowo zagadnienia strategii, taktyki oraz organizacji gry. Marcin Gabor jest ponadto autorem fachowych publikacji z zakresu taktyki piłki nożnej oraz ekspertem w różnych stacjach telewizyjnych. Przez wiele lat komentował też mecze Bundesligi w telewizji Sportklub.

 

Zachęcamy do korzystania z usług marki TrainerPRO oraz do korzystania z usług naszej Kancelarii Prawnej.
Jednostronne rozwiązanie kontraktu przez Zawodnika z winy klubu piłkarskiego 30 lipiec 2015

 

W jakich przypadkach zawodnikowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy Klubu? Zawodnikowi przysługuje uprawnienie do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy klubu w następujących przypadkach:

1) gdy klub opóźnia się z zapłatą na rzecz Zawodnika wynagrodzenia indywidualnego należnego mu z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej za okres co najmniej dwóch miesięcy,

2) klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia Zawodnika do rozgrywek ligowych,

3) klub ze swojej winy zaniechał obowiązkowego ubezpieczenia Zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie i na skutek czego Zawodnik nie otrzymał należnego mu świadczenia ubezpieczeniowego lub jego równowartości od Klubu,

4) klub nie przedstawił dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia Zawdonika w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia takiego żądania przez Zawodnika,

5) klub nie zapewnia Zawodnikowi leczenia lub rehabilitacji po kontuzji doznanej czasie gry w ramach współzawodnictwa sportowego lub treningu lub odmawia pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji poniesionych przez Zawodnika, na które Zawodnik uprzednio otrzymał od Klubu pisemną zgodę, w ramach której Klub zaakceptował szacowane koszty leczenia lub rehabilitacji,

6) klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń niż rywalizacja sportowa, na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwy organ dyscyplinarny PZPN.

 

Należy jednak mieć na uwadze, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy z winy klubu na podstawie powyższych przesłanek powinno spełniać rygorystyczne wymogi prawne, w szczególności co do terminu jego złożenia i innych określonych w przepisach wymogów prawnych. Oświadczenie takie, co oczywiste, musi być złożone w formie pisemnej, najlepiej za pocztowym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku wątpliwości Zawodników co do możliwości złożenia takiego oświadczenia oraz zaistnienia potrzeby wsparcia prawnego w sporach z klubami piłkarskimi, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawną - biuro@kancelaria-laszczyk.pl
W jakich przypadkach Klub może jednostronnie rozwiązać kontrakt z winy Zawodnika? 22 lipiec 2015

Klubowi piłkarskiemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy Zawodnika wyłącznie w następujących, pięciu poniżej wskazanych przypadkach:

1) Zawodnik został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym przez sąd powszechny za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu,

2) Zawodnik został ukarany karą dyskwalifikacji nie krótszą niż 3 miesiące, orzeczoną przez właściwy organ dyscyplinarny,

3) wobec Zawodnika obowiązuje przez okres co najmniej 3 miesięcy środek zapobiegawczy w postaci zakazu uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych, który został zastosowany na podstawie orzeczenia właściwego organu dyscyplinarnego, które stało się prawomocne,

4) Zawodnik co najmniej trzykrotnie w okresie następujących po sobie sześciu miesięcy (niezależnie czy w roku kalendarzowym czy w Sezonie rozgrywkowym) bez przedstawienia Klubowi pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni od nieobecności, nie był obecny na zajęciach treningowych,

5) Zawodnik brał udział w jakichkolwiek zakładach bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich.

Należy pamiętać, że oświadczenie o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy Zawodnika powinno byż bezwzględnie zawarte na piśmie i spełniać wszystkie rygorystyczne wymagania prawne, w szczególności co do terminu złożenia oświadczenia. W każdym z powyższych przypadków pisemne oświadczenie Klubu o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy Zawodnika wymaga zachowania innych prawnych wymagań co do terminu jego złożenia Zawodnikowi. Należy przy tym pamiętać, że nieprawidłowe rozwiązanie kontraktu z Zawodnikiem może być podstawą do zastosowania wobec Klubu dolegliwych sankcji prawnych za tzw: "nieuzasadnione naruszenie stabilności kontraktowej", o czym w kolejnych wpisach.
Pozyskiwanie funduszy przez akademie piłkarskie 20 lipiec 2015

Z uwagi na szereg udogodnień podatkowych akademie piłkarskie działające w formie fundacji dysponują szerokim wachlarzem możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy na prowadzenie swojej działalności, co opisujemy w poniższym artykule.

            W pierwszej kolejności należy wskazać, że już na etapie zakładania fundacji założyciele mogą wnieść do fundacji określony kapitał pieniężny lub kapitał niepieniężny w postaci np.: nieruchomości, które można  wykorzystać na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych. Kluczowymi funduszami na działalność akademii piłkarskich, z uwagi na stałość dopływu do budżetu - są comiesięcznie wnoszone opłaty za możliwość uczestniczenia dzieci i młodzież w zajęciach akademii piłkarskich (opłaty za treningi). Ważnym elementem budżetu są wnoszone przez osoby trzecie na rzecz fundacji różnorakie zapisy majątkowe oraz darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych. Do spektrum funduszy należy zaliczyć również wszelkie dotacje państwowe i fundusze z środków europejskich na założenie i rozwój akademii piłkarskich. Ponadto możliwe są dotacje specjalne od Polskiego Związku Piłki Nożnej.

            W przypadku fundacji, kolejnym ze sposobów pozyskiwania funduszy jest również organizowanie zbiórek pieniędzy. Ponadto, podatnicy przy rocznych rozliczeniach podatku dochodowego, mogą przekazać również 1% podatku na rzecz wskazanej przez siebie fundacji, która jest jednocześnie organizacją pożytku publicznego, co potwierdza art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            Niezależnie od powyższego, oprócz działalności stricte statutowej akademie piłkarskie mogą prowadzić dodatkową działalność gospodarczą, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o fundacjach. Jedynymi kryteriami wyznaczającymi prawne granice prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje są:

 1. zamiar prowadzenia działalności gospodarczej, który musi być określony w statucie,

 2. działalność gospodarcza musi być realizowana wyłącznie w rozmiarach służących celom fundacji,

 3. wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 zł,

 4. fundacja musi być wpisana również do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

   

Należy zauważyć, że w fundacjach not for profit środki uzyskane zarówno z działalności gospodarczej, jak i z innej formy powiększania majątku zostają przekazane na działalność statutową. Wówczas działalność gospodarcza fundacji może mieć miejsce bez negatywnych konsekwencji prawnych i podatkowych (np. z powodu opodatkowania), ale środki uzyskane muszą być przeznaczone na cele statutowe fundacji. Wydaje się, że w polskiej rzeczywistości fundacje not for profit mają największe uzasadnienie, gdyż w klasycznym modelu mogą uzasadniać połączenie działalności gospodarczej z działalnością statutową bez negatywnych konsekwencji dla samej fundacji.
Nowe regulacje prawa piłkarskiego w 2015 roku 28 czerwiec 2015

Rok 2015 przyniósł znaczące zmiany prawa w zakresie regulacji dotyczących zawierania kontraktów przez zawodników oraz dotyczące współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. I tak:

1) w dniu 27 marca 2015 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę nr III/54 o minimalnych wymaganiach dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej. Uchwała ta weszła w życie z dniem jej podjęcia. Jedocześnie utraciła moc wcześniajsza uchwała regulująca kwestie kontraktowe tj.: uchwała nr II/12 Zarządu PZPN z dnia 19 maja 2002 roku o zasadach regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a zawodnikiem profesjonalnym.

2) w dniu 27 marca 2015 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę nr III/42 w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku i zastąpiła dotychczasową uchwałę nr I/7 Zarządu PZPN z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie licencji dla menedżerów ds. piłkarzy.

Najważniejsze zmiany w/w uchwał zostaną omówione na Blogu. Już teraz zachęcamy zawodników, trenerów oraz kluby piłkarskie do kontaktu z Kancelarią w celu nawiązania współpracy w zakresie wsparcia prawnego dotyczącego uregulowań prawa piłkarskiego oraz pomocy menedżerskiej. Informujemy, że Kancelaria oprócz pomocy prawnej w standardowych dziedzinach prawa, specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z branży piłkarskiej. Zajmujemy się m.in.:

Obsługą prawną klubów i akademii piłkarskich, w szczególności oferujemy:

 • wsparcie prawne i menadżerskie dla klubów piłkarskich z niższych lig, w szczególności z I, II, III i IV ligi
 • pośrednictwo w transferach
 • obsługa prawna transferów
 • windykacja wszelkich należności
 • reprezentacja we wszelkich sporach z zawodnikami, trenerami i działaczami
 • tworzenie klubów sportowych
 • tworzenie akademii piłkarskich (stowarzyszeń i fundacji)
 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszej formy prawnej dla działalności piłkarskiej
 • tworzenie i zmiany statutów i regulaminów
 • tworzenie, zmiany i analizy wszelkich umów
 • wsparcie prawne w procesach restrukturyzacyjnych i oddłużeniowych klubów piłkarskich i akademii piłkarskich
 • przekształcania klubów piłkarskich
 • wsparcie prawne w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego
 • wsparcie prawne w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności
 • reprezentowanie w sporach sądowych z zawodnikami i trenerami, w tym reprezentowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed organami PZPN
 • reprezentowanie w sporach i przy negocjacjach przedsądowych
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności gospodarczej
 • pozostałe doradztwo prawne

Obsługą prawną i menedżerską zawodników, w szczególności oferujemy:

 • wsparcie prawne i menadżerskie dla zawodników z niższych lig, w szczególności z I, II, III i IV ligi
 • opieka prawna dla zawodników niepełnoletnich
 • pośrednictwo w transferach
 • obsługa prawna transferów
 • windykacja zaległego wynagrodzenia
 • reprezentacja we wszelkich sporach z klubami
 • reprezentacja we wszelkich sporach z menadżerami
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed organami egzekucyjnymi
 • reprezentacja przed organami państwowymi we wszelkich sprawach
 • reprezentacja przed Piłkarskim Sądem Polubownym oraz przed innymi organami PZPN
 • przygotowywanie i wsparcie prawne przy zawieraniu umów
 • doradztwo w zakresie wykorzystania wizerunku zawodników
 • projektowanie indywidualnej ścieżki kariery
 • wsparcie prawne i biznesowe w bieżących sprawach prawnych dla zawodnika i jego rodziny
 • pozostałe doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa

Obsługą prawną trenerów i działaczy piłkarskich:

 • windykacja zaległego wynagrodzenia
 • tworzenie, zmiany i analizy wszelkich umów
 • wsparcie prawne przy zawieraniu umów
 • reprezentacja we wszelkich sporach z klubami
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed organami egzekucyjnymi
 • reprezentacja przed Piłkarskim Sądem Polubownym oraz przed innymi organami PZPN
 • pozostałe doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa

Zachęcamy nowych Klientów do kontaktu z Kancelarią w celu nawiązania długoterminowej współpracy.
Wysokość opłaty od pozwu przed Piłkarskim Sądem Polubownym 23 maj 2015

Zawodnik składający pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego zobowiązany jest uiścić niepodlegającą zwrotowi kwotę w wysokości 300 złotych tytułem opłaty rejestracyjnej oraz wpis stosunkowy, który uzależniony jest od wartości przedmiotu sporu, czyli od wysokości należności dochodzonej w pozwie.

W sprawach majątkowych cały wpis stosunkowy wynosi przy wartości przedmiotu sporu:

a) do 30.000 zł. – 6%, nie mniej jednak niż 600 zł;

b) od 30.001 zł do 60.000 zł – 5%;

c) od 60.001 zł do 120.000 zł – 4%;

d) od 120.001 zł do 360.000 zł – 3%;

e) powyżej 360.001 zł – 2 %;

Opłata ta nie może jednak być większa niż 20.000 złotych.

Od pism wnoszonych w sprawach o prawa niemajątkowe albo w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia Sekretarz Piłkarskiego Sądu Polubownego określa wpis tymczasowy, w granicach od 600 zł do 1.000 zł.
Kto może założyć akademię piłkarską? 27 kwiecień 2015

Kto może być założycielem akademii piłkarskiej? Akademie piłkarską działającą w formie fundacji mogą utworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a więc np.: spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, kluby piłkarskie, czy nawet inne fundacje. Trzeba podkreślić, że jeżeli fundatorem jest osoba fizyczna, to musi ona mieć pełną zdolność do czynności prawnych zdefiniowaną w art. 11 Kodeksu cywilnego.

Należy zauważyć, że nie ma tutaj znaczenia obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania lub siedziba fundatora, co oznacza, że fundatorem może być również cudzoziemiec lub zagraniczna osoba prawna. Ważne jest jedynie, aby siedziba fundacji (akademii piłkarskiej) znajdowała się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Takie uregulowanie przepisów ustawy o fundacjach daje możliwość zakładania w Polsce akademii piłkarskich działających w formie fundacji m.in.: przez zagraniczne kluby piłkarskie. Założcycielami akademii piłkarskich mogą być również pojedynczy zagraniczni inwestorzy (cudzoziemcy), czy zagraniczne fundusze inwestycyjne, jeśli posiadają osobość prawną. 

Kwestię posiadania lub braku posiadania osobości prawnej przez podmiot zagraniczny, który ma być fundatorem polskiej akademii piłkarskiej, należy każdorazowo rozpatrywać według prawa państwa, w którym podmiot taki ma swoją siedzibę. Warto, więc w powyższych kwestiach skonsultować się z radcą prawnym, tak aby uniknąć sytuacji, w której wydane zostanie postanowienie o odmowie wpisu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodatkowo, fundacje zagraniczne moga tworzyć na terytorium Rzeczypospoliej Polskiej przedstawicielstwa swoich fundacji, co stwarza kolejne możliwości prawne i organizacyjne w zakresie tworzenia akademii piłkarskich w Polsce.
Szkolenie: Prawo sportowe 21 kwiecień 2015

W dniu 9 kwietnia 2015 roku Mec. Dariusz Laszczyk brał udział w szkoleniu "Prawo sportowe - wybrane zagadnienia", prowadzonym przez Mec. Adama Gilarskiego - Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) oraz członka Komisji Prawnej PKOL. Szkolenie zostało zorganizowane przez Krajową Radę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie. Tematyką szkolenia było m.in.: omówienie instytucji TPO (Third Party Ownership) oraz Minimalnych Wymagań dla Standardowych Konraktów Zawodników w Sektorze Zawodowej Piłki Nożnej. Podczas szkolenia omówiono również kwestie likwidacji działaności licencjonowanych agentów ds. piłkarzy (FIFA), których zastąpili tzw. pośrednicy transakcyjni.
Radca prawny pełnomocnikiem przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN 15 marzec 2015

Kto może być pełnomocnikiem klubu piłkarskiego przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN? Pełnomocnikiem klubu piłkarskiego może być radca prawny oraz adwokat lub działacz, pracownik klubu posiadający pełnomocnictwo udzielone przez organ uprawniony do reprezentacji klubu, czyli pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd klubu piłkarskiego.

Pełnomocnikiem osoby fizycznej, czyli np.: pełnomocnikiem zawodnika lub pełnomocnikiem trenera może być radca prawny lub adwokat oraz współuczestnik sporu, licencjonowany menedżer ds. piłkarzy, rodzic, małżonek, rodzeństwo lub jego zstępni (dzieci) oraz osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.

W przypadku reprezentowania klubu piłkarskiego, zawodnika lub trenera przez profesjonalnego pełnomocnika czyli np.: w przypadku reprezentowania przez radcę prawnego wszystkie pisma w sprawie są sporządzane i podpisywane przez radcę prawnego oraz doręczane na adres jego Kancelarii. Dodatkowo udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentacji przed Piłkarskim Sądem Polubownym zwalnia stronę postępowania z konieczności stawiania się na wszystkie rozprawy sądowe, ponieważ wszelkie czynności w jego imieniu są dokonywane przez tego pełnomocnika.

Z racji wykonywanego zawodu radca prawny jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych mu przez klienta oraz tych o których dowiedział się on podczas prowadzenia jego spraw, co w pełni chroni klientów (kluby piłkarskie, zawodników, trenerów itd.) przed ujawnieniem wrażliwych danych do wiadomości publicznej.

 
Jak złożyć pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego? 28 luty 2015

Accident Lawyer San Luis Obispo California

W jaki sposób zapoczątkować postępowanie przed Piłkarskim Sądem Polubownym? Wszczęcie postępowania rozpoczyna się poprzez wniesienie pozwu. Pozew powinnien spełniać wymogi formalne takie jak:

a) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów do doręczeń oraz innych danych konatktowych takich jak: adres mailowy i telefon kontaktowy,

b) dokładne określenie żądania wraz z jego uzasadnieniem,

c) powołanie dowodów na popracie przytaczanych w pozwie okoliczności.

Dodatkowo w pozwie można wskazać wybranego przez siebie arbitra lub złożyć wniosek o wyznaczenie arbitra przez Prezydium Sądu Polubownego.

Pozew powinnien być złożony w tylu kopiach ilu jest pozwanych. Ważne, aby załączone do pozwu dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem, co zgodnie z obowiązującymi przepisami może zrobić m.in.: radca prawny reprezentujący powoda w takim postępowaniu. W kolejnych wpisach opisane zostaną czynności prowadzone w toku postępowania sądowego.
Którym klubom piłkarskim należy się ekwiwalent za szkolenie zawodnika? 18 styczeń 2015

Którym klubom piłkarskim należy się ekwiwalent za szkolenie zawodnika? Odpowiadając na postawione pytanie należy wskazać, że założeniem przyznawania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika jest uczestniczenie klubu lub klubów piłkarskich w szkoleniu i kształceniu danego zawodnika pomiędzy 12, a 23 rokiem jego życia. Przyjęte przez FIFA założenie opiera się na tym, że w okresie od 12, do 23 roku życia następuje tzw. edukacja sportowa zawodników. W związku z tym, kluby które inwestują w szkolenie zawodnika w w/w okresie są uprawnione do odzyskania zainwestowanych środków finansowych, co odbywa się właśnie m.in.: poprzez przyznanie ekwiwalentu za szkolenie. W polskich realiach udział w ekwiwalencie za szkolenie zawodnika, w przeważającej większości przypadków będą miały kluby amatorskie, z niższych klas rozgrywkowych zazwyczaj mających siedzibę w miejscowości, której dany zawodnik się wychowywał i stawiał pierwsze kroki w rozgrywkach piłkarskich. Z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy oraz brak profesjonalnej pomocy prawnej niejednokrotnie zdarza się, że mimo iż wychowanek klubu amatorskiego  zostaje wytransferowany np.: najpierw do polskiego klubu ekstraklasowego, a następnie do klubu zagranicznego, to klub amatorski nie dostaje należnego mu ekwiwalentu za wyszkolenie takiego zawodnika lub nie dostaje go w odpowiedniej wysokości. Należy podać, że klub pozyskujący zobowiązany jest do zapłaty ekwiwalentu za szkolenie wszystkim klubom, które brały udział w szkoleniu danego zawodnika od 12 roku jego życia i to w ciągu 30 dni od daty rejestracji takiego zawodnika.
Zwolnienie Fundacji z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, a orzecznictwo sądowe 22 grudzień 2014

 

Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2013 r. żaden przepis p.p.s.a. nie przewiduje zwolnienia fundacji z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Nie jest także takim szczególnym przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., zgodnie z którym wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, i inne- w części przeznaczonej na te cele.

Dodatkowo w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2013 r. wskazano, że przerzucenie ciężaru funkcjonowania fundacji na Państwo przez uzyskanie zwolnienia od kosztów sądowych, rodzi ten skutek, że faktycznie działalność tej fundacji zostaje finansowana ze środków publicznych, co przeczy zasadzie, iż fundacje prowadzą działalność na bazie własnego majątku.

 
Opodatkowanie akademii piłkarskich cz. 2 15 listopad 2014

W tym wpisie opisano kilka wybranych zwolnień i odliczeń podatkowych, które mogą zastosować w swojej działalności akademie piłkarskie działające w formie fundacji. 

Na wstępnie należy zaznaczyć, że osoby prawne, w tym również spółki prawa handlowego mogą odliczać darowizny przekazywane  fundacjom, w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

Zgodnie z ustawowym uregulowaniem - wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc. Powyższe uregulowanie umożliwia akademiom piłkarskim działającym w formie fundacji korzystanie m.in.: ze środków europejskich, które nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Należy wskazać, że fundacja może uzyskać status organizacji pożytku publicznego (o czym była mowa już w poprzednim wpisie), co daje jej kolejne preferencje podatkowe. Wolne od podatku dochodowego są: dochody organizacji pożytku publicznego - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Organizacją pożytku publicznego przysługuje zwolnienie od:

a) podatku dochodowego od osób prawnych,

b) podatku od nieruchomości,

c) podatku od czynności cywilnoprawnych,

d) opłaty skarbowej,

e) opłat sądowych.

 

Uprzywilejowanie podatkowe fundacji pojawia się również w zakresie podatku od nieruchomości, co w przypadku kiedy akademia piłkarska ma własne obiekty sportowe (boiska, hale sportowe) może odgrywać niebagatelną rolę w zakresie planowania budżetu i zarządzania taką akademią piłkarską. Wyłączone od podatku od nieruchomości są te nieruchomości lub ich części, które są zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży. Oczywistym jest zatem, że wyłączone od opodatkowania podatkiem od nieruchomości będą te obiekty sportowe, które są wykorzystywane przez akademie piłkarskie do prowadzenia zajęć piłkarskich z dziećmi i młodzieżą, co przecież jest głównym celem prowadzenia działalności.

Ponadto, nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn. Fundacje nie płacą podatku od spadków, zapisów, darowizn, niezależnie od tego, czy ich przedmiotem są ruchomości, nieruchomości czy też inne prawa majątkowe. Chodzi w tym ostatnim wypadku wyłącznie o prawa majątkowe mogące być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego dokonywanego w drodze czynności cywilnoprawnych pomiędzy żyjącymi i na wypadek śmierci. Wskazany przepis dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy rzecz lub inne prawo podmiotowe o charakterze majątkowym nabywane jest przez istniejącą fundację wyłącznie nieodpłatnie.

Jak wynika z przytoczonych powyżej kilku przykładów, akademie piłkarskie działające w formie fundacji mają możliwość uzyskania znacznych preferencji podatkowych, co uzasadnia pogląd, iż właśnie ta forma prawna jest najbardziej optymalną formą prowadzenia tego typu działalności.
Wysokość wynagrodzenia zawodnika w okresie kontuzji lub choroby 25 październik 2014

 Jakie wynagrodzenie przysługuje zawodnikowi podczas kontuzji lub choroby? Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach, które to okoliczności są potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, zawodnikowi kontuzjowanemu lub choremu przysługuje nadal pełne wynagrodzenie w wysokości określonej w jego kontrakcie piłkarskim. W zależności od okresu kontuzjilub choroby wynagrodzenie zawodnik otrzymuje od klubu lub od ZUS-u. Jeśli otrzymywane od ZUS-u wynagrodzenie jest mniejsze niż zapisane w kontrakcie piłkarskim to zawodnikowi przysługuje świadczenie uzupełniające od klubu do 100% kontraktowego wynagrodzenia.
Jak klub piłkarski może zgodnie z prawem odzyskać dług? 19 październik 2014

 

Zachowanie płynności finansowej przez kluby piłkarskie ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia niezakłóconej bieżącej działalności. Brak terminowej zapłaty wierzytelności przez kontrahentów – dłużników jest najczęstszą przyczyną powstawania zatorów płatniczych, w tym zatorów w terminowych wypłatach wynagrodzenia na rzecz zawodników. Jakie są sposoby na szybkie odzyskanie długu? Procedura odzyskiwania należności co do zasady powinna składać się z następujących etapów: monitu telefonicznego dłużnika, pisemnego wezwania dłużnika do zapłaty należności wysłanego za potwierdzeniem odbioru, pozwu o zapłatę, najczęściej pozwu z postępowaniu upominawczym lub nakazowym, uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego – komorniczego.

Powyższa procedura może być poprzedzona wszczęciem mediacji z dłużnikiem, która doprowadzi do dobrowolnej spłaty zadłużenia i pozwoli zachować dobre relacje biznesowe z kontrahentem  na przyszłość. Prowadzenie mediacji lub negocjacji może być prowadzone w imieniu klubu piłkarskiego przez profesjonalnego pełnomocnika np.: radcę prawnego. Odzyskanie długu na etapie mediacyjnym pozwoli wierzycielowi uniknąć ponoszenia znacznych kosztów postępowania sądowego, długotrwałego procesu oraz bezskuteczności prowadzonej egzekucji (uciekanie z majątkiem przez dłużnika). Polubowne rozwiązywanie sporów przyczynia się również do kreowania wśród obecnych i przyszłych kontrahentów pozytywnego wizerunku klubu piłkarskiego.

Co zrobić kiedy dłużnik ukrywa majątek? W przypadku kiedy ujawniony w toku postępowania egzekucyjnego majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie całości należności wierzyciela, jednym ze sposobów na odzyskanie długu jest wniesienie przez wierzyciela do sądu wniosku o wyjawienie majątku dłużnika. Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku również przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, jeżeli po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty należności, a dłużnik nie spełnił świadczenia oraz w przypadku, gdy wierzyciel uprawdopodobni, że nie uzyska w pełni zaspokojenia swojej należności ze znanego mu majątku dłużnika.

Wniosek o wyjawienie majątku składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika. Wniosek o wyjawienie majątku podlega stałej opłacie sądowej w kwocie 40 złotych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające bezskuteczność egzekucji, a w przypadku składania wniosku przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego należy do wniosku dołączyć tytuł egzekucyjny oraz wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru.

Na rozprawie sądowej następuje odebranie od dłużnika przyrzeczenia co do prawdziwości udzielonych informacji, ponadto dłużnik składa pisemny wykaz majątku ze wskazaniem posiadanych rzeczy i miejsca, gdzie one się znajdują. Dodatkowo wierzyciel ma możliwość rozpytania dłużnika, co do posiadanych przez niego składników majątku, w szczególności środków utrzymania, miejsca zamieszkania i tytułu prawnego do lokalu, otrzymanych darowizn, posiadanych wierzytelności oraz oszczędności. Co ważne, w toku przesłuchania dłużnika, wierzyciel ma możliwość ustalenia, czy dłużnik dokonał zbycia posiadanego majątku jeszcze przed wszczęciem egzekucji, co może umożliwić wierzycielowi doprowadzenie do sądowego uznania takiej czynności za bezskuteczną i w przyszłości pozwoli mu prowadzić egzekucje ze zbytego przez dłużnika majątku.
Opodatkowanie akademii piłkarskich cz. 1 11 październik 2014

Prowadzenie akademii piłkarskiej w formie fundacji umożliwia stosowanie preferencyjnego opodatkowania, w szczególności poprzez przyznanie licznych ulg oraz zwolnień podatkowych. Wskazane uprzywilejowanie w opodatkowaniu fundacji znajduje uzasadnienie w tym, że działają one w interesie publicznym i tym samym uwalniają władze publiczne od części ich obowiązków. Wobec powyższego, to w interesie publicznym leży wspieranie działania fundacji przez przyznanie im odpowiednich przywilejów prawnopodatkowych. Chodzi przy tym zarówno o zwolnienie z obciążeń podatkowych samej fundacji, jak i o przywileje podatkowe dla osób wspierających ich działalność.

Fundacja jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został osiągnięty, a w niektórych przypadkach przedmiotem opodatkowania może być także przychód. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie różnicuje przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, więc należałoby przyjąć, i z tego punktu widzenia przyjąć należy, że opodatkowanie dotyczy przychodów w ogóle. Jednakże przepisy przewidują warunkowe zwolnienie od podatku dochodowego - dochodów uzyskiwanych przez niektórych podatników prowadzących działalność społecznie lub gospodarczo użyteczną. Ze zwolnień tych w szerokim zakresie mogą korzystać właśnie fundacje.

Wolne od podatku są dochody tych fundacji, których celem statutowym jest działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Powyżej wymieniony katalog jest katalogiem otwartym. Oczywiste jest, że cele działalności akademii piłkarskich, którymi są w szczególności cele związane z krzewieniem ducha sportu, rekreacji oraz opieka i edukacja dzieci – znakomicie wpisują się we wskazany katalog celów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych. Z punktu praktycznego warto wskazać, że zasadnym wydaje się wpisanie w statucie akademii piłkarskiej literalnego brzmienia wyżej wymienionych celów, w szczególności można wskazać jako cel akademii piłkarskiej działalność: oświatową, kulturalną, czy działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wprowadzenie w statucie akademii piłkarskiej takich zapisów będzie stanowiło znakomite uzasadnienie dokonanych zwolnień w podatku pochodowym w przypadku ewentualnej kontroli urzędu skarbowego.
Akademia piłkarska jako organizacja pożytku publicznego 28 wrzesień 2014

Akademie piłkarskie działające w formie fundacji mogą uzyskiwać status organizacji pożytku publicznego, co daje im wymierne korzyści prawno-podatkowe, o których będzie mowa w kolejnych wpisach.

Status organizacji pożytku publicznego może uzyskać akademia piłkarska, która została już wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i która spełniająca łącznie poniższe wymagania:

 • prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa,
 • działalność powyższa jest wyłączną statutową działalnością i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
 • cały dochód przeznacza na swoją działalność statutową,
 • posiada statutowy, kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru,
 • nie może być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • statut posiada uregulowania związane z zakazem dysponowania majątkiem fundacji w stosunku do określonych osób, w szczególności w statucie są zapisy z zakazami udzielania pożyczek i przekazywania majątku na rzecz określonych osób.

Jak wynika z powyższego uregulowania, uzyskanie przez akademie piłkarskie działające w formie fundacji, statusu organizacji pożytku publicznego jest stosunkowo proste, ponieważ cel prowadzenia organizacji pożytku publicznego w dużej mierze pokrywa się z celami prowadzenia akademii piłkarskich.
Przedawnienie długu, jak je zatrzymać? 15 wrzesień 2014

Kluby piłkarskie tak jak i inne podmioty gospodarcze są podmiotami licznych stosunków gospodarczych. Nie rzadko zdarza się, że jedna ze stron takiego stosunku gospodarczego zalega z zapłatą należnego wynagrodzenia. W wyniku powyższego po jednej ze stron takiego stosunku gospodarczego (wierzyciela) powstanie roszczenie majątkowe (wierzytelność) wobec drugiej strony (dłużnika).

Należy pamiętać, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. W praktyce upływ terminu przedawnienia oznacza dla wierzyciela, że mimo iż jego roszczenie będzie zasadne, to podniesienie przez dłużnika zarzutu przedawnienia pozbawi wierzyciela możliwości odzyskania długu w postępowaniu sądowym. Tym samym dłużnik uniknie odpowiedzialności za niespłaconą należność.

Podmioty gospodarcze powinny kontrolować terminy przedawnienia zobowiązań i jak najszybciej podejmować kroki prawne zmierzającego do ich odzyskania.

 

Co do zasady termin przedawnienia roszczenia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata.  Należy jednak pamiętać, że w praktyce, w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, najczęściej będziemy mieli do czynienia z umowami sprzedaży dla których termin przedawnienia wynosi tylko 2 lata, liczone od dnia następnego po dniu kiedy miała nastąpić zapłata należności.

 
W jaki sposób przerwać bieg terminu przedawnienia? Bieg terminu przedawnienia danego roszczenia możemy przerwać poprzez:

 1. podjęcie przed sądem czynności zmierzającej do dochodzenia lub ustalenia roszczenia (najczęściej będzie to wniesienie pozwu o zapłatę, wniosku o zabezpieczenie roszczenia lub złożenie do sądu najprostszego i najmniej kosztownego środka prawnego jakim jest wniosek o zawezwanie do próby ugodowej),
 2. uznanie roszczenia przez dłużnika,
 3. wszczęcie mediacji w celu ugodowego rozwiązania zaistniałego sporu.

 
Na koniec należy podkreślić, że samo wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty roszczenia - nie przerywa biegu przedawnienia.
Jakie obowiązki ma profesjonalny zawodnik wobec klubu? 14 wrzesień 2014

Jakie obowiązki ma profesjonalny zawodnik wobec swojego klubu? Obowiązki zawodnika wobec klubu regulują w pierwszej kolejności kontrakty zawarte pomiędzy zawodnikiem, a klubem, a także uchwały PZPN oraz regulaminy wewnątrzklubowe.

Podstawowymi obowiązkami zawodnika są:

 • reprezentowanie klubu w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych, a także w imprezach i spotkaniach popularyzujących klub,
 • aktywny udział w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
 • poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim,
 • stosowanie wyłącznie środków farmakologicznych przepisanych przez lekarza klubowego,
 • przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, a także przestrzegania sportowego trybu życia,
 • troska o powierzone mu mienie, w szczególności o sprzęt sportowy, za który ponosi pełną odpowiedzialność materialną,
 • nie podejmowanie działań mogących narazić dobre imię klubu, jego właścicieli, sponsorów oraz osób z nim bezpośrednio związanych.

Należy wskazać, że oprócz powyższych obowiązków zawodnik m.in.: nie może prowadzić aktywności grożącej mu kontuzją np. jazda na nartach, motocyklach, skuterach wodnych itp., oraz nie może grać w piłkę nożną w drużynach pięcio-, sześcioosobowych itp., chyba, że klub na piśmie wyrazi zgodę na tego rodzaju aktywność sportową. Zabronione jest również prowadzenie takiej działalności gospodarczej lub innej aktywności, która utrudnia pełne zaangażowanie się zawodnika w reprezentowanie klubu, chyba że klub na piśmie wyrazi na to zgodę.

Zabroniony jest także udział zawodnika profesjonalnego w zakładach bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek ligowych lub pucharowych odbywających się Polsce. Naruszenie powyższego zakazu pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych łącznie z możliwością rozwiązania kontraktu z winy zawodnika, o czym szerzej w kolejnym wpisie.
Zakładanie i funkcjonowanie fundacji – cz. 2 24 sierpień 2014

W jaki sposób można założyć fundację? Utworzenie fundacji może nastąpić w dwojaki sposób tj.: albo poprzez oświadczenie woli fundatora złożone w formie aktu notarialnego albo poprzez ustanowienie fundacji w testamencie, przy czym co oczywiste - drugi ze wskazanych sposobów tworzenia fundacji zarezerwowany jest wyłącznie dla osób fizycznych. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację, którymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. Ponadto statut fundacji powinien określać takie elementy jak: nazwę fundacji, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Warto zaznaczyć, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:

1) statut funacji dopusza prowadzenie działalności gospodarczej,

2) na prowadzenie działalności przeznaczono środki majątkowe w wysokości co najmniej 1000 złotych,

3) działalność gospodarcza prowadzona będzie w rozmiarach służących realizacji celów fundacji,

4) fundacja zostanie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Fundacje podlegają obowiązkowi wpisu do „Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego” prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i z momentem wpisu uzyskują one osobowość prawną. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji oraz zawiadamia właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę.

Działalnością fundacji kieruje jej Zarząd, który również reprezentuje ją na zewnątrz, w kontaktach z innymi podmiotami. Do przykładowych zadań zarządu możemy zaliczyć opracowywanie strategii rozwoju fundacji oraz jej misji, a ponadto uchwalanie rocznych planów finansowych, sprawowanie zarządu majątkiem fundacji, opracowywanie sprawozdań z działalności fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych, ustalanie zasad wynagradzania pracowników fundacji, organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej, czy co oczywiste - przestrzeganie woli fundatora.
Zakładanie i funkcjonowanie fundacji – cz. 1 17 sierpień 2014

Jedną z najatrakcyjniejszych form prawnych prowadzenia akademii piłkarskich i to zarówno pod względem korzyści prawnych, jak i korzyści podatkowych są fundacje. W tym wpisie przedstawię ogólna charakterystykę fundacji, natomiast w kolejnych wpisach wskażę na konkretne profity, które możliwe są do uzyskania z prowadzenia tego typu działalności. Podstawę prawną funkcjonowania fundacji stanowi ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Obecnie w Polsce działa ponad 15 tysięcy fundacji, a z roku na rok ich liczba zwiększa się. Przykładowo, według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku w Polsce działało 8840 fundacji, co oznacza że w okresie 8 lat (od roku 2006 do roku 2014) liczba fundacji zwiększyła się prawie dwukrotnie.

Fundację mogą utworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a więc np.: spółki prawa handlowego. Należy zauważyć, że nie ma znaczenia obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania lub siedziba fundatora, co oznacza, że fundatorem może być również cudzoziemiec lub zagraniczna osoba prawna. Ważne jest jedynie, aby siedziba fundacji znajdowała się w Polsce. Wskazane uregulowanie otwiera możliwość zakładania w Polsce akademii piłkarskich działających w formie fundacji przez zagraniczne kluby piłkarskie, które mają status osoby prawnej.

Należy podkreślić, że jeżeli fundatorem jest osoba fizyczna, to powinna ona posiadać pełną zdolność do czynności prawnych zdefiniowaną w art. 11 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. W związku z tym, że fundatorami mogą być również osoby fizyczne będące cudzoziemcami należy wskazać, że zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej osoby fizycznej będącej cudzoziemcem podlega jej prawu ojczystemu. Jeżeli cudzoziemiec ma obywatelstwo dwóch lub więcej państw, podlega prawu ojczystemu, prawu tego państwa, z którym jest najściślej związany. Wobec powyższego, może się zdarzyć, iż cudzoziemiec zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie będzie miał zdolności do ustanowienia fundacji, a pomimo to będzie mógł złożyć oświadczenie o jej ustanowieniu, jeżeli w świetle przepisów prawa państwa, którego jest obywatelem, bądź z którym jest najściślej związany, taką zdolność posiada.

Jeśli chodzi o możliwość tworzenia fundacji przez osoby prawne to należy stwierdzić, że zdolność do ustanowienia fundacji posiada każda jednostka organizacyjna wyposażona w przymiot osobowości prawnej. Wobec powyższego fundatorami mogą być w szczególności Skarb Państwa, organizacje samorządu terytorialnego, organizacje kościelne i wyznaniowe, spółdzielnie, spółki prawa handlowego będące osobami prawnymi, stowarzyszenia zarejestrowane przedsiębiorstw państwowych, jak również same fundacje. W tym ostatnim przypadku, czyli ustanowienia nowej fundacji przez fundatora, którym jest już istniejąca fundacja, możliwość taka jest prawnie dopuszczalna, kiedy fundator już istniejącej fundacji dokonał w tym zakresie wyraźnego upoważnienia dla jej organów, lub utworzenie nowej fundacji pozostaje w zgodzie z jej aktem fundacyjnym i statutem.

Kwestię posiadania lub braku posiadania osobowości prawnej przez podmiot zagraniczny, który ma być fundatorem fundacji polskiej, rozpatrywać należy według prawa państwa, w którym podmiot taki ma siedzibę. Ponadto, fundacje zagraniczne, tj.: mające siedzibę za granicą mogą tworzyć również przedstawicielstwa swoich fundacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O sposobie zakładania fundacji oraz zasadach prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację, w kolejnym wpisie.
Formy prawne funkcjonowania akademii piłkarskich 13 sierpień 2014

Planujesz otworzyć akademię piłkarską, ale zastanawiasz się jaką formę prawną działalności wybrać? Ten wpis jest krótkim opisem możliwych form prawnych prowadzenia akademii piłkarskich.

Akademie piłkarskie mogą co do zasady funkcjonować w każdej formie przewidzianej przez przepisy prawa. Działalność taka prowadzona może być więc w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego - z wyłączeniem jednak spółki partnerskiej - oraz w formie stowarzyszenia lub fundacji.

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W przyjętej regulacji prawnej, działalność gospodarczą definiuje się jako: formę zarobkową działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Instytucja spółki uregulowana została w Kodeksie cywilnym. W przyjętym tam uregulowaniu stwierdzono, iż przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Działalność spółek prawa handlowego uregulowano natomiast w Kodeksie spółek handlowych. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej regulacje prawne, należy wskazać, że nie ma żadnych przeszkód co do funkcjonowania akademii piłkarskich w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, czy spółek prawa handlowego. Wyjątkiem od powyższych możliwości jest spółka partnerska, a to z uwagi na specyficzny cel prowadzenia działalności gospodarczej przez tego rodzaju spółki. Należy więc wykluczyć możliwość funkcjonowania akademii piłkarskich w formie spółki partnerskiej. Jeżeli planujemy prowadzenie akademii piłkarskiej samodzielnie to najodpowiedniejszą formą jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, natomiast jeżeli mamy przynajmniej jednego wspólnika to możemy rozważyć założenie spółki cywilnej lub jednej ze wskazanych powyżej spółek prawa handlowego.

Najczęściej jednak, akademie piłkarskie działają w formie stowarzyszeń oraz fundacji. Jest to podyktowane celem i przedmiotem tego rodzaju działalności, a w szczególności korzyściami prawnymi i korzyściami podatkowymi płynącymi z tego typu form prawnych prowadzenia działalności, o czym w kolejnych wpisach.
Jakimi sprawami zajmuje się Piłkarski Sąd Polubowny PZPN? 13 sierpień 2014

Jakimi sprawami zajmuje się Piłkarski Sąd Polubowny przy Polskim Związku Piłki Nożnej? W roku 2012 Zarząd PZNP przyjął nowy regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego, w którym wskazano zakres spraw będących w jego kompetencji. Zgodnie z przyjętym regulaminem Piłkarski Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.

Powyższą, ogólną kompetencje Sądu Polubownego uszczegółowiono wskazując przykładowe rodzaje spraw będących w jego właściwości, i tak do kompetencji Sądu Polubownego należą w szczególności sprawy dotyczące:

a) majątkowych stosunków cywilnoprawnych pochodnych stosunków członkowskich istniejących między zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi oraz osobami fizycznymi,

b) ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie lub promocję zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej,

c) umów sponsorskich i menedżerskich,

d) umów między organizatorami imprez piłkarskich a ich partnerami wyspecjalizowanymi w dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych,

e) wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem zawodów piłkarskich,

f) umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej,

g) umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami i instruktorami piłkarskimi oraz innymi uczestnikami ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi własną działalność gospodarczą,

h) ubezpieczeń w sporcie piłki nożnej.

 

Zaznaczenia wymaga fakt, że powyższy katalog spraw jest tylko katalogiem przykładowym i do kompetencji spraw rozpoznanych przez Piłkarski Sąd Polubowny można zaliczyć również inne sprawy tam nie wskazane byleby pozostawały one w związku z uprawianiem, upowszechnianiem lub rozwojem piłki nożnej.

Wyjaśnić należy, że aby sprawa np.: z zakresu sporów na tle umów sponsorskich, czy umów menedżerskich (które to sprawy zostały wyraźnie wskazane w powyższym katalogu jako sprawy należących do kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego) trafiła do orzekania przez ten Sąd konieczne jest pisemne, dobrowolne oddanie takiej sprawy przez strony tego sporu, chyba że wprost wynika to z przepisów PZPN, FIFA lub UEFA. Przekazanie sprawy przez strony przed Piłkarski Sąd Polubowny może odbyć się w dwojaki sposób: albo pierwotny (jeszcze przed powstaniem sporu), czyli poprzez sporządzenie zapisu na sąd polubowny np.: w treści umowy sponsorskiej, czy menedżerskiej albo w sposób wtórny (już po powstaniu sporu), gdzie powód w pozwie poddaje się kompetencji tego Sądu, a pozwany wyraża na to zgodę. W innym przypadku spór pomiędzy stronami trafi na wokandę do sądu powszechnego i będzie rozpoznawany na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Kwota odstępnego w kontrakcie zawodnika 05 styczeń 2014

W przypadku gdy w kontrakcie strony ustaliły wysokość kwoty wypłacanej klubowi odstępującemu w przypadku zamiaru wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika (tzw. kwota odstępnego) kontrakt ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku zapłacenia klubowi odstępującemu tej kwoty. W takim przypadku klubowi odstępującemu nie przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika.
Kto może reprezentować piłkarzy? 02 styczeń 2014

Zawodników piłki nożnej może reprezentować licencjonowany menedżer ds. piłkarzy, adwokat lub radca prawny oraz członek rodziny zawodnika: rodzice, rodzeństwo i małżonek. Działalność taka polega na prowadzeniu spraw zawodników, w szczególności w celu zawarcia przez nich kontraktów z klubem piłkarskim, występowaniu w imieniu i na rzecz zawodników przez organami FIFA, UEFA oraz organami PZPN, a ponadto na prezentowaniu zawodników klubom piłkarskim w celu zawarcia umów transferowych.
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika 19 grudzień 2013

Ekwiwalent jest należny jeżeli dotychczasowy klub nie zaproponował przedłużenia kontraktu na przynajmniej dotychczasowych zasadach na 60 dni przed wygaśnięciem obecnego kontraktu. Wysokość ekwiwalentu uzależniona jest od wieku zawodnika i klasy rozgrywkowej, w której występuje pierwszy zespół klubu który pozyskuje zawodnika. Stawki za wyszkolenie, w zależności od wieku i kategorii klubu pozyskującego kształtują się dla amatorów od 100 zł do 7.000 zł, a dla piłkarzy profesjonalnych od 100 zł do 80.000 zł.
Zawodnicy amatorzy 10 październik 2013

Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN i/lub ligę zawodową. Koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora.
Definicja zawodnika profesjonalnego 03 październik 2013

Zawodnikiem profesjonalnym jest zawodnik posiadający zawarty z klubem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz zawodnik, który otrzymuje z tytułu uprawiania piłki nożnej wynagrodzenie lub inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od wynagrodzenia pokrywającego zwrot wydatków poniesionych przez niego w trakcie udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN i/lub ligę zawodową oraz koszty podróży i zakwaterowania poniesionego w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie.
Rozwiązanie kontraktu z winy klubu 26 wrzesień 2013

Zawodnik ma możliwość rozwiązania kontraktu w winy klubu, w przypadku wystąpienia poniżej wskazanych okoliczności.

Po pierwsze, zawodnik może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z winy klubu w razie rażącego naruszenia przez klub swoich zobowiązań, w szczególności naruszenia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia określonego kontraktem za okres nie krótszy niż 3 (trzy) miesiące. Należy pamiętać, że w tej sytuacji zawodnik zobowiązany jest do wystosowania do klubu pisemnego wezwania do zapłaty wynagrodzenia, które to wezwanie należy doręczyć klubowi na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed złożeniem wniosku o stwierdzenie rozwiązania kontraktu. Wniosek zawodnika o rozwiązanie kontraktu powinien zostać złożony na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu.

Po drugie, zawodnik, który nie rozegrał w poprzednim sezonie 10% meczów w pierwszej drużynie klubu w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez PZPN może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z uzasadnionej przyczyny sportowej. Uzasadniona przyczyna sportowa będzie ustalana każdorazowo, a każdy przypadek będzie oceniany indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich istotnych okoliczności (m.in. kontuzja, zawieszenie przez klub, pozycja zawodnika na boisku, wiek zawodnika itd.). W przypadku stwierdzenia istnienia uzasadnionej przyczyny sportowej właściwy organ PZPN ustali, czy klub pozyskujący zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania klubowi odstępującemu uwzględniającego koszty jakie poniósł ten klub.

Kolejną przyczyną umożliwiającą zawodnikowi rozwiązanie kontraktu z winy klubu jest przeniesienie klubu do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń niż rywalizacja sportowa. Zawodnik może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z uzasadnionej przyczyny sportowej gdy wykaże, iż ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji sportowych w klubie w wyższej.

W przypadku złożenia przez zawodnika lub klub wniosku o rozwiązanie kontraktu z winy drugiej strony i stwierdzenia braku podstaw do takiego rozwiązania kontraktu, Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych może rozwiązać kontrakt bez orzekania o winie, jeżeli żadna ze stron nie zgadza się na kontynuację kontraktu, a z całokształtu okoliczności faktycznych sprawy wynika, iż dalsze obowiązywanie kontraktu byłoby sprzeczne z celami i zasadami uprawiania sportu profesjonalnego oraz celami i zasadami podejmowania działalności w zakresie kultury fizycznej. Rozwiązanie kontraktu jest jednak niedopuszczalne, jeżeli wskutek rozwiązania ucierpiałoby dobro zawodnika lub klubu, albo rozwiązanie naruszałoby zasady słuszności, dobrej wiary, dobrych obyczajów oraz ducha sportu.
Rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika 19 wrzesień 2013

Klub może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika w razie rażącego naruszenia przez zawodnika podstawowych obowiązków zawodniczych określonych kontraktem i innymi przepisami związkowymi.

Wniosek klubu o rozwiązanie kontraktu powinien być sporządzony na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu i nie może zostać złożony w terminie późniejszym niż 30 (trzydzieści) dni od powzięcia przez klub wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie kontraktu.
Kiedy zawodnik może zmienić klub? 12 wrzesień 2013

Zawodnik może zawrzeć kontrakt z nowym klubem piłkarskim w trzech przypadkach:

a) kiedy jego kontrakt z aktualnym klubem wygasł, lub

b) kiedy jego kontrakt z aktualnym klubem wygaśnie w ciągu 6 najbliższych miesięcy, lub

c) kiedy kontrakt z aktualnym klubem został rozwiązany na mocy pisemnego oświadczenia zawodnika i klubu piłkarskiego.

Zawodnik może zawrzeć tylko jeden kontrakt definitywny na ten sam czas obowiązywania.

W sytuacji zawarcia przez zawodnika dwóch lub więcej kontraktów na ten sam czas obowiązywania z różnymi klubami piłkarskimi, zawodnik podlega karze dyscyplinarnej. Wyjątkiem jest zawarcie przez zawodnika podczas obowiązywania kontraktu definitywnego z jednym klubem, kontraktu czasowego z innym klubem, czyli tzw. wypożyczenie zawodnika do innego klubu na czas określony.

Co do zasady zawodnik nie może zmienić przynależności klubowej podczas obowiązywania danego kontraktu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której na zmianę przynależności klubowej zgodę wyrażą: aktualny klub (klub odstępujący), zawodnik oraz nowy klub (klub pozyskujący).

Zawodnik może zostać uprawniony do gry w klubie pozyskującym jedynie podczas dwóch okresów transferowych, które dla klubów piłkarskich występujących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II Ligi Piłkarskiej trwają każdego roku: od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia (tzw. letnie okienko transferowe) oraz od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego (tzw. zimowe okienko transferowe).

Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów III Ligi Piłkarskiej oraz niższych klas rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych przypadających każdego roku w terminach: od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia (tzw. letnie okienko transferowe) oraz od dnia 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący (tzw. zimowe okienko transferowe).

Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych przypadających każdego roku w terminach: od dnia 1 lipca do dnia 30 września (tzw. letnie okienko transferowe) oraz od dnia 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej w której występuje klub pozyskujący (tzw. zimowe okienko transferowe).

Niezależnie od powyższych reguł, czyli poza okresami okien transferowych, o których mowa powyżej mogą być także potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i potwierdzeni do żadnego z klubów (tzw. wolni zawodnicy).

Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego, czyli do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego.

Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego, czyli do 28 lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku.
Umowa z Menedżerem ds. piłkarzy 29 sierpień 2013

Menedżer ds. piłkarzy może reprezentować zawodnika lub klub piłkarski wyłącznie wtedy, kiedy strony zawrzą pisemną umowę o reprezentowanie. Umowa o reprezentowanie może być zawarta maksymalnie na okres 2 lat i może być przedłużana na kolejne okresy 2 letnie jedynie na podstawie pisemnego oświadczenia stron.

Strony powinny w umowie dokładnie określić, kto będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za reprezentowanie oraz zasady płatności tego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że płatnikiem może być jedynie klub lub zawodnik, a nie osoba trzecia. Odmienne ustalenie powyższych warunków umowy powoduje, że zapisy takie uznane będą za nieobowiązujące.  

Zapłata wynagrodzenia dla Menedżera może nastąpić albo w formie zryczałtowanej dokonanej z chwilą rozpoczęcia obowiązywania wynegocjowanego kontraktu albo w rocznych ratach na koniec każdego roku obowiązywania kontraktu. Kwota wynagrodzenia ustalana jest na podstawie zasadniczego rocznego przychodu zawodnika netto, powiększonego o kwotę należną zawodnikowi za złożenie podpisu na kontrakcie. Wskazane zasadnicze wynagrodzenie nie obejmuje wartości dodatkowych świadczeń, które zostały wynegocjowane dla zawodnika, takich jak np.: samochód, mieszkanie, czy premie.

Należy pamiętać, że w sytuacji kiedy umowa o reprezentowanie z Menedżerem wygaśnie wcześniej niż kontrakt zawarty przez zawodnika z klubem z udziałem tego Menedżera, to mimo to Menedżerowi przysługuje wynagrodzenie do końca obowiązywania kontraktu zawodnika z klubem lub do czasu podpisania przez zawodnika nowego kontraktu bez udziału tego Menedżera.

Umowa o reprezentowanie powinna być zawarta w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Menedżera, jeden egzemplarz dla zawodnika lub klubu oraz dwa egzemplarze dla PZPN).
Dodatkowe umowy między zawodnikiem, a klubem 22 sierpień 2013

Oprócz obligatoryjnego kontraktu piłkarskiego klub oraz zawodnik mogą być stronami dodatkowych umów uzależniających wysokość dodatkowego wynagrodzenia od uzyskania przez zawodnika określonego wyniku sportowego w konkretnym sezonie piłkarskim. Najczęściej dodatkowe wynagrodzenie dla zawodnika jest formą nagrody za zdobycie określonej liczby bramek w danym sezonie lub rundzie, czy za rozegranie określonej liczby spotkań w danym sezonie lub rundzie. Umowa obejmująca dodatkowe wynagrodzenie zawodnika, która została zawarta zgodnie z właściwymi przepisami związkowymi podlega ochronie prawnej organów PZPN, na takiej samej zasadzie jak typowy kontrakt piłkarski.

Niezależnie od powyższego strony mogą zawrzeć w kontrakcie piłkarskim lub w dodatkowej umowie zapisy przyznające zawodnikowi świadczenia niepieniężne w postaci np.: samochodu, czy mieszkania. Należy jednak pamiętać, że świadczenia takie nie podlegają ochronie prawnej PZPN, a ich egzekwowanie może być dochodzone jedynie na drodze postępowania cywilnego przed sądem powszechnym, w którym strony mogą być także reprezentowane przez radcę prawnego.
Kary dla zawodnika za korzystanie z usług osób nieuprawnionych 15 sierpień 2013

Zawodnik podczas negocjacji z klubem może korzystać wyłącznie z usług licencjonowanego Menedżera ds. Piłkarzy, adwokata lub radcy prawnego. W przypadku skorzystania z usług Menedżera ds. Piłkarzy, to na zawodniku spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy dana osoba posiada odpowiednią i aktualną licencję menedżerską.

Jeżeli zawodnik korzystał z usług osoby nieuprawnionej podlega karą dyscyplinarnym od nagany lub ostrzeżenia, kary pieniężnej w wysokości co najmniej 5.000 franków szwajcarskich, aż do zawieszenia w prawach zawodnika na okres do 12 miesięcy, przy czy czym w/w kary mogą się łączyć.

W przypadku negocjacji transferu krajowego z udziałem osoby nieuprawnionej kary dyscyplinarne nakłada na zawodnika federacja krajowa (PZPN), natomiast w przypadku transferu międzynarodowego kary dyscyplinarne nakłada na zawodnika FIFA.

Podkreślenia wymaga, że w przypadku zawarcia przez zawodnika kontraktu z klubem przy udziale osoby nieuprawnionej, do oceny PZPN lub FIFA będzie należało, czy uznać taki kontrakt za wywołujący wszystkie skutki prawne z niego wynikające. W przypadku transferu krajowego PZPN może zdecydować, że kontrakt taki nie będzie podlegał jego ochronie prawnej, co może pozbawić zawodnika możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw od klubu, w tym może pozbawić zawodnika możliwości odzyskania zaległego wynagrodzenia.
Obowiązki klubu wobec zawodnika niepełnoletniego 07 sierpień 2013

Kontynuując omawianie warunków jakie musi spełniać kontrakt piłkarski zawierany przez klub z zawodnikiem poniżej 18 roku życia, trzeba zwrócić uwagę na dodatkowe zapisy jakie obowiązkowo powinny pojawić się w takim kontrakcie.

Kontrakt powinien precyzyjnie regulować prawa i obowiązki zarówno klubu jak i zawodnika, ze szczególnym uwzględnieniem wieku i dojrzałości psychicznej zawodnika, bowiem jak już wskazałem kontrakt taki dotyczy zawodników w wieku od piętnastego do osiemnastego roku życia.

W przypadku kiedy zawodnik dotychczas mieszkał z zamiarem stałego pobytu (miejsce zamieszkania zawodnika) w miejscowości oddalonej ponad 25 km od siedziby klubu to w wyniku transferu klub jest zobowiązany do zapewniania zawodnikowi nowego miejsca zakwaterowania w trakcie trwania roku szkolnego i zapewniania mu szkoły oddalonej nie więcej niż 5 km od tego miejsca zakwaterowania.

Zawodnikowi niepełnoletniemu przysługuje szczególne prawo do rozwiązania zawartego z klubem kontraktu, w sytuacji zaistnienia takich okoliczności życiowych które mogą niekorzystnie wpłynąć na jego dalszy rozwój psychofizyczny, przez co należy rozumieć takie sytuacje rodzinne lub życiowe jak choćby konieczność zmiany miejsca zamieszkania związaną ze śmiercią rodziców, rozwodem, czy ich separacją. Katalog takich sytuacji jest otwarty i każdorazowo należy indywidualnie podchodzić do ich rozpatrzenia pod katem możliwości rozwiązania kontraktu. Generalną zasadą, stojącą za powyższymi uregulowaniami jest, aby niepełnoletniego zawodnika, mimo zawarcia przez niego profesjonalnego kontraktu piłkarskiego na określony czas, nie można było zmuszać do jego wypełnienia w okolicznościach życiowych, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jego dalszy rozwój psychofizyczny.

Jeśli chodzi o gwarancje wynagrodzenia jakie powinny znaleźć się z kontrakcie piłkarskim to zawodnik powinien mieć zagwarantowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nieprzekraczającej jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto miesięcznie. Poza określeniem zasadniczego wynagrodzenia zawodnik powinien mieć zagwarantowany zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania poniesionych przez zawodnika w związku z udziałem w meczu piłkarskim oraz zwrot kosztów na wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie.

Tak jak przy typowych kontraktach piłkarskich zawieranych z zawodnikami pełnoletnimi klub zobowiązany jest do ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek uprawiania piłki nożnej, które to ubezpieczanie musi obejmować również mecze i treningi w zespołach reprezentacji narodowych wszystkich szczebli.
Kontrakt z niepełnoletnim zawodnikiem 01 sierpień 2013

W tym wpisie omówiono odrębności kontraktu piłkarskiego zawieranego z klubem przez zawodnika poniżej 18 roku życia, a kontraktem piłkarskim zawieranym z klubem przez zawodnika pełnoletniego.

Kontrakt piłkarski o profesjonalne uprawianie piłki nożnej może być zawarty wyłącznie z zawodnikiem, który co najmniej w dniu jego podpisywania ukończył 15 lat. Klub zainteresowany podpisaniem kontraktu z zawodnikiem poniżej 15 roku, ma możliwość złożenia pisemnej oferty takiemu zawodnikowi już na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia, a zawodnik w takiej sytuacji powinien odpowiedzieć pisemnie klubowi na złożoną ofertę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty.

Kontrakt taki zawierany jest na czas określony, który nie może być dłuższy niż 3 lata i nie może obowiązywać dłużej niż do zakończenia rundy rozgrywkowej, w której zawodnik ukończy 18 rok życia. Po ukończeniu przez zawodnika 18 roku życia należy podpisać z nim nowy kontrakt lub aneksować obecny kontrakt już na ogólnych zasadach.

Zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia może podpisać kontrakt piłkarski z klubem wyłączenie za zgodą jego rodziców stwierdzoną ich podpisami na kontrakcie lub złożeniem przez nich odrębnych oświadczeń woli w formie pisemnej poświadczonej przez notariusza. W przypadku kiedy zawodnik chce podpisać inny niż typowy kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna według odpowiedniego wzoru) należy pod rygorem nieważności takiej umowy, przedłożyć do klubu zgodę sądu opiekuńczego.

Poza powyższymi odrębnościami klub powinien zapewnić niepełnoletniemu zawodnikowi w kontrakcie piłkarskim szereg uprawnień, o których będzie mowa w kolejnym wpisie.
Kontrakt piłkarski zawodnika z klubem 29 lipiec 2013

Profesjonalnym zawodnikiem piłki nożnej jest zawodnik uprawiający sport na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, powszechnie nazywanych "kontraktem piłkarskim" i otrzymującym z tego tytułu wynagrodzenie. Kontrakt taki dla swej ważności musi obowiązkowo spełniać cztery poniższe warunki.

Po pierwsze musi być zawarty na czas określony nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat.

Po drugie kontrakt musi określać zasadnicze wynagrodzenie zawodnika za cały czas jego obowiązywania, przy czym nieważne są postanowienia kontraktu uzależniające zasadnicze wynagrodzenie zawodnika od zaistnienia jakichkolwiek warunków, w tym od uzyskania przez zawodnika określonych wyników sportowych. Możliwe jest określenie zasadniczego wynagrodzenia zawodnika w różnej wysokości za poszczególne sezony piłkarskie.

Po trzecie kontrakt musi być sporządzony na piśmie według odpowiedniego wzoru, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla klubu, zawodnika i PZPN.

Po czwarte kontrakt musi być podpisany przez zawodnika oraz osoby mogące reprezentować klub piłkarski, czyli najczęściej: zarząd klubu, prokurenta lub pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny.

Wyjątkiem od powyższych zasad są kontrakty piłkarskie zawierane przez zawodników mających poniżej 18 lat, o czym w kolejnym wpisie.
O blogu 25 lipiec 2013

Pierwszy w Polsce blog prawa piłkarskiego.

Na blogu omawiane są zagadnienia prawa związkowego Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz prawa międzynarodowego FIFA i UEFA, dotyczące statusu zawodników, menadżerów oraz klubów piłkarskich.

Blog porusza również tematykę struktury prawnej, zarządzania oraz działalności podmiotów prawnych związanych z szeroko rozumianym biznesem piłkarskim, w szczególności klubów, akademii i szkółek piłkarskich oraz spółek prawa handlowego i jednostek samorządu terytorialnego, które coraz bardziej i częściej angażują się w sponsoring piłkarski.

Blog powstał w lipcu 2013 roku.
Copyright © 2014 AS4YOU. All rights reserved.